e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -36%


NLP w æwiczeniach

Judy Bartkowiak
promocja -36%
cena: 34.796875 z 22.27 z
Data wydania: 2014
stron: 216, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Chcia³by¶ poprawiæ wszystkie aspekty swego ¿ycia dziêki potêdze NLP? Pragniesz zdobyæ umiejêtno¶ci, jakie maj± ludzie, których najbardziej podziwiasz i szanujesz? Praktyczny poradnik nie tylko nauczy ciê technik NLP i podpowie, jak z nich korzystaæ, lecz tak¿e bêdzie ci towarzyszy³ na ka¿dym etapie drogi rozwoju, wyposa¿y w praktyczne narzêdzia, listy kontrolne i zadania niezbêdne w aktywnej i efektywnej pracy nad sob±. Specjalnie opracowane æwiczenia pomog± ci siê rozwin±æ i udoskonaliæ umiejêtno¶ci komunikacyjne, dziêki czemu w pe³ni wykorzystasz swój potencja³.
Poznaj si³ê NLP i b±d¼ panem ka¿dej sytuacji! - zrozum, czym jest NLP i do czego mo¿e ci siê przydaæ - okre¶l obszary, w których NLP mo¿e ci pomóc - korzystaj z technik NLP w pracy i w domu - odkryj sekrety sukcesu i szczê¶cia


Cena: 22.27 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe. eBook. Pdf (19.90z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. ePub (37.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia. eBook. Pdf (39.00z)
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! (37.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. Pdf (39.00z)
Najg³upsi przestêpcy (27.00z)
IMIENINA£KI. eBook. Pdf (27.90z)
Ksi±¿ka o fotografowaniu. Wydanie III rozszerzone (69.00z)
Dopasowanie w biznesie (84.92z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. ePub (26.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Francuski dla bystrzaków (39.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym (39.90z)
Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywno¶ci w pracy i ¿yciu (29.00z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. Pdf (39.90z)
Fotografia ¶lubna. Emocje uchwycone ¶wiat³em (69.00z)
Mount Everest biznesu. eBook. Mobi (31.99z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. ePub (29.90z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. ePub (23.90z)

Pozostae z serii: Inne

Totalny Model Sprzeda¿y (39.90z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Mikroekonomia. Pojêcia, przedmiot, ewolucja (50.92z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka. Komiks (29.00z)
Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancj± sukcesu firmy (50.15z)
Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskowaæ przeciwnika i skutecznie broniæ siê przed manipulacj± (34.90z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany (wydanie III) (39.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. PDF (39.00z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Mobi (39.00z)
Zarz±dzanie produktywno¶ci± w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Godzina dziennie z SEO. Wejd¼ na szczyty wyszukiwarek. Wydanie II (69.00z)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011. Szko³a efektu (63.20z)
Wielki konflikt (25.42z)
168-godzinny tydzieñ. ¯yj w pe³ni 24/7 (49.00z)
PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc (4.90z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Przedmiot po¿±dania. Jak byæ silnym mê¿czyzn±, którego pragn± kobiety (29.00z)
Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP (39.90z)
Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)