e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: piamar
Seria: Inne


Jura Krakowsko - Czêstochowska. Z legend± w¶ród Orlich Gniazd. Wydanie 2

Monika Kowalczyk, Artur Kowalczyk
cena: 24.90 z
Data wydania: 2007
stron: 238 , miêkka oprawa, format: B6

wicej na stronie onepress.pl

Jura Krakowsko-Czêstochowska

to kraina niemal ba¶niowa, przystrojona niebotycznymi ska³ami i malowniczymi ruinami warowni - Orlich Gniazd, które niegdy¶ broni³y tego terenu. To tak¿e mekka dla mi³o¶ników wspinaczki ska³kowej i groto³azów - tu zaczynali najwybitniejsi polscy alpini¶ci i speleolodzy. Jura jest te¿ wymarzonym miejscem do jazdy na rowerach górskich, przeja¿d¿ek konnych oraz uprawiania narciarstwa biegowego.
Ksi±¿ka obejmuje zasiêgiem teren Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej oraz niektóre ciekawsze miejsca le¿±ce nieco poza jej terenem. Ukazuje piêkno Jury oraz zachêca do jej samodzielnego poznawania. Przewodnik skierowany jest przede wszystkim do turystów zmotoryzowanych, jednak zawiera informacje niezbêdne tak¿e dla tych, którzy preferuj± inne formy turystyki. Ksi±¿kê podzielono na piêæ rozdzia³ów. Pierwsze dwa maj± charakter wprowadzenia: rozdzia³ I zawiera informacje praktyczne, rozdzia³ II - wiadomo¶ci ogólne (geografia, kultura, tradycje) na temat omawianego terenu. Rozdzia³ III podaje informacje na temat miejsc, które warto odwiedziæ. Ka¿demu regionowi Jury - a wyodrêbnili¶my ich cztery - towarzyszy mapa wskazuj±ca opisywane miejscowo¶ci i atrakcje. Miejscowo¶ci w ka¿dym regionie u³o¿ono w porz±dku alfabetycznym. Na koñcu rozdzia³u IV zamieszczono krótkie opisy tras samochodowych, które mog± u³atwiæ zwiedzanie Jury. Przy ka¿dej z tras znajduj± siê tabelki odleg³o¶ci, a ich przebieg zaznaczono na mapce. W rozdziale V zachêcamy do aktywnego zwiedzania Jury. Opisano propozycje pieszych, rowerowych i konnych wêdrówek oraz spacerów, podano te¿ skrótowe informacje dotycz±ce uprawiania sportów zimowych. Przewodnik - co oczywiste - nie jest specjalistycznym opracowaniem naukowym na temat Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej. Niektóre tematy zaprezentowano wiêc w sposób ogólny. Osoby chc±ce zdobyæ bardziej szczegó³ow± wiedzê powinny siêgn±æ po literaturê fachow±.
Monika i Artur Kowalczyk - oboje urodzeni i wychowani w Czêstochowie. Od najm³odszych lat prowadzili wêdrówki po Jurze, stale pog³êbiaj±c wiedzê na jej temat. Sercem i dusz± zwi±zani z Wy¿yn± Krakowsko-Czêstochowsk±. Obecnie mieszkaj±, pracuj± i studiuj± w Bieszczadach, które stanowi± ich drug± pasjê.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: piamar

Wielka Brytania. Anglia Walia i Szkocja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Ri³a i Pirin. Góry Bu³garii z plecakiem. Wydanie 1 (39.90z)
Polska dla ¿eglarzy (35.90z)
Norwegia i Szwecja. Zielony Przewodnik Michelin (39.92z)
Grecja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Ocena efektywno¶ci inwestycji (34.78z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany. Wydanie 5 (42.90z)
Poca³uj tê ¿abê. 12 metod zamiany problemów w sukcesy - w pracy i w ¿yciu prywatnym (39.90z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. Pdf (39.00z)
Biblia egoistów. Od stanu zale¿no¶ci do pe³nej wolno¶ci (27.00z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe. Teoria i praktyka (51.30z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. Mobi (35.90z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka przetrwania (44.90z)
Jak sprzedawaæ, gdy nikt nie kupuje. I jak sprzedawaæ wiêcej, kiedy ju¿ zaczn± (39.90z)
Nowoczesne rozwi±zania w logistyce (49.00z)
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarz±dzania finansami przedsiêbiorstwa (49.45z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (49.00z)
Ksi±¿eczka minimalisty. Prosty przewodnik szczê¶liwego cz³owieka (27.00z)
Zarz±dzanie ryzykiem portfela (44.20z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Mobi (29.90z)