e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Sztuka doczesnej m±dro¶ci

Baltasar Gracián
cena: 21.99 z
Data wydania:
stron: 192, twarda oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Jedna z najwa¿niejszych ksi±¿ek czasów nowo¿ytnych

Europa nigdy nie wyda³a ¶wietniejszego ani bardziej zawi³ego dzie³a, je¶li chodzi o kwestie subtelno¶ci moralnych
Fryderyk Nietzsche
Absolutnie unikatowa... dzie³o przeznaczone do ci±g³ego wykorzystywania... towarzysz na ca³e ¿ycie. [Te maksymy s±] odpowiednie szczególnie dla tych, którzy obracaj± siê w wielkim ¶wiecie
Arthur Schopenhauer
U¿ywaj ludzkich ¶rodków, jakby boskie nie istnia³y, a boskich tak, jakby nie by³o ludzkich
Baltasar Gracián
Istniej± takie ksi±¿ki, które wstrz±snê³y ¶wiatem. Ksi±¿ki-manifesty, ksi±¿ki-oskar¿enia, ksi±¿ki-testamenty. Istniej± tak¿e takie, które w sposób subtelny i zadziwiaj±cy potrafi± zmieniaæ rzeczywisto¶æ. Wiedza z nich p³yn±ca, niczym ¶wiat³o przez szparê w drzwiach ws±cza siê w nasz± codzienno¶æ, by rozja¶niæ wszystko.
W ci±gu wieków rodzaj ludzki wyda³ trzy wielkie, ponadczasowe, pe³ne m±dro¶ci ksiêgi: Ksiêcia Machiavellego, Sztukê wojny Sun Tzu i Sztukê doczesnej m±dro¶ci Baltasara Graciana. Ta ostatnia przez lata by³a niedostêpna dla Czytelników. Je¶li uwa¿nie siê ws³uchasz, bez w±tpienia przemówi± do Ciebie p³yn±ce z XVII wieku refleksje Graciana, dotycz±ce uczciwo¶ci i pozorów, mi³o¶ci w³asnej i przyja¼ni, wiedzy i ignorancji.
Na nowo przet³umaczone rady Graciana s± tak samo cenne i celne dzisiaj, jak by³y w ówczesnej Hiszpanii - spo³eczeñstwie podobnym do naszego w swojej wspania³o¶ci i s±siaduj±cej z ni± nêdzy. W tych trzystu wskazówkach wyra¼ny pragmatyzm wci±¿ ustêpuje miejsca duchowo¶ci, hartowanej rozwag± i przezorno¶ci±. Ka¿da z kunsztownie u³o¿onych sentencji oferuje cenny wgl±d w sztukê ¿ycia i praktykê osi±gania celów. Ksi±¿ka iskrzy siê wiedz± makiaweliczn±, uzupe³nion± o moralne skrupu³y i humanizm. Wy³±cznie kwesti± czasu jest wykorzystanie jej we wprowadzaniu nowych metod zarz±dzania, zdobywania przewagi konkurencyjnej i kierowania zespo³ami. Jednak nim to nast±pi, Gracián mo¿e jeszcze przez chwilê pozostaæ naszym ma³ym sekretem.


Cena: 21.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze (31.20z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali (34.90z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. ePub (14.90z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. ePub (31.99z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (29.00z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. ePub (31.99z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota (12.90z)
Anatomia trendu. Co ³±czy jeansy z ³y¿worolkami i iPodem (63.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob± (39.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Mobi (22.90z)
Kamyki w brzuchu (25.35z)
Inny punkt widzenia (3.00z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. Mobi (34.90z)
Kapita³ (29.67z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. Pdf (21.99z)
Wa³kowanie Ameryki (20.94z)
Podejmowanie decyzji. Co zrobiæ, kiedy nie wiesz, co robiæ (25.41z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo (37.00z)
Ja Steve (29.90z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Pdf (27.00z)

Pozostae z serii: Inne

Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)
Analiza decyzji (67.15z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych. eBook. ePub (35.90z)
Spójno¶æ modeli biznesu (46.64z)
Polak w ¶wiecie finansów (49.45z)
Bogata kobieta Poradnik inwestycyjny dla kobiet (35.81z)
Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (37.94z)
¦wiadomo¶æ emocjonalna. ¬ród³o wewnêtrznej równowagi i zrozumienia (34.90z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota (12.90z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (59.00z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego. Wideowyk³ad (41.30z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Ksi±¿ka o fotografowaniu. Wydanie III rozszerzone (69.00z)
Matrioszka Rosja i Jastrz±b (10.90z)
Napoleon Hill. Pocz±tek wielkiej kariery (31.99z)
Profesjonalna obs³uga klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzêdzie. eBook. Mobi (26.90z)
S³u¿ebno¶æ. Utracone dziedzictwo Wall Street (50.92z)
Formu³a wp³ywu. Dzia³asz naprawdê, czy jedynie robisz zamieszanie' (23.94z)
NLP w praktyce. Samo sedno (28.11z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00z)