e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Allegro. Jak marzenia zmieniaæ w pieni±dze

Wojciech Kyciak, Jerzy Ronkiewicz
cena: 29.00 z
Data wydania:
stron: 152, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Najtañszy sposób na wej¶cie do ¶wiata e-biznesu!

 • Poznaj regu³y gry
 • Opracuj skuteczn± strategiê
 • Zwiêkszaj sprzeda¿... i zyski!
Sprzeda¿ poprzez serwisy aukcyjne to obecnie najprostsza i najtañsza forma prowadzenia dochodowego biznesu. Co wa¿ne, klient, który trafia na Twoj± aukcjê, w wiêkszo¶ci przypadków jest naprawdê zainteresowany zakupem, a samo wystawienie przedmiotu do sprzeda¿y nie wymaga od Ciebie ani wiele pracy, ani ponoszenia du¿ych kosztów. Nie musisz tak¿e przejmowaæ siê czynszem za powierzchniê sklepow± ani spêdzaæ ca³ego dnia za lad±. Wystarczy w zaciszu w³asnego domu raz dziennie sprawdziæ, jakich zakupów dokonano u Ciebie, i niezw³ocznie wys³aæ zamówione towary. To naprawdê jest a¿ takie proste!
Ksi±¿ka "Allegro. Jak marzenia zmieniaæ w pieni±dze " poszerzy Twoj± wiedzê na temat zak³adania i sprawnego prowadzenia biznesu w serwisie aukcyjnym Allegro.pl. Nauczysz siê ustalaæ strategie cenowe i zasady obowi±zuj±ce na Twoich aukcjach, opracujesz tak¿e wygl±d stron i dowiesz siê, jak atrakcyjnie prezentowaæ swoje produkty. Przeczytasz tak¿e o tym, jak sprawiæ, by coraz wiêcej osób odwiedza³o Twoje aukcje, i jak dbaæ o satysfakcjê klienta. Ponadto poznasz zalety i wady ró¿nych form p³atno¶ci oraz ustalisz kwestie obs³ugi posprzeda¿owej. Wszystko po to, aby¶ móg³ odnie¶æ sukces jako wiarygodny i solidny sprzedawca - i osi±gaæ coraz wiêksze zyski!
 • Zalety i wady sprzeda¿y na aukcjach internetowych
 • Wybór serwisu aukcyjnego i asortymentu
 • Strategia cenowa i szacowanie zysków
 • Pierwsze kroki z Allegro
 • Ustalanie zasad na w³asnych aukcjach
 • Tworzenie strony aukcji i strony "O mnie"
 • Przygotowywanie listu do klientów
 • Pierwsze aukcje i zwiêkszanie sprzeda¿y
 • Obs³uga klienta i rodzaje p³atno¶ci
 • Wysy³ka i obs³uga posprzeda¿owa
 • Zdobywanie sta³ych klientów i kreowanie marki

Na co czekasz? Ju¿ dzi¶ mo¿esz za³o¿yæ w³asny biznes na Allegro!Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Sekrety SEO. Tajna wiedza ekspertów (79.00z)
Bieganie i odchudzanie dla kobiet. Zdrowa i piêkna ka¿dego dnia (9.90z)
Inny punkt widzenia. Tom II (26.40z)
Marketing w Internecie. Strategie dla ma³ych i du¿ych firm (39.99z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. ePub (27.90z)
Polska wed³ug Internautów. Wydanie 1 (29.90z)
Marketing wirusowy w internecie (34.90z)
Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych (99.00z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy (29.66z)
S³ownik finansowo gie³dowy angielsko-polski polsko-angielski (68.50z)
Twój osobisty fundusz emerytalny (13.90z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej (37.00z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi (23.92z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. ePub (29.90z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Mobi (27.90z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
Czas. 52 sposoby na to, by zacz±³ pracowaæ dla Ciebie (27.96z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. Mobi (31.99z)
Pamiêtaj, kim jeste¶. ¯yciowe historie inspiruj±ce serce i umys³ (27.00z)
Medytacja nad natur± umys³u (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Jak kreowaæ marki, które pokocha pokolenie Y? (33.91z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook. Mobi (29.90z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych (25.93z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. Mobi (31.99z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. ePub (31.99z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (49.00z)
Czas wyp³aty (59.90z)
My¶li przewodnie (57.14z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
Podstawy bankowo¶ci z zadaniami (41.07z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. Mobi (17.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. Mobi (31.99z)
PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk (39.90z)
Negocjowanie i zawieranie umów handlowych (39.90z)
Analiza rynków finansowych (50.15z)
Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne (69.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. ePub (29.90z)
Sygna³ i szum. Sztuka prognozowania w erze technologii (29.40z)