e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Exclusive


Analiza i planowanie finansowe

Edyta Duda-Piechaczek
cena: 29.00 z
Data wydania: 2007-08-14
stron: 152, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Zaplanuj przysz³o¶æ finansow± swojej firmy

Wska¼niki mówi± prawdê o:
  • bezpieczeñstwie finansowym Twojej firmy, jej kontrahentów i spó³ek, w które inwestujesz
  • sprawno¶ci, z jak± firma obraca gotówk±, zapasami, nale¿no¶ciami i zobowi±zaniami
  • zdolno¶ci kredytowej firmy oraz jej kondycji w oczach klientów, dostawców i inwestorów
Prze¶wietl finanse swojej firmy i opracuj plan ich poprawy. Temu s³u¿y ta ksi±¿ka. Znajdziesz w niej najczê¶ciej u¿ywane, sprawdzone wska¼niki finansowe wraz z instrukcj± ich stosowania. Dowiesz siê, jak obliczyæ rzeczywiste koszty zaci±gania kredytów oraz pozyskiwania kapita³u od inwestorów i kontrahentów. Ocenisz swoje przedsiêbiorstwo wed³ug powszechnie akceptowanych standardów obowi±zuj±cych w ¶wiecie finansów. Dowiesz siê, jak Twoj± firmê postrzegaj± ci, od których jeste¶ zale¿ny. Zbadasz wiarygodno¶æ finansow± swoich partnerów w biznesie.
Sprawozdania finansowe - bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przep³ywów pieniê¿nych - mówi± najwiêcej tym, którzy dobrze znaj± analizê finansow±. Ta wiedza pomaga przewidywaæ przysz³o¶æ firm na rynku. Ma solidne podstawy naukowe i dziêki ksi±¿kom takim jak ta nie jest zarezerwowana tylko dla w±skiej grupy ekspertów od finansów.
  • Wy¿sza p³ynno¶æ, rentowno¶æ czy bezpieczeñstwo: na co po³o¿yæ nacisk w planie finansowym?
  • Których kontrahentów kredytowaæ, a których nie?
  • Co poprawiæ w finansach firmy, aby dostawcy, banki i klienci lepiej j± oceniali?
  • Czy mo¿esz pozwoliæ sobie na wzrost kosztów sta³ych i zobowi±zañ?
  • Czy gdyby dzi¶ Twoja firma wesz³a na gie³dê, inwestorzy kupiliby jej akcje?


Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (29.90z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Jak kontrolowaæ swoje finanse (22.90z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku (17.90z)
Ksiêga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90z)
Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka (67.15z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Forex dla pocz±tkuj±cych. Pierwsze kroki na rynku walutowym (44.00z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Interpretacja i analiza przep³ywów pieniê¿nych (58.65z)
Ksiêgowo¶æ dla nieksiêgowych. Wydanie VI (67.00z)
Podstawy bankowo¶ci z zadaniami (41.07z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00z)
Inwestycje gie³dowe. Szanse i pu³apki. Przewodnik inwestora (47.20z)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)

Pozostae z serii: Exclusive

Nowoczesna logistyka. Wydanie X (79.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
W³adza. Dlaczego jedni j± maj±, a inni nie (42.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Kto jest kim. Typy osobowo¶ci dla mened¿erów (99.00z)