e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Narciarstwo tourowe, ¶ladowe i biegowe

Maciej ¯emojtel
cena: 24.90 z
Data wydania: 2007
stron: 170, miêkka oprawa, format: B6

wicej na stronie onepress.pl

Adresatami prezentowanego poradnika s± w pierwszym rzêdzie wszyscy zapaleni tury¶ci, dla których zima stanowi³a do tej pory wymuszon± i niechcian± przerwê w wêdrówkach górskich, a którzy "dojrzeli" do tego, by zmieniæ tê sytuacjê rozpoczynaj±c przygodê z zimow± turystyk± narciarsk±. Autor ma nadziejê, ¿e tak¿e chodz±ce ju¿ na nartach b±d¼ rakietach ¶nie¿nych osoby znajd± w poradniku cenne dla siebie porady, wskazówki i uwagi dotycz±ce ekwipunku, biwakowania w ¶niegu, typowych zagro¿eñ wi±¿±cych siê z zimow± wêdrówk±, etc.

Chocia¿ w poradniku czêsto mówi siê o nartach tourowych, NIE JEST on w ¿adnym wypadku podrêcznikiem ekstremalnego narciarstwa wysokogórskiego, ski-alpinizmu itp. Dziedziny te wymagaj± wysokich technicznych umiejêtno¶ci narciarskich (czasem tak¿e znajomo¶ci technik wspinaczki, asekuracji i in.) oraz pog³êbionej wiedzy na temat zagro¿eñ typowych dla gór wysokich (lawin, niebezpieczeñstwa spadaj±cych kamieni, porywistych wiatrów, ryzyka ostrych postaci choroby wysoko¶ciowej itd.). Ekwipunek ski-alpinisty, poza typowym wyposa¿eniem turystycznym, zawieraæ musi dodatkowe, adekwatne do trudno¶ci technicznych i niebezpieczeñstw terenu elementy, takie jak: kask, raki, czekan, linê asekuracyjn±, uprz±¿ wspinaczkow±, odpowiedni zapas karabinków, ¶rub lodowych, kostek, haków itp.

W poradniku nie poruszam tak¿e kwestii dotycz±cych techniki zjazdowej - tej najlepiej uczyæ siê na przygotowanym stoku lub w terenie pod kierunkiem instruktora lub innych kompetentnych osób. Ca³kowicie pominiête zosta³y te¿, raczej ma³o istotne dla pocz±tkuj±cych, informacje na temat ró¿nego rodzaju zawodów narciarskich organizowanych w Polsce lub innych krajach europejskich.

Prezentowany tekst ma byæ pomoc± przede wszystkim dla tych, którzy planuj± zimowe wycieczki turystyczne na obszarze ni¿szych gór, po prostych technicznie trasach (Karpaty, Sudety, ni¿sze grupy górskie Europy Zachodniej i Po³udniowej, Skandynawii itp.). Ze wzglêdu na to, ¿e i w tych pasmach spotyka siê zim± rejony zagro¿one lawinami, w poradniku zamieszczono rozdzia³y dotycz±ce podstawowych metod oceny ryzyka lawinowego oraz bardzo skrótowe omówienie ratownictwa i autoratownictwa w lawinisku. Dla bardziej do¶wiadczonych turystów planuj±cych pierwsze w ¿yciu wyjazdy w nieco wy¿sze góry (Alpy, Pireneje, Kaukaz, trekkingi narciarskie w Azji lub górach obu Ameryk) do³±czono krótki rozdzia³ na temat choroby wysoko¶ciowej. Tre¶æ poradnika podzielona zosta³a na cztery podstawowe bloki tematyczne.

W pierwszym z nich (Wyposa¿enie narciarza) zaprezentowano krótk± charakterystykê nart znajduj±cych zastosowanie w turystyce zimowej, przede wszystkim nart tourowych, oraz w³a¶ciwego dla nich wyposa¿enia dodatkowego, a tak¿e ogólne zasady doboru, konserwacji i u¿ytkowania sprzêtu narciarskiego. Rozdzia³ zamyka omówienie ubioru narciarza oraz ekwipunku, jaki powinien znale¼æ siê w jego plecaku podczas jednodniowej wycieczki.

Czê¶æ druga (Poruszanie siê w terenie) przedstawia podstawy pracy z map± i kompasem, przybli¿a warunki terenowe spotykane poza przygotowanymi trasami narciarskimi oraz porusza zagadnienia zwi±zane z technik± wêdrówki narciarskiej (wykorzystanie fok, przecieranie trasy, poruszanie siê na odkrytych stokach itp.).

Rozdzia³ trzeci (Bezpieczeñstwo w górach) zawiera omówienia najwa¿niejszych i najczê¶ciej spotykanych ¼róde³ zagro¿eñ, na jakie nara¿ony jest wêdruj±cy zim± turysta. Specyfikê zimowej wêdrówki (warunki terenowe, pogodowe, "czynnik ludzki", etc.) zdefiniowano tu pod k±tem niebezpieczeñstw, jakie potencjalnie mog± siê z ni± wi±zaæ. W czê¶ci tej znalaz³y siê te¿ podrozdzia³y po¶wiêcone aklimatyzacji, odmro¿eniom, hipotermii oraz zagro¿eniu lawinowemu.

