e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci

Krzysztof Król, Jan Gajos
cena: 39.90 z
Data wydania: 2013-08-12
stron: 328, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Czy bywa tak, ¿e:
  • robisz co¶, bo inni tak chc±?
  • boisz siê zmian, szukasz bezpieczeñstwa?
  • odczuwasz strach, gdy spotykasz siê z kobiet±?
  • pracujesz jak wó³, aby naprawiæ b³êdy z przesz³o¶ci?
  • chcesz pokazaæ innym, ¿e jeste¶ co¶ wart?
  • czerwienisz siê, jak kto¶ Ci powie komplement?
Czytasz, rozmawiasz... starasz siê zrozumieæ, a jednak dalej nie wiesz, dlaczego tak siê dzieje. Dlaczego wci±¿ brak Ci takiej pewno¶ci siebie, jak± chcia³by¶ osi±gn±æ. Wci±¿ boisz siê kobiet. Czy tak ma pozostaæ do koñca Twojego ¿ycia? Czy jedna ksi±¿ka na temat wszystkich aspektów zwi±zanych z pewno¶ci± siebie mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie? Gwarantujemy Ci, ¿e tak!
ABC Pewno¶ci siebie to najwiêksze tego typu kompendium wiedzy, zawieraj±ce odpowiedzi na wszystkie pytania zwi±zane z pewno¶ci± siebie w relacjach damsko-mêskich. Dziêki tej ksi±¿ce zmienisz swoje ¿ycie na zawsze! Czy warto? Spróbuj...!
 

 
Patroni medialni:Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Coaching

¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Coaching (42.42z)
Balsam dla duszy (37.89z)
Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejêtno¶ci trenerskich. Wydanie 2 (69.00z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (59.00z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
Coaching inteligencji emocjonalnej (73.00z)
Trening umys³u dla bystrzaków (39.00z)
Studium przypadku w praktyce szkoleniowej (21.17z)
Balsam dla duszy kobiety (37.89z)
Trener bez maski (73.00z)
Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
Psychologia coachingu (50.92z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Podrêcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego (58.65z)
Osiem minut medytacji. Spokój umys³u na co dzieñ (32.90z)
Umiejêtno¶ci doradcze. Skuteczny konsulting wewn±trz firmy (63.00z)
Aktywne æwiczenia szkoleniowe. Uczenie przez do¶wiadczanie (211.65z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Kto zabiera twoje pieni±dze. Dlaczego powolni inwestorzy trac± Co robi± ci, którzy zarabiaj± (43.43z)
Jak doskonaliæ siebie i wywieraæ wp³yw na ¿ycie innych (29.00z)
Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej (27.90z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
100 sekretów. Mistrza Sprzeda¿y (12.90z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (12.90z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (25.93z)
Coaching Tao (38.17z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Zbyt wielcy by upa¶æ (50.92z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)

Pozostae z serii: Inne

Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. Mobi (26.90z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Komputerowe systemy automatyki przemys³owej (39.90z)
Inteligencja to za ma³o... Jak budowaæ wizerunek wiarygodnego lidera (39.00z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (22.20z)
Analiza formacji w wykresach gie³dowych (63.75z)
Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskowaæ przeciwnika i skutecznie broniæ siê przed manipulacj± (34.90z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Talent nie wystarczy (39.00z)
Wprowadzenie do ekonometrii (38.17z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia warto¶ci przedsiêbiorstwa (41.07z)
Jak korzystaæ z ekspertów zewnêtrznych (38.25z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. ePub (31.99z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. Mobi (31.99z)
Mikroekonomia (52.54z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. Mobi (27.90z)