e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania

Gary Gagliardi, Sun Tzu
cena: 29.90 z
Data wydania: 2005-09-19
stron: 192, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Zastosuj staro¿ytne chiñskie strategie w procesie zarz±dzania

"Sztuka wojny" genera³a Sun Tzu to jedna z najbardziej znacz±cych ksi±¿ek traktuj±cych o strategii walki. Nauki Sun Tzu wykorzystywali dowódcy armii oraz wybitni stratedzy. Jednak tre¶ci zawarte w tym dziele s± tak uniwersalne, ¿e mo¿na wykorzystaæ je nie tylko w walce. Traktaty Sun Tzu poznaj± mened¿erowie, w³a¶ciciele firm i doradcy. Wykorzystanie ich w procesie zarz±dzania przedsiêbiorstwem mo¿e przynie¶æ zaskakuj±ce rezultaty. Ponadczasowe strategie mo¿na zastosowaæ podczas analizowania pozycji firmy, planowania strategii zarz±dzania, walki z konkurencj±, rozwi±zywania problemów zwi±zanych z produkcj± i zdobywania informacji o rynku.
"Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania" to adaptacja nauk genera³a Sun Tzu do wymagañ zarz±dzania wspó³czesnym przedsiêbiorstwem. Czytaj±c j±, przekonasz siê, jak strategie stworzone z my¶l± o prowadzeniu wojny mog± przydaæ siê osobie pracuj±cej na stanowisku mened¿era. Opisane w ksi±¿ce techniki mo¿na wykorzystaæ niezale¿nie od szczebla zarz±dzania. Nie znajdziesz tu porad dotycz±cych zebrañ, motywowania i wytyczania planów. Przeczytasz natomiast o rozwi±zaniach taktycznych sprawdzonych w tysi±cach bitew, analizowaniu sytuacji firmy, rozwi±zywaniu problemów, zdobywaniu przewagi nad konkurencj± i dostosowywaniu siê do zmiennych warunków rynkowych.
  • Badanie sytuacji firmy
  • Rozpoczêcie pracy na stanowisku kierowniczym
  • Stworzenie wizji rozwoju firmy
  • Wprowadzanie nowych procesów produkcyjnych
  • Rozwi±zywanie problemów
  • Doskonalenie i rozwój umiejêtno¶ci kierowniczych
  • Walka z konkurencj±
  • Pozyskiwanie informacji

Wykorzystaj nauki genera³a Sun Tzu
do osi±gniêcia doskona³o¶ci w zarz±dzaniu.Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady by³ego szefa mafii (32.90z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie (29.60z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)

Pozostae z serii: VIP

Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w sytuacjach prze³omowych (69.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)