e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wa³kowanie Ameryki. eBook. ePub

Marek Wa³kuski
cena: 27.90 z
Data wydania: 2012-09-17
stron: 312, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Ameryka w oczach (i uszach) korespondenta Polskiego Radia

¦wiatowe supermocarstwo czy kolos na glinianych nogach? Ostoja wolno¶ci i demokracji czy d¿ungla, w której ludzie sami wymierzaj± sprawiedliwo¶æ? Przystañ dla imigrantów czy miejsce, gdzie przybysze z zagranicy s± obywatelami drugiej kategorii? Neutralne ¶wiatopogl±dowo pañstwo czy kraj fanatyków religijnych? Jakie naprawdê s± Stany Zjednoczone? I jacy s± Amerykanie? Inteligentni, ¿yczliwi, otwarci, bezpo¶redni i optymistyczni? A mo¿e niedouczeni, zarozumiali, ograniczeni, nietolerancyjni i aroganccy? Otwarci na ¶wiat czy za¶ciankowi? Pewni siebie czy zakompleksieni?

Oddajemy w rêce Czytelnika ksi±¿kê Marka Wa³kuskiego, dziennikarza radiowej "Trójki" i wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie. W charakterystyczny dla siebie, dowcipny i przenikliwy sposób autor opowiada o ¿yciu w Stanach Zjednoczonych i specyfice tego wielkiego kraju, z jego ogromn± powierzchni±, liczb± mieszkañców, ró¿norodno¶ci± kulturow±, kontrastami spo³ecznymi i wyzwaniami, jakie Ameryka stawia przed przybyszem z Europy.

Zamiast ³atwego krytykowania Stanów Zjednoczonych Marek Wa³kuski stara siê, aby czytelnik zrozumia³ Amerykê. Pisze ciekawie, ale nie ogranicza siê do samych ciekawostek. Prze³amuje stereotypy na temat Amerykanów i ich kraju. Patrzy na USA z ¿yczliwo¶ci± i nie wierzy w og³aszany przez wielu "mêdrców" schy³ek Ameryki.

Zatem jak to robi± w USA?

 • Przeciêtny Smith
 • Patriotyzm
 • Po co im broñ
 • Jêzyk amerykañski
 • ¦wiatowe mocarstwo
 • Amerykañska wolno¶æ
 • Muzyka country
 • Samochody i kierowcy
 • Tygiel etniczny
 • Napiêcia rasowe
 • Religia
 • Charakter narodowy
 • Ameryka a sprawa Polska


Patroni wydania:

Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Kulisy Kulinarnej Akademii (11.90z)
Programowanie w Excelu 2007 PL. Niebieski podrêcznik (49.00z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz (39.00z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Pdf (34.90z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków. eBook. Pdf (31.99z)
Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr± strategiê e-marketingow± (89.00z)
¦wiadomo¶æ emocjonalna. ¬ród³o wewnêtrznej równowagi i zrozumienia (34.90z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali (34.90z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. Pdf (23.90z)
Inwestowanie w oparciu o analizê wolumenu (69.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (54.99z)
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wydanie II (47.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelbyego (37.00z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. Mobi (29.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Co Twój kot próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice kociej psychologii (23.92z)
Perswazja. Osobisty mentor (24.90z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Pdf (23.90z)

Pozostae z serii: Inne

Czechy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (25.74z)
Pracuj z pasj±! Znajd¼ posadê, która da Ci satysfakcjê, rado¶æ i pieni±dze (39.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (31.99z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. ePub (27.90z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Projektowanie (49.00z)
Kompas i GPS dla pocz±tkuj±cych (25.00z)
Wybij siê!. Nie czekaj, dzia³aj i przekuj pasjê w bogactwo (25.42z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. ePub (31.99z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Pdf (31.99z)
Tajemny klucz do Millennium skandalisty Stiega Larssona (29.00z)
Innowacyjno¶æ produktowa przedsiêbiorstw (50.15z)
Jak przetrwaæ z rodzin±' Trening (34.90z)
Kompendium wiedzy o logistyce (41.07z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. Mobi (37.00z)
Jak zacz±æ inwestowaæ na gie³dzie? (33.91z)
Skuteczne CV i list motywacyjny. Samo Sedno (15.23z)
Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (37.94z)
Zarz±dzanie innowacjami (46.36z)
Zespo³y (37.86z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (14.90z)