e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 1

Krzysztof Magnowski
cena: 24.90 z
Data wydania: 2009-04-23
stron: 264, miêkka oprawa, format: 120x225

wicej na stronie onepress.pl
Pó³nocna S³owacja to dla Polaków kraina po³o¿ona tu¿ za przys³owiow± miedz±. Znajdziemy tam wynios³e widokowe szczyty górskie, cieniste wapienne w±wozy, jaskinie, k±pieliska termalne, malownicze ruiny zamków, skanseny i nieprzeliczone inne zabytki, którymi szczyci siê niemal ka¿da miejscowo¶æ.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Przewodniki

S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
Krakóws Old Town (29.00z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)
Sudety. Przewodniki górskie (24.90z)
S³owenia. Po s³onecznej stronie. Wydanie 2 (34.90z)
Krym. Pó³wysep rozmaito¶ci (wydanie IV) (34.90z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Narciarstwo tourowe, ¶ladowe i biegowe (24.90z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 2 (37.89z)
Kompas i GPS dla pocz±tkuj±cych (25.00z)
Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)

Pozostae z kategorii: Rekreacyjnie

S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)

Pozostae z serii: Inne

Nowe kierunki w organizacji i zarz±dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarz±dzania (79.00z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. Pdf (22.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Æwiczenia praktyczne (37.00z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
My¶lenie pytaniami. Zmieñ swoje pytania a zmienisz siebie (26.29z)
Zarz±dzanie projektami informatycznymi dla praktyków (29.90z)
Microsoft Excel 2007 PL. Analiza danych za pomoc± tabel przestawnych. Akademia Excela (49.00z)
Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów (51.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki. Pdf (22.90z)
Sprzedaj swój program. Droga do udanych projektów programistycznych (31.20z)
Trening g³osu. Praktyczny kurs dobrego mówienia z p³yt± CD (22.78z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. ePub (21.99z)
Paradoks czasu (55.17z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 2 (24.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. Mobi (31.99z)
Skuteczna komunikacja w biznesie (82.98z)
Diablica w ³ó¿ku. Grzeczne dziewczynki marz± o raju, niegrzeczne maj± raj na ziemi (26.66z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. Pdf (31.99z)