e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Pdf

Les McKeown
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-02-01
stron: 216, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Algorytm sukcesu to niesamowicie przydatny plan dla ka¿dego lidera, który pragnie osi±gn±æ zrównowa¿ony wzrost.
Marshall Goldsmith, autor ksi±¿ek Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje MOJO oraz Sukces... i co dalej?

Les McKeown odkry³ przed nami podstawowe zasady rozwoju organizacji. Bezb³êdnie wskaza³ równie¿ receptê na wykorzystanie kilku istotnych mo¿liwo¶ci, które kry³y siê w mojej w³asnej organizacji. Algorytm sukcesu to lektura obowi±zkowa dla ka¿dego zespo³u mened¿erskiego.
David Allen, autor bestsellerów Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci oraz Czas. 52 sposoby na to, by zacz±³ pracowaæ dla Ciebie

Sukces pewien na 100 procent!

Powodzenie w ¿yciu zawodowym nie zale¿y od szczê¶cia. Nie jest udzia³em geniuszy. Nie musisz siê o nie modliæ do ¿adnych bo¿ków. Musisz za to mieæ PLAN i konsekwentnie go realizowaæ. Wtedy, niezale¿nie od tego, czy jeste¶ w³a¶cicielem firmy, czy mened¿erem, przysz³y sukces masz zagwarantowany. Wa¿ne, by¶ wstêpowa³ na ¶cie¿kê powodzenia uzbrojony w odpowiednie narzêdzia. Les McKeown wyposa¿y Ciê w najefektywniejszy zestaw wskazówek do osi±gniêcia wyznaczonego celu - pewnie i w pe³ni przewidywanie.
Oto ksi±¿ka naszpikowana wiedz± bezpo¶redniego ra¿enia. Otwórz j± i kieruj siê praktycznymi wskazówkami. Potraktuj je jako mapê wiod±c± do sukcesu - zacznij od punktu, w którym znajdujesz siê dzisiaj. Dowiedz siê, jak przetrwaæ trudne pocz±tki, poznaj strategie finansowania zewnêtrznego oraz skrócon± ¶cie¿kê do rentownego rynku. Odkryj sekrety zadziwiaj±cej wydajno¶ci i naucz siê zarz±dzaæ swoim zespo³em tak, by stanowi³ siln± grupê, przygotowan± na zmiany, dowarto¶ciowan± i efektywn±. Przekonaj siê, jak mo¿na unikn±æ hamuj±cej rozwój rutyny i na czym polega kreatywne rozwi±zywanie problemów. Wypróbuj skuteczne metody podejmowania trafnych decyzji. Stosuj wszystkie zasady - krok po kroku - i osi±gnij swój w³asny, niepodwa¿alny sukces.
  • Odkryj techniki b³yskawicznego wyznaczania celów i konsekwentnego ich osi±gania.
  • Pamiêtaj, ¿e procesy i ludzie najlepiej funkcjonuj± w harmonii.
  • Doceñ pracowników wykazuj±cych siê odpowiedzialno¶ci± wobec grupy i siebie samych.
  • Naucz siê motywowaæ pracowników do skutecznego dzia³ania i osi±gania najlepszych wyników.


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu. eBook. ePub (29.90z)
Zarz±dzanie stresem (25.06z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia (27.93z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. ePub (26.90z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie. eBook. Pdf (31.99z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Pdf (19.90z)
Zapamiêtywanie w æwiczeniach (29.66z)
Druga pensja z sieci. Jak rozpocz±æ i rozwin±æ dzia³alno¶æ w internecie, nie rezygnuj±c z aktualnej pracy (39.90z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. Mobi (37.00z)
Sztuka wojny. Wydanie III (37.00z)
Sztuka wojny dla kobiet. Genialne strategie Sun Tzu w s³u¿bie p³ci piêknej (6.00z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (67.00z)
Kakuro. 127 oryginalnych ³amig³ówek liczbowych (9.70z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia (32.90z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku. eBook. Pdf (29.90z)
Cel przez egoizm. Udane ¿ycie w mi³o¶ci do samego siebie (29.00z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. Mobi (27.90z)
BRAND sense - marka piêciu zmys³ów (49.00z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz±. eBook. Pdf (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach (23.87z)
Wenecja. Udany Weekend Michelin. Wydanie 4 (19.90z)
Strategie inwestycyjne na ka¿d± pogodê. Osi±gaj zysk na wszystkich rynkach (67.15z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Rozmowy z Dalajlam±. O ¿yciu, szczê¶ciu i przemijaniu (37.89z)
Office 2010 PL. Seria praktyk (25.35z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
Popol Vuh. Ksiêga Majów o pocz±tkach ¿ycia oraz chwale bogów i w³adców (34.90z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (59.00z)
Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów (51.00z)
Budowanie zaanga¿owania pracowników. Zestaw narzêdzi (109.65z)
Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne (42.42z)
Negocjacje. Przez rozmowê do celu. Poradnik bez kantów (34.90z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi±zania (39.00z)
Droga Toyoty do ci±g³ego doskonalenia. Jak osi±gaæ znakomite wyniki dziêki strategii i operacyjnej doskona³o¶ci (67.92z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (34.90z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników (50.15z)