e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. PDF

Wac³aw Kisiel-Dorohinicki
cena: 27.90 z
Data wydania: 2012-07-05
stron: 232, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Przeciwdzia³aj mobbingowi

 • Typy, fazy i konsekwencje mobbingu
 • Krzywdz±ca organizacja
 • Konflikty jako zarzewie problemu
 • Przeciwdzia³anie psychicznemu drêczeniu
 • Walka o swoje prawa
 • Kszta³towanie zdrowych relacji zawodowych
Mobbing. Za tym s³owem czai siê prawdziwie niebezpieczne zjawisko. Pod³e i bezwzglêdne. Mobbingiem nazywamy bowiem dzia³anie o charakterze nadu¿ycia, przejawiaj±ce siê w formie zachowañ, s³ów, aktów i gestów. Inaczej rzecz ujmuj±c, to systematyczne znêcanie siê lub drêczenie moralne. Celem lub skutkiem mobbingu jest poni¿enie, o¶mieszenie, zani¿enie samooceny, wyeliminowanie albo odizolowanie danej osoby od jej wspó³pracowników.
Przez wiele lat nie mówi³o siê g³o¶no o psychicznym drêczeniu, maj±cym miejsce w polskich firmach. Przymusowe nadgodziny, ostracyzm, powierzanie bezsensownych zadañ, stosowanie biurowego psychoterroru - tak po prostu musia³o byæ. Nawet s±dy traktowa³y pozwy przeciw zamierzonemu nieetycznemu zachowaniu pracodawcy jako pracownicz± próbê zemsty czy rewan¿u za zwolnienie. Je¶li jednak kiedykolwiek by³e¶ ofiar± mobbingu lub taka atmosfera panowa³a w Twoim biurze, dobrze wiesz, ¿e szykany potrafi± zatruæ krew, zniszczyæ zdrowie oraz odebraæ chêæ do pracy. Na szczê¶cie tak jak Dawid w nierównej walce z Goliatem, tak i Ty masz szansê wygraæ z Twoim drêczycielem lub nawet ca³± ich grup±. A celnie rzuconym kamieniem niech stanie siê wiedza zawarta w tej ksi±¿ce. Je¶li natomiast reprezentujesz pracodawcê, w którego zak³adzie dochodzi do nielegalnych praktyk, Twoim obowi±zkiem narzuconym przez prawo jest im zapobiec. Nie pozwól, by sprawy zasz³y za daleko!
 • Rozpoznawanie mobbingu i terroru psychicznego
 • Konflikt jako ¼ród³o mobbingu
 • Zapobieganie nielegalnym praktykom
 • Kultury organizacyjne sprzyjaj±ce rozwojowi niezdrowej atmosfery
 • Procedury antymobbingowe
 • Roszczenia drêczonych pracowników
 • Formy pomocy ofiarom mobbingu


Przeczytaj wywiad z autorem >>


Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci (32.90z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. ePub (27.90z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych (31.99z)
Szko³a bez lêku. Jak wygraæ z lêkiem separacyjnym u dziecka' (18.99z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Mobi (31.99z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. Pdf (29.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. PDF (39.00z)
Sztuka wojny biurowej (29.00z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. Pdf (21.99z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. ePub (39.90z)
Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom. eBook. Pdf (27.90z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów. eBook. Pdf (37.00z)
Kontrolowanie wewnêtrznego krytyka. Efektywne æwiczenia praktyczne (32.90z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Pdf (31.99z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. ePub (26.90z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. ePub (27.90z)
My¶lenie strategiczne. Jak zapewniæ sobie przewagê w biznesie, polityce i ¿yciu prywatnym (44.90z)
Negocjacje. Sprawdzone strategie (22.78z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. ePub (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. Pdf (27.90z)
Zarz±dzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi (66.21z)
Mój pies - paradoks wcielony (5.90z)
Biznesplan w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (27.30z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Ku doskona³o¶ci. 30 dni pracy nad sob± (25.41z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. ePub (27.90z)
Nie zadrêczaj siê drobiazgami kobieto (28.82z)
Rzym i Watykan. Miasto cesarzy i papie¿y (26.90z)
Inny punkt widzenia (3.00z)
B±d¼ liderk±. Strategie przywódcze dla kobiet (43.73z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
Powidoki. Wydanie 1 (39.90z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. ePub (29.90z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (25.74z)
Kroniki Obernewtyn. Tom pierwszy: Obernewtyn (21.39z)