e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji

Foster Provost, Tom Fawcett
cena: 59.00 z
Data wydania: 2014-11-05
stron: 360, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie onepress.pl

Wszystko co powiniene¶ wiedzieæ o eksploracji danych i my¶leniu w kategoriach analityki danych. Wyci±gaj trafne wnioski!
 

„Lektura obowi±zkowa dla ka¿dego, kto powa¿nie my¶li o wykorzystaniu okazji, jakie nios± ze sob± wielkie zbiory danych”.

— Craig Vaughan, globalny wiceprezes SAP

Posiadanie zbiorów danych to po³owa sukcesu. Druga po³owa to umiejêtno¶æ ich skutecznej analizy i wyci±gania wniosków. Dopiero na tej podstawie bêdziesz w stanie w³a¶ciwie oceniæ kondycjê Twojej firmy oraz podj±æ s³uszne decyzje. Wiedza zawarta w tej ksi±¿ce mo¿e zadecydowaæ o sukcesie biznesowym lub pora¿ce. Nie ryzykuj i siêgnij po to doskona³e ¼ród³o wiedzy, po¶wiêcone nauce o danych.

To unikalny podrêcznik, który pomo¿e Ci sprawnie opanowaæ nawet najtrudniejsze zagadnienia zwi±zane z analiz± danych. Dowiedz siê, jak zbudowany jest proces eksploracji danych, z jakich narzêdzi mo¿esz skorzystaæ oraz jak stworzyæ model predykcyjny i dopasowaæ go do danych. W kolejnych rozdzia³ach przeczytasz o tym, czym grozi nadmierne dopasowanie modelu i jak go unikaæ oraz jak wyci±gaæ wnioski metod± najbli¿szych s±siadów. Na koniec zaznajomisz siê z mo¿liwo¶ciami wizualizacji skuteczno¶ci modelu oraz odkryjesz zwi±zek pomiêdzy nauk± o danych a strategi± biznesow±. To obowi±zkowa lektura dla wszystkich osób chc±cych podejmowaæ ¶wiadome decyzje na podstawie posiadanych danych!

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz model predykcyjny
  • dowiesz siê, jak dopasowaæ model do danych
  • zwizualizujesz skuteczno¶æ zbudowanego modelu
  • zwiêkszysz swoje szanse na osi±gniêcie sukcesu biznesowego
Przeanalizuj posiadane dane i podejmij trafne decyzje!
 
Ta ksi±¿ka wykracza poza sferê podstaw analityki danych. To niezbêdny przewodnik dla tych z nas (nas wszystkich?), których firmy zosta³y zbudowane w oparciu o wszechobecno¶æ okazji biznesowych, wi±¿±cych siê z danymi, i nowe mo¿liwo¶ci podejmowania decyzji w oparciu o dane.

— Tom Phillips, prezes Distillery i by³y szef Google Search i Google AnalyticsCena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Start-up

Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych (25.93z)
Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieæ, ¿eby prowadziæ e-biznes i spaæ spokojnie (44.90z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)
W³asny biznes - dlaczego Tak' (29.67z)
Twitter. Prawdziwa historia o bogactwie, w³adzy, przyja¼ni i zdradzie (25.93z)
Negocjacje (33.91z)
Finanse i rachunkowo¶æ (51.30z)
Jednominutowy przedsiêbiorca (26.92z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)
Zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (49.72z)
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (84.15z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Rachunek kosztów i wyników w przedsiêbiorstwie. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (48.86z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (twarda oprawa) (79.00z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Standout. Innowacyjny test do oceny silnych stron (54.90z)
Go global! (12.90z)
Finanse przedsiêbiorstw w zadaniach i przyk³adach (37.40z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
Warren Buffett o biznesie (59.90z)
Prze³omowe innowacje (37.40z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)

Pozostae z serii: Inne

VAT Komentarz (262.00z)
Coaching (42.42z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji. eBook. Pdf (21.99z)
Kadry i p³ace w instytucjach kultury (119.00z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione (15.60z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelby''ego (29.92z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (25.93z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków (39.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza zorientowana na projekty (40.80z)
Indie. W poszukiwaniu sacrum. Wydanie 1 (49.90z)
Wycena przedsiêbiorstwa (63.67z)
Komunikacja marketingowa (49.45z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Epub (19.95z)
Droga do bogactwa (39.90z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów. eBook. Pdf (27.90z)
Bieszczady. Beskid Niski. Przewodnik górski. Wydanie 2 (32.90z)
Word i Excel. Dla seniorów (34.90z)