e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Exclusive


Alfabet zarz±dzania projektami

Micha³ Kopczewski
cena: 39.00 z
Data wydania: 2009-05-20
stron: 240, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Zaprojektuj sukces!

Diabe³ tkwi w projekcie. Nie sztuk± jest okre¶liæ cel firmy, skonstruowaæ strategiê ekspansji na rynku czy te¿ przygotowaæ plany rozwoju. Prawdziwym wyczynem jest te zadania faktycznie zrealizowaæ! Projekt - w przeciwieñstwie do bie¿±cej dzia³alno¶ci zarówno du¿ych korporacji, jak i kilkuosobowych przedsiêbiorstw - wymaga szczególnego, zorientowanego na cele podej¶cia i sposobu my¶lenia.
Kierownik projektu musi byæ dobrym szefem, twardym administratorem i skutecznym negocjatorem. Zarz±dzanie projektami wymaga z jednej strony elastyczno¶ci w dzia³aniu, ale z drugiej - konsekwencji w metodycznym prowadzeniu ca³ego przedsiêwziêcia. Alfabet... pomaga dobrze przygotowaæ siê do roli kierownika lub cz³onka zespo³u projektowego. Co niezmiernie wa¿ne - ostrzega równie¿ przed typowymi pu³apkami, w których grzêzn± projekty.
Zarz±dzanie projektem od A do Z
  • Absolutny niezbêdnik ka¿dego mened¿era.
  • Bezdyskusyjnie najefektywniejsza forma zarz±dzania.
  • Cenne rady praktyków z wieloletnim do¶wiadczeniem.
  • Doskona³y podzia³ na krótkie i celne eseje.
  • Efektywny sposób przekazywania wiedzy.
  • Fenomenalne case studies.
  • Genialne nawi±zania do ¿ycia codziennego.
  • H, I, J... oraz reszta abecad³a wewn±trz ksi±¿ki!
Przeczytaj wywiad z autorem!


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi (27.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. Mobi (29.90z)
Sztuka wojny wed³ug Machiavellego (25.35z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei (11.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Mobi (14.90z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Mobi (29.90z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. Pdf (22.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. Pdf (27.90z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. Pdf (31.99z)
Excel. Rusz g³ow±!. eBook. Pdf (54.99z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia (21.90z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99z)
Nieoficjalny przewodnik dla budowniczego LEGO (34.90z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (29.40z)
Totalny Model Sprzeda¿y (39.90z)
Limeryki zbrodni (9.90z)
Pokolenia. Wiek deszczu, wiek s³oñca (59.00z)
Indie. W poszukiwaniu sacrum. Wydanie 1 (49.90z)
Negocjacje. Przez rozmowê do celu. Poradnik bez kantów (34.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Coaching. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (49.00z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Przewodnik po franczyzie. Jak wybraæ najlepsz± dla Twojego biznesu' (39.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
W zasiêgu jednego telefonu. Tajemnice mistrza kontaktów (33.00z)
Etykieta w biznesie (39.90z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Dlaczego mê¿czy¼ni zarabiaj± wiêcej. Prawda o przepa¶ci p³ac i co kobiety mog± na to poradziæ (29.60z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym (37.00z)