e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Power


Sztuka wojny biurowej

Simon Drake
cena: 29.00 z
Data wydania: 2010-03-01
stron: 184, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Czy masz sprawdzon± metodê na wy¶cig biurowych szczurów?

  • Wierzysz, ¿e wrodzony wdziêk uchroni Ciê przed podstêpn± gr± wewn±trz firmy?
  • Mo¿e stosujesz brutalniejsze metody obrony?
  • A gdyby tak przej¶æ do ataku, wdra¿aj±c diablo skuteczne regu³y sztuki wojny... biurowej?

Cyniczny ¶wiat biurowych wojen

Jakie¶ 100 tysiêcy lat temu nasi protopla¶ci tañczyli wokó³ ¶wie¿o upolowanej zwierzyny, ciesz±c siê z kolejnego zawodowego sukcesu o prawdziwie mamucich rozmiarach. Od tego momentu min±³ szmat czasu, a ludzko¶æ ewoluowa³a. W rezultacie zrezygnowali¶my ze zdrowego trybu ¿ycia na ³onie natury, przesiadaj±c siê do wywo³uj±cych bóle zatok, klimatyzowanych pomieszczeñ biurowych. Porzucili¶my równie¿ dotychczasowy sposób porozumiewania siê, polegaj±cy na warczeniu, pomrukiwaniu i waleniu piê¶ciami, wybieraj±c metody bardziej neutralne, takie jak podawanie rêki i wymienianie siê nieszczerymi uprzejmo¶ciami.
Jednak nasze ¿ycie od zawsze koncentrowa³o siê i koncentruje na nieustannej walce o byt - tyle tylko, ¿e dzi¶ Twoja ma³a wojna toczy siê ka¿dego dnia w przestrzeni biurowej. Aby przetrwaæ i nie pozwoliæ siê po¿reæ, musisz stale zdobywaæ i rozwijaæ nowe, cenne umiejêtno¶ci. Tych najskuteczniejszych nie ucz± w szko³ach, na kursach ani w poradnikach. Mo¿e dlatego, ¿e s± one nieco barbarzyñskie, czasem bezkompromisowe... Ale skoro dzia³aj±, czy nie warto ich poznaæ?
Bezb³êdne taktyki sztuki wojny biurowej
  • Jak stale zachowywaæ czujno¶æ i nie daæ siê nikomu podej¶æ?
  • Jak przestrzegaæ zasad oraz ustanawiaæ w³asne prawa i regu³y?
  • Jak u¿ywaæ perswazji i skutecznych zas³on dymnych?
  • Jak rozpracowaæ wrogów, przyjació³, szefów i podw³adnych?
  • Jak wykorzystaæ do swoich potrzeb nieformaln± komunikacjê?


Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

My¶lowa rewolucja. Pozytywny podrêcznik (21.60z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w æwiczeniach (69.00z)
Mê¿czy¼ni wol± uwodzicielki. Jak ich zdobywaæ' (39.00z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Pdf (23.90z)
Programowanie w Excelu 2007 PL. Niebieski podrêcznik (49.00z)
Elementarz kobiety bezpiecznej (59.00z)
Web Analytics 2.0. ¦wiadome rozwijanie witryn internetowych (29.90z)
Efektywno¶æ osobista. Zarz±dzanie sob± i innymi w czasie (29.00z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. ePub (14.90z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. Mobi (35.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Pdf (29.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. ePub (14.90z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach (59.00z)
Agile. Wzorce wdra¿ania praktyk zwinnych (38.35z)
Niepewno¶æ w pracy. Jak spokojnie prze¿yæ osiem godzin (34.00z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Pdf (34.90z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Pdf (23.90z)
Dalajlama nieznany. Niezwyk³a si³a przebaczania (34.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Mobi (27.90z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce (11.90z)

Pozostae z serii: Power

Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (49.00z)
Sztuka wojny w biznesie (24.90z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (34.90z)
Potêga perswazji. Jak siê nas kupuje i sprzedaje (37.00z)
Król Salomon. Najbogatszy cz³owiek wszech czasów (29.00z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Sztuka pokoju (19.00z)
Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. 75 b³êdów, które utrudniaj± kobietom osi±gniêcie niezale¿no¶ci finansowej (27.00z)
TRANSformacja. Hipnoza dla ka¿dego (31.20z)
NLP - EWOLUCJA. Przejd¼ kolejny etap rozwoju - od cz³owieka my¶l±cego do cz³owieka szczê¶liwego (47.00z)
Na szczycie. Opowie¶æ o w³adzy i pieni±dzach (4.00z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ (22.20z)
Efektywno¶æ osobista. Zarz±dzanie sob± i innymi w czasie (29.00z)
Biurko w biurko z je³opem. Sztuka przetrwania w biurze (34.90z)
Spo³eczno¶ciowy BOOM. Wykorzystaj potencja³ sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiêkszenia sprzeda¿y i zdominowania rynku (23.40z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je (29.00z)
Zas³ugujesz na szacunek! B±d¼ pewny siebie i asertywny (34.90z)
Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (33.00z)
Magia wyst±pieñ publicznych. Techniki, narzêdzia i sztuczki NLP (47.00z)