W czwartym rozdziale (Wyprawy wielodniowe) poruszono kwestiê wyposa¿enia wymaganego podczas wielodniowych wêdrówek narciarskich oraz zimowego biwakowania w terenie.

Maciej ¯emojtel - z wykszta³cenia le¶nik, z zami³owania od prawie dwudziestu lat aktywny góro³az. Istot± ¶wiadomej turystyki jest jego zdaniem chêæ poznawania i odkrywania dla siebie fragmentów ¶wiata w ka¿dym ich aspekcie: zarówno geograficznym i przyrodniczym, jak i ludzkim, zawartym w historii oraz kulturze mieszkañców. Zgodnie z t± ide±, pocz±wszy od koñca lat 80. systematycznie eksploruje z plecakiem i namiotem góry Europy ¦rodkowej i Po³udniowo-Wschodniej. Prawdziw± jego pasjê stanowi± Karpaty rozumiane jako wielosk³adnikowy fenomen kulturowy i geograficzny. Zim± wêdruje na nartach turystycznych. Za cel wycieczek obiera najchêtniej odludne, trudno dostêpne i rzadko odwiedzane rejony, gdzie turysta liczyæ mo¿e jedynie na mapê, kompas i w³asne umiejêtno¶ci. Nie znaczy to jednak, ¿e nie mo¿na spotkaæ go na uczêszczanych szlakach Beskidu ¦l±skiego lub Wyspowego - zawsze podkre¶la, ¿e ka¿da czê¶æ Karpat ma swój w³asny niepowtarzalny "klimat", a tak¿e mniej lub bardziej interesuj±ce oblicze kulturowe, za¶ obserwacja tera¼niejszo¶ci danego regionu mo¿e byæ nie mniej pasjonuj±ca ni¿ studiowanie jego historii. Jest jednym ze wspó³za³o¿ycieli istniej±cego od 1997-ego roku Klubu Karpackiego (http://www.klub-karpacki.org). Na jego dorobek turystyczny sk³ada siê dzisiaj ponad 200 wycieczek i wypraw, w tym niezliczone wêdrówki po polskich i s³owackich Karpatach, regularne, letnie i zimowe wycieczki na Ukrainê i do Rumunii, wypady w góry Bu³garii (Stara Planina, Pirin), Macedonii (Jakupica, Karadžica, Dautica, Baba Planina), Chorwacji (Velebit), S³owenii i in. Jego zwi±zki z górami wychodz± poza turystykê. Przez wiele lat okresowo mieszka³ w Wo³owcu w Beskidzie Niskim, wraz z przyjació³mi zajmowa³ siê m.in. hodowl± kóz; pracowa³ w schronisku PTTK na Magurze Ma³astowskiej. Z Beskidem Niskim, obok spêdzonych w nim lat i przyja¼ni z zamieszkuj±cymi go lud¼mi, ³±cz± go tak¿e badania prowadzone w trakcie studiów na Wydziale Le¶nym Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, dotycz±ce drapie¿nych chrz±szczy zamieszkuj±cych obszar Magurskiego Parku Narodowego. Obecnie mieszka w Krakowie. Z wydawnictwem Bezdro¿a wspó³pracowa³ przy okazji opracowania przewodnika Transylwania. Twierdza rumuñskich Karpat. Artyku³y krajoznawcze, zdjêcia i relacje z wypraw publikowa³ w "P³aju" i na turystycznych stronach internetowych.Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Przewodniki

S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 1 (24.90z)
Sudety. Przewodniki górskie (24.90z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 2 (37.89z)
S³owenia. Po s³onecznej stronie. Wydanie 2 (34.90z)
Krym. Pó³wysep rozmaito¶ci (wydanie IV) (34.90z)
Kompas i GPS dla pocz±tkuj±cych (25.00z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Krakóws Old Town (29.00z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)
S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)

Pozostae z kategorii: Poradniki turystyczne

Kompas i GPS dla pocz±tkuj±cych (25.00z)

Pozostae z serii: Inne

Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarz±dzania talentami w organizacji (79.00z)
Social Media Marketing. Odkryj potencja³ Facebooka, Twittera i innych portali spo³eczno¶ciowych (49.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. PDF (39.00z)
Jednominutowy mened¿er. Równowaga ¿ycia i pracy. Zdrowy tryb ¿ycia kluczem do sukcesu (16.92z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla!. eBook. ePub (25.90z)
Media i dziennikarstwo internetowe (46.67z)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji (59.00z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów (29.00z)
Wenecja. Udany Weekend Michelin. Wydanie 4 (19.90z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim. Procesy - narzêdzia - aplikacje (55.25z)
Gie³da. Skuteczne strategie nie tylko dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Sztuka argumentacji (29.90z)
Potêga osobistego uroku. Jak zjednywaæ sobie ludzi (33.92z)
Wstrêtni szefowie. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
B±d¼ liderem (38.17z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Badania marketingowe (55.17z)
Ekonometria (33.43z)
Olbrzymie kroki (22.10z)