e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿
Seria: Exclusive


Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±

Arkadiusz Bednarski
cena: 31.99 z
Data wydania: 2009-10-08
stron: 208, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Mo¿esz tak¿e kupiæ ksi±¿kê w komplecie z ksi±¿k± uzupe³niaj±c±
"Mistrz sprzeda¿y" w promocyjnej cenie >>

Handlowa wirtuozeria

  • Co ró¿ni mistrza od arcymistrza?
  • Jak m±drze wywieraæ wp³yw?
  • Czy uczciwo¶æ pop³aca?
Chcesz zostaæ ¶wietnym handlowcem? Polecamy Ci Mistrza sprzeda¿y - to ksi±¿ka, która pozwoli Ci rozwin±æ skrzyd³a.

A mo¿e ju¿ teraz jeste¶ naprawdê dobry w tym, co robisz?

Bycie tylko jednym z wielu dobrych handlowców przesta³o Ciê satysfakcjonowaæ? Szukasz czego¶ wiêcej, by zaspokoiæ swoje ambicje? Mo¿esz zostaæ arcymistrzem, prze¶cign±æ ca³± konkurencjê, stan±æ na najwy¿szym podium i spojrzeæ na wszystkich z góry. Oto ksi±¿ka, która podsyci Twoj± potrzebê osi±gniêcia spektakularnego sukcesu, wska¿e Ci cienk± liniê, oddzielaj±c± handlowca dobrego od wybitnego, i poka¿e, jak j± przekroczyæ.
Jednak satysfakcja to nie wszystko Bêd±c niedo¶cignionym geniuszem handlu, perfekcyjnym wirtuozem sprzeda¿y, otrzymujesz godn± Twojej pracy nagrodê. ¦wietni handlowcy zarabiaj± oczywi¶cie bardzo dobrze, ale wybitni handlowcy nie maj± ¿adnych limitów wynagrodzeñ! Potrzebujesz jeszcze czasu do namys³u?
To NIE jest ksi±¿ka dla osób, które:
  • chc± siê nauczyæ sprzedawaæ, bo nie maj± nic lepszego do roboty;
  • maj± ochotê dowiedzieæ siê czego¶ na temat technik sprzeda¿y;
  • w sprzeda¿y poszukuj± ³atwego zarobku;
  • tylko dla tych, którzy chc± wzbiæ siê ponad przeciêtno¶æ!


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
Sprzedaj swój software (44.25z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. W czym s± lepsze od kolegów handlowców' (29.00z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Uwodzicielska sprzeda¿. Wykorzystaj atuty kobieco¶ci, by sprzedaæ wiêcej i skuteczniej (24.90z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (8.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste (37.00z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
Biznes i futbol (33.00z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Coaching. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (34.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Marketing (69.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Kierowanie lud¼mi. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (34.90z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)