e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Sztuka doczesnej m±dro¶ci. eBook. Mobi

Baltasar Gracián
cena: 21.99 z
Data wydania: 2011-10-21
stron: 192, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Jedna z najwa¿niejszych ksi±¿ek czasów nowo¿ytnych

Europa nigdy nie wyda³a ¶wietniejszego ani bardziej zawi³ego dzie³a, je¶li chodzi o kwestie subtelno¶ci moralnych
Fryderyk Nietzsche
Absolutnie unikatowa... dzie³o przeznaczone do ci±g³ego wykorzystywania... towarzysz na ca³e ¿ycie. [Te maksymy s±] odpowiednie szczególnie dla tych, którzy obracaj± siê w wielkim ¶wiecie
Arthur Schopenhauer
U¿ywaj ludzkich ¶rodków, jakby boskie nie istnia³y, a boskich tak, jakby nie by³o ludzkich
Baltasar Gracián
Istniej± takie ksi±¿ki, które wstrz±snê³y ¶wiatem. Ksi±¿ki-manifesty, ksi±¿ki-oskar¿enia, ksi±¿ki-testamenty. Istniej± tak¿e takie, które w sposób subtelny i zadziwiaj±cy potrafi± zmieniaæ rzeczywisto¶æ. Wiedza z nich p³yn±ca, niczym ¶wiat³o przez szparê w drzwiach ws±cza siê w nasz± codzienno¶æ, by rozja¶niæ wszystko.
W ci±gu wieków rodzaj ludzki wyda³ trzy wielkie, ponadczasowe, pe³ne m±dro¶ci ksiêgi: Ksiêcia Machiavellego, Sztukê wojny Sun Tzu i Sztukê doczesnej m±dro¶ci Baltasara Graciana. Ta ostatnia przez lata by³a niedostêpna dla Czytelników. Je¶li uwa¿nie siê ws³uchasz, bez w±tpienia przemówi± do Ciebie p³yn±ce z XVII wieku refleksje Graciana, dotycz±ce uczciwo¶ci i pozorów, mi³o¶ci w³asnej i przyja¼ni, wiedzy i ignorancji.
Na nowo przet³umaczone rady Graciana s± tak samo cenne i celne dzisiaj, jak by³y w ówczesnej Hiszpanii - spo³eczeñstwie podobnym do naszego w swojej wspania³o¶ci i s±siaduj±cej z ni± nêdzy. W tych trzystu wskazówkach wyra¼ny pragmatyzm wci±¿ ustêpuje miejsca duchowo¶ci, hartowanej rozwag± i przezorno¶ci±. Ka¿da z kunsztownie u³o¿onych sentencji oferuje cenny wgl±d w sztukê ¿ycia i praktykê osi±gania celów. Ksi±¿ka iskrzy siê wiedz± makiaweliczn±, uzupe³nion± o moralne skrupu³y i humanizm. Wy³±cznie kwesti± czasu jest wykorzystanie jej we wprowadzaniu nowych metod zarz±dzania, zdobywania przewagi konkurencyjnej i kierowania zespo³ami. Jednak nim to nast±pi, Gracián mo¿e jeszcze przez chwilê pozostaæ naszym ma³ym sekretem.


Cena: 21.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Bieganie i odchudzanie dla kobiet. Zdrowa i piêkna ka¿dego dnia (9.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. Mobi (39.00z)
Witryny nie do ukrycia. Jak zbudowaæ stronê, któr± znajdzie ka¿da wyszukiwarka (44.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Postanowienia noworoczne. Jak zmieniæ nawyki, zrealizowaæ plany i spe³niæ marzenia (21.60z)
Czarownice w biznesie. Rytua³y kobiet sukcesu (29.00z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci. eBook. ePub (27.90z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla (21.99z)
Excel 2007/2010 PL. Æwiczenia zaawansowane (39.90z)
Start up. Od pomys³u do sukcesu (30.40z)
Przeskoczyæ przepa¶æ. Jak trafiæ z nowoczesnym produktem do ka¿dego klienta (37.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Rosslyn a ¦wiêty Graal (29.00z)
NLP w praktyce. Samo sedno (28.11z)
IMIENINA£KI. eBook. Pdf (27.90z)
Strategiczny podstêp. Umiejêtno¶æ wygrywania w biznesie. eBook. Pdf (31.99z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Mobi (26.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
Dr House i filozofia - wszyscy k³ami± (6.00z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' eBook. ePub (27.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. ePub (14.90z)
Copywriting. Jak sprzedawaæ s³owem (30.78z)
Kobiecy styl zarzadzania. eBook. Pdf (27.90z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Mobi (31.99z)
Wspó³czesne doktryny polityczne (69.00z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Tam gdzie dzieci s± luksusem (38.17z)
O co zapytasz cz³owieka w lustrze' Pytania, które czyni± przywódcê (49.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza (26.00z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. Mobi (27.90z)
Wykorzystaj potêgê pod¶wiadomo¶ci w pracy (26.60z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu. Wydanie 7 (29.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. ePub (17.00z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. ePub (31.99z)
Hipnotyzm s³owa. Jak podbijaæ umys³y Twoich klientów za pomoc± perswazyjnych tekstów (47.00z)
Logistyka (56.87z)