e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -20%


Avon. Najbardziej kobieca z firm

Laura Klepacki
promocja -20%
cena: 39 z 31.20 z
Data wydania: 2007-08-30
stron: 352, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Globalna potêga marketingowa na szpilkach

 • Damskie oblicze sukcesu
 • Przedstawiciele handlowi w spódnicach
 • Kobiecy marketing bezpo¶redni
 • Wizerunek firmy w pe³nym makija¿u
 • Receptury na kreatywno¶æ i innowacje
Do¶wiadczenia firmy AVON sk³adaj± siê na jedn± z najciekawszych i najbardziej inspiruj±cych historii w dziejach wspó³czesnej gospodarki. Dzia³aj±ca od ponad stu lat, a na polskim rynku ¶wiêtuj±ca w³a¶nie swoje piêtnastolecie, firma AVON akceptuje ci±g³± potrzebê zmian i dostosowywania siê do rosn±cych oczekiwañ klientek. Z jednej strony ma za sob± nieprawdopodobnie d³ug± i piêkn± tradycjê, czyli lata, podczas których kszta³towa³a w³asn± pozycjê rynkow±, a z drugiej nie zatraci³a umiejêtno¶ci dostosowywania siê do aktualnych warunków i zdolno¶ci natychmiastowej asymilacji kulturowej, a tak¿e analizy nowych wzorców ¿ycia. Ta mikstura po prostu musi mieæ zapach sukcesu.
AVON da³ szansê kobietom. Firma postawi³a na ukryte talenty i motywacjê tej czê¶ci spo³eczeñstwa, która w czasach rozwoju marki nie mia³a nawet mo¿liwo¶ci g³osowania. Przez te wszystkie lata - z ka¿d± kolejn± sprzedan± szmink±, pudrem i kremem do twarzy - AVON pozwala³ budowaæ konsultantkom ich w³asn± niezale¿no¶æ. Przy okazji sam rós³ w si³ê, zdobywa³ kolejne rynki, kszta³towa³ kulturê, anga¿owa³ siê w akcje charytatywne. Dowiedz siê, na ile sposobów AVON uczyni³ ¶wiat piêkniejszym:
 • transformacja z firmy rodzinnej w potêgê miêdzynarodow±,
 • nowatorskie metody zarz±dzania,
 • zmiany i rozszerzanie oferty,
 • alternatywne formy dystrybucji,
 • inwestycje w sieæ i zespó³ pracowników,
 • plany i metody motywacyjne,
 • dzia³alno¶æ non profit.


Cena: 31.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian (27.00z)
Nektar. Twórcze paliwo wynalazczo¶ci i innowacji (44.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy (39.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
Social Media Marketing. Odkryj potencja³ Facebooka, Twittera i innych portali spo³eczno¶ciowych (49.00z)
Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Sztuka zarz±dzania projektami (69.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
Marketing internetowy w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (34.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
Marketing mobilny (37.00z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Spo³eczno¶ciowy BOOM. Wykorzystaj potencja³ sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiêkszenia sprzeda¿y i zdominowania rynku (23.40z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz± (5.00z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
Badania marketingowe w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Daj siê poznaæ od najlepszej strony. Krótki kurs autopromocji i lansu (34.90z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)
10 zasad budowania trwa³ych relacji z klientem (37.00z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej (29.90z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców (37.60z)
Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
Alchemia manipulacji (29.60z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Perswazja i NLP. Wideowarsztaty (226.98z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz (29.60z)

Pozostae z serii: Exclusive

I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (47.00z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (39.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Finanse dla niefinansistów (59.00z)
Hipnotyczny marketing (44.00z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)