e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Power


Sztuka wojny w biznesie

Donald G. Krause
cena: 24.90 z
Data wydania: 2004-12-16
stron: 120, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

"Sztuka wojny w biznesie"
przenosi znakomito¶æ strategii wojennej Sun Tzu na grunt wspó³czesny,
wspieraj±c przedsiêbiorców w d±¿eniu do sukcesów w biznesie.

Sun Tzu ¿y³ w pó³nocno-wschodnich Chinach 2500 lat temu, mniej wiêcej w tym samym czasie co s³ynny filozof Konfucjusz. Sukcesy odnoszone w bitwach dziêki stosowaniu metod Sun Tzu doprowadzi³y ostatecznie do zjednoczenia ca³ych Chin oraz powszechnego zainteresowania doskona³± strategi± wojenn±. Przez wieki wielu zwyciêskich wodzów przyznawa³o, ¿e sukcesy zawdziêczaj± Sztuce wojny Sun Tzu. Jednym z nich by³ Mao Tse-tung.
Teraz m±dro¶æ Sztuki wojny Sun Tzu - doceniona przez szko³y biznesu i konsultantów na ca³ym ¶wiecie - staje siê dostêpna dla wspó³czesnego czytelnika. Sztuka wojny w biznesie to przystêpna interpretacja klasycznego chiñskiego dzie³a.
Ksi±¿ka obejmuje zagadnienia takie, jak:
  • przywództwo,
  • strategia,
  • organizacja,
  • wspó³zawodnictwo,
  • wspó³praca.

Ta ksi±¿ka uczy, jak zwyciê¿aæ na wspó³czesnym biznesowym polu bitwy.Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
Badania marketingowe w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Sztuka zarz±dzania projektami (69.00z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe (24.90z)
Skuteczny networking (2.00z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Sze¶æ pikseli oddalenia. Zarabiaj dziêki sieci Web 2.0 (23.40z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (34.90z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian (27.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz± (5.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Perswazja i NLP. Wideowarsztaty (226.98z)
Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej (29.90z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)

Pozostae z serii: Power

Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa (29.60z)
Grzeczne dziewczynki nie krêc± interesem. Szczere rady, otwarte rozmowy i prawdziwe historie dla zaradnych bizneswomen (29.00z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz (39.00z)
Komunikacja niewerbalna (69.00z)
Odrodzenie Feniksa (34.90z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ (22.20z)
Magia wyst±pieñ publicznych. Techniki, narzêdzia i sztuczki NLP (47.00z)
Zafascynuj ich! 7 metod na skuteczn± perswazjê i wzbudzanie zachwytu (31.20z)
Haker umys³ów (29.90z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Czas na zmianê. Podrêcznik hipnotycznego wywierania wp³ywu (34.90z)
Legalny doping emocjonalny (19.90z)
Zwyciêzcy nie oszukuj± (29.90z)
My¶l i bogaæ siê. Jak zrealizowaæ ambicje i osi±gn±æ sukces (39.90z)
Syndrom mi³ego cz³owieka. Jak osi±gn±æ sukces pozostaj±c sob± (34.90z)
Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Struktura magii. Kszta³towanie ludzkiej psychiki, czyli wiêcej ni¿ NLP. Czê¶æ 1 (59.00z)
Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie (27.00z)
Przyci±ganie bogactwa. ¯ycie w pe³nej harmonii ze ¶wiatem (42.90z)
Logika zwyciê¿ania sporów. Broñ przeciwko k³amcom i krêtaczom (29.00z)