e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub

Arkadiusz Bednarski
cena: 39.00 z
Data wydania: 2012-08-01
stron: 232, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Sprzedawca w d±¿eniu do idea³u

Dlaczego ka¿dy dobry handlowiec powinien nadal podnosiæ kwalifikacje? Je¶li nie dla w³asnej satysfakcji, to mo¿e po prostu dla pieniêdzy? Oto kilka faktów z praktyki dzia³u handlowego.
  • S³abi handlowcy szybko rezygnuj± lub s± zwalniani z pracy.
  • Dobrzy handlowcy zarabiaj± przeciêtnie.
  • Bardzo dobrzy handlowcy zarabiaj± dobrze.
  • ¦wietni handlowcy zarabiaj± bardzo dobrze.
  • Wybitni handlowcy nie maj± ¿adnych limitów wynagrodzeñ!
Arkadiusz Bednarski zaprasza Ciebie, ¶wietnego sprzedawcê, na wspóln± wêdrówkê, której celem jest wy¿szy poziom handlowania. Razem rozwa¿ycie, dlaczego tak trudno zaplanowaæ i zrealizowaæ postawione sobie cele. Zastanowicie siê, co jest bardziej op³acalne w d³u¿szej perspektywie - sprzeda¿ etyczna czy nieetyczna? Autor podpowie, jak m±drze wywieraæ wp³yw na ludzi, by w efekcie podejmowali decyzje, które bêd± dobre dla obu stron. Zwróci Twoj± uwagê na si³ê p³yn±c± z umiejêtnego zadawania pytañ i wyposa¿y w najskuteczniejszy ich zestaw, dziêki któremu zdobêdziesz nawet najtrudniejszego klienta i staniesz siê prawdziwym arcymistrzem sprzeda¿y!


Arkadiusz Bednarski - jeden z najbardziej znanych polskich trenerów, coachów i mentorów. Specjalizuje siê w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego i sprzeda¿y. Ze sprzeda¿± zwi±zany od 1994 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej pracowa³ jako sprzedawca, mened¿er i cz³onek zarz±du. Autor dziewiêciu ksi±¿ek, w tym bestsellera Mistrz sprzeda¿y (Onepress, 2009). Ogromna popularno¶æ tej ksi±¿ki zdecydowa³a o przygotowaniu kolejnego wydania, które ukaza³o siê w styczniu 2012 roku.


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia (27.93z)
Bull Street (25.42z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej. eBook. Pdf (31.99z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (79.00z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Pdf (37.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. PDF (39.00z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. Mobi (39.00z)
Wa³kowanie Ameryki (20.94z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Pdf (27.00z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro. eBook. Mobi (27.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. ePub (39.00z)
Ziemia ¦wiêta. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów. Wydanie 1 (29.90z)
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! (37.00z)
Suficka ksiêga m±dro¶ci. 99 przymiotów Jedno¶ci (37.00z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook (24.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Pdf (31.99z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych (44.90z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. ePub (27.90z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów (41.30z)
Budowanie zespo³u. Organizacja szkoleñ team building i wypraw incentive. Poradnik dla mened¿era personalnego. Wydanie II rozszerzone (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (34.00z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy (29.66z)
Si³a pozytywnych opinii. Jak efektywnie wykorzystaæ najlepszy kana³ informacyjny do reklamy Twojej firmy (42.42z)
Sama prawda o ¿yciu seksualnym nastolatków (27.00z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka przetrwania (44.90z)
Cypr. Wyspa Afrodyty. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie (34.00z)
Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (29.90z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie 3 poszerzone (49.00z)
Metoda Joyness. Jak zapomnieæ o smutku i cieszyæ siê ¿yciem (39.00z)
Wykorzystaj potêgê pod¶wiadomo¶ci w pracy (26.60z)
Ubezpieczenia gospodarcze i spo³eczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne (99.00z)
Trochê inna teoria organizacji (39.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Mobi (79.00z)
Ksiêga zwi±zków, podrywu i seksu dla mê¿czyzn (39.90z)
Droga innowacji (59.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (12.90z)