e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zasoby ludzkie
Seria: Exclusive
Promocja: -15%


Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy

Katarzyna W±sowska-B±k, Dorota Górecka, Marzena Mazur
promocja -15%
cena: 49 z 41.65 z
Data wydania: 2012-03-01
stron: 240, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

W³a¶ciwy pracownik na w³a¶ciwym miejscu

Kapita³em ka¿dej firmy s± przede wszystkim jej pracownicy. Bana³? Tak! Prawda? Zawsze i wszêdzie! Fakty s± takie, ¿e ¿adna firma nie bêdzie dobrze funkcjonowaæ, je¶li nie zatrudnia kompetentnych ludzi. Kompetentnych, czyli takich, których umiejêtno¶ci, wiedza i postawa w powierzonym obszarze pozwalaj± na efektywne wykonywanie pracy na danym stanowisku. Do zadañ dzia³u HR i osób rekrutuj±cych kandydatów do pracy nale¿y ocena tego, czy kompetencje konkretnego kandydata s± w³a¶ciwe w odniesieniu do stanowiska, na które aplikuje, oraz tego, czy dotychczasowy pracownik sprawdza siê w zakresie zadañ, jakie mu wyznaczono.
Metoda Assessment/Development Center (w skrócie AC/DC) pozwala na obiektywn± ocenê kompetencji, czyli poziomu wiedzy, umiejêtno¶ci i postaw pracowników oraz kandydatów do pracy. AC/DC to w uproszczeniu zestaw testów, rozmów, symulacji i æwiczeñ zaprojektowanych w ten sposób, aby sprawdziæ, jak dana osoba poradzi sobie w okre¶lonej roli zawodowej. Dobrze przygotowany i rzetelny AC/DC pozwala przewidzieæ potencjalny sukces aplikanta na danym stanowisku oraz minimalizuje ryzyko podjêcia z³ych decyzji zwi±zanych z zatrudnianiem lub awansowaniem kluczowych pracowników.
  • Wprowadzenie do metody Assessment/Development Center
  • Kompetencje jako g³ówne kryterium oceny pracowników
  • Narzêdzia stosowane podczas sesji AC/DC
  • Przygotowanie i przeprowadzanie sesji AC/DC
  • Przyk³ady æwiczeñ z kluczem rozwi±zañ


Katarzyna W±sowska-B±k - Socjolog i psycholog organizacji i pracy (UW). Absolwentka Szko³y Trenerów Biznesu TROP. Od 6 lat realizuje projekty doradcze, badawcze, szkoleniowe i rekrutacyjne. Trener w zakresie zarz±dzania zasobami ludzkimi - specjalizacja: rekrutacja i selekcja pracowników oraz treningi dla asesorów sesji AC/ DC. Koordynator i asesor w projektach Assessment/Development Center. Rekrutowa³a menad¿erów ¶redniego i wy¿szego szczebla do pionów sprzeda¿owych oraz us³ugowych ró¿nych bran¿. Konsulat HR w obszarze budowy modeli kompetencyjnych, oceny 360 stopni oraz systemów ocen okresowych pracowników.
Dorota Górecka - Psycholog biznesu, asesor, coach (absolwentka UW i SGH). Ukoñczy³a akredytowan± przez ICF (International Coach Federation) szko³ê coachów The Art and Science of Coaching, prowadzon± przez Erickson College International z Vancouver. Przez wiele lat pracowa³a w organizacjach biznesowych na stanowiskach menad¿erskich. Ma do¶wiadczenie w zarz±dzaniu zespo³ami rozproszonymi, prowadzeniu projektów oraz negocjacjach miêdzynarodowych. Wspó³pracuje z firm± MABOR w projektach doradczych (AC/DC, CSR) oraz szkoleniowych.
Marzena Mazur - Doktor psychologii ze specjalizacj± w psychologii spo³ecznej. Praktyk, menad¿er, doradca dzia³ów HR, coach i superwizor trenerów. Posiada dziesiêcioletnie do¶wiadczenie akademickie, wykszta³ci³a kilka roczników trenerów, coachów i asesorów. W ci±gu 15 lat poprowadzi³a setki projektów szkoleniowych, coachingowych i rozwojowych. Projektuje i uczestniczy w Assessment/ Development Center. W radiu TOK FM prowadzi audycjê o zarz±dzaniu "Strefa szefa".


Cena: 41.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleñ, czyli jak prze¿yæ ka¿de szkolenie (27.00z)
Trening egoizmu. Twoje decyzje na przekór manipulacji (24.00z)
Dziedzictwo lidera. Filozofia ¿ycia przywódcy (29.00z)
Motywowanie i inspirowanie zespo³u. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Zarz±dzanie zespo³ami (15.92z)
Coaching. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa (49.00z)
Twoje emocjonalne ja. Jak podnie¶æ swoje EQ (23.20z)
Nagradzanie i wyró¿nianie pracowników. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (27.00z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci (34.90z)
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¶ci poprzez wspó³pracê (47.20z)
Przywództwa mo¿na siê nauczyæ (37.60z)
Inteligencja emocjonalna 2.0. Wydanie udoskonalone (37.00z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Postêpowanie z uci±¿liwymi pracownikami. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (4.00z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Testy osobowo¶ciowe. Poradnik dla ubiegaj±cych siê o pracê (59.00z)
Motywacja. Droga do skutecznych dzia³añ (27.90z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych (42.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze (31.20z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Inwestowanie w oparciu o analizê wolumenu (69.00z)
NLP dla mened¿era (54.90z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Inwestuj we w³asny d³ug. 7 kroków dzieki którym sp³acisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz (32.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)