e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -20%


Avon. Najbardziej kobieca z firm

Laura Klepacki
promocja -20%
cena: 39 z 31.20 z
Data wydania: 2007-08-30
stron: 352, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Globalna potêga marketingowa na szpilkach

 • Damskie oblicze sukcesu
 • Przedstawiciele handlowi w spódnicach
 • Kobiecy marketing bezpo¶redni
 • Wizerunek firmy w pe³nym makija¿u
 • Receptury na kreatywno¶æ i innowacje
Do¶wiadczenia firmy AVON sk³adaj± siê na jedn± z najciekawszych i najbardziej inspiruj±cych historii w dziejach wspó³czesnej gospodarki. Dzia³aj±ca od ponad stu lat, a na polskim rynku ¶wiêtuj±ca w³a¶nie swoje piêtnastolecie, firma AVON akceptuje ci±g³± potrzebê zmian i dostosowywania siê do rosn±cych oczekiwañ klientek. Z jednej strony ma za sob± nieprawdopodobnie d³ug± i piêkn± tradycjê, czyli lata, podczas których kszta³towa³a w³asn± pozycjê rynkow±, a z drugiej nie zatraci³a umiejêtno¶ci dostosowywania siê do aktualnych warunków i zdolno¶ci natychmiastowej asymilacji kulturowej, a tak¿e analizy nowych wzorców ¿ycia. Ta mikstura po prostu musi mieæ zapach sukcesu.
AVON da³ szansê kobietom. Firma postawi³a na ukryte talenty i motywacjê tej czê¶ci spo³eczeñstwa, która w czasach rozwoju marki nie mia³a nawet mo¿liwo¶ci g³osowania. Przez te wszystkie lata - z ka¿d± kolejn± sprzedan± szmink±, pudrem i kremem do twarzy - AVON pozwala³ budowaæ konsultantkom ich w³asn± niezale¿no¶æ. Przy okazji sam rós³ w si³ê, zdobywa³ kolejne rynki, kszta³towa³ kulturê, anga¿owa³ siê w akcje charytatywne. Dowiedz siê, na ile sposobów AVON uczyni³ ¶wiat piêkniejszym:
 • transformacja z firmy rodzinnej w potêgê miêdzynarodow±,
 • nowatorskie metody zarz±dzania,
 • zmiany i rozszerzanie oferty,
 • alternatywne formy dystrybucji,
 • inwestycje w sieæ i zespó³ pracowników,
 • plany i metody motywacyjne,
 • dzia³alno¶æ non profit.


Cena: 31.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Marketing mobilny (37.00z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Marketing (69.00z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
100 najlepszych ksi±¿ek biznesowych. Poznaj niezbêdny kanon (39.90z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe (24.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Sze¶æ pikseli oddalenia. Zarabiaj dziêki sieci Web 2.0 (23.40z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Sztuka zarz±dzania projektami (69.00z)
Excel. Analiza danych biznesowych (44.00z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki (42.90z)
Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz± (5.00z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej (29.90z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Perswazja i NLP. Wideowarsztaty (226.98z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
Z³ote zasady negocjacji (37.00z)
Zaufany doradca. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientami (44.90z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
Skuteczne pozyskiwanie klientów przez telefon (34.90z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów (20.94z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Public Relations w Internecie (39.00z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)
Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku (49.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie (31.20z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)