e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Sudety. Przewodniki górskie

Pawe³ Klimek, Krzysztof Rostek
cena: 24.90 z
Data wydania: 2009-04-22
stron: 144, miêkka oprawa, format: B6

wicej na stronie onepress.pl
Podczas opracowywania niniejszego przewodnika przy¶wieca³a nam my¶l stworzenia ksi±¿ki przede wszystkim praktycznej - niewielkiej objêto¶ciowo, której turysta wêdruj±cy po górach nie zawaha siê w³o¿yæ do plecaka i u¿ywaæ na trasie, a jednocze¶nie pomocnej przy planowaniu wycieczki, u¿ytecznej w trakcie jej trwania i dostarczaj±cej podstawowych informacji o regionie - jego przyrodzie, dziedzictwie kulturowym i miejscach najbardziej wartych odwiedzenia. St±d specyficzna forma i uk³ad naszego przewodnika.
Zasadnicz± czê¶æ stanowi± opisy tras - propozycje wycieczek o ró¿nej d³ugo¶ci i zró¿nicowanym stopniu trudno¶ci - zarówno tras spacerowych, jak i bardziej wymagaj±cych ca³odziennych górskich wypraw. Trasy przebiegaj± przez najciekawsze tereny regionu - wielokrotnie przemierzaj±c góry, chcemy skierowaæ Ciê, Czytelniku, w miejsca sprawdzone, niejednokrotnie "obowi±zkowe punkty", które trzeba zobaczyæ, aby naprawdê móc nazwaæ siê prawdziwym turyst±. Ale proponujemy tak¿e zak±tki mniej znane, czêsto z dala od znakowanych szlaków - te oczarowa³y nas na tyle, ¿e chcemy siê z Tob± nimi "podzieliæ".
Propozycje tras prezentujemy w uk³adzie zgodnym z kryterium geograficznym - oddzielnie dla poszczególnych grup górskich Sudetów. Opisujemy punkty istotne dla przebiegu wycieczki - strome podej¶cia, wêz³y szlaków, miejsca mylnie oznakowane lub trudne topograficznie. Z boku tekstu prowadzona jest o¶ czasowa z sumarycznymi czasami przej¶cia poszczególnych odcinków trasy.Integraln± czê¶ci± opisu ka¿dej trasy jest jej profil wysoko¶ciowy i schematyczna mapka. Profil jest narysowany z du¿ym przewy¿szeniem - tzn. o¶ wysoko¶ci jest nieproporcjonalnie du¿a w porównaniu z poziom± osi± odleg³o¶ci. Dziêki temu profile s± bardziej wyraziste - nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie oddaj± rzeczywistych nachyleñ stoków - faktycznie teren jest du¿o "³agodniejszy". Na nastêpnych stronach Czytelnik znajdzie szczegó³owe wyja¶nienie wszystkich elementów profilu i opisu trasy.
Na koñcu ksi±¿ki zebrali¶my najwa¿niejsze informacje praktyczne dotycz±ce komunikacji i noclegów. W ostatniej czê¶ci przewodnika podajemy podstawowe wiadomo¶ci krajoznawcze na temat regionu, jego przyrody, historii i zabytków oraz krótkie opisy najwa¿niejszych miejscowo¶ci, przez które przebiegaj± opisane trasy.
Pawe³ Klimek - przewodnik beskidzki zwi±zany z SKPG w Krakowie, dwukrotnie prowadzi³ kursy przewodnickie, od kilku lat regularnie prowadzi wyk³ady dla przysz³ych przewodników. Góry s± jego prawdziw± pasj± - ka¿d± woln± chwilê stara siê wykorzystaæ do poznawania i odkrywania ich uroków i tajemnic. Od kilku lat wspó³pracuje z Wydawnictwem Bezdro¿a, m.in. przy przewodnikach Czechy i S³owacja, do których napisa³ "górskie" rozdzia³y. Jest wspó³twórc± koncepcji "Serii z fal±" -dagowa³ przewodniki narciarskie, tom Bieszczady i Beskid Niski, a tak¿e czê¶ci tomów Beskid ¦l±ski, Beskid ¯ywiecki i Beskid Ma³y, Beskid Makowski s± jego autorstwa. Polskie góry wielokrotnie przemierzy³ pieszo z plecakiem - proponuje wiêc tylko naprawdê ciekawe trasy. Drug± jego pasj± jest fotografia: Dziêki niej odkry³em, ¿e ka¿de miejsce ma dziesi±tki wcieleñ - zale¿nie od pory roku, dnia, pogody. W górach zawsze jest co¶, co sprawia, ¿e przystajemy na chwilê zdumieni i zadumani - choæby¶my ju¿ znal je na wylot i bywali dziesi±tki razy. Dlatego zawsze warto chodziæ po górach.
Krzysztof Rostek- przewodnik sudecki od 2002 r., zwi±zany ze Studenckim Ko³em Przewodników Sudeckich we Wroc³awiu (prezes od 2005 r.). Od kilku lat prowadzi kursy przewodników sudeckich (jak na razie ze 100% skuteczno¶ci±). Wiêkszo¶æ wolnego czasu spêdza w górach (najczê¶ciej w ulubionych Górach Izerskich) wêdruj±c nie tylko po Sudetach polskich i czeskich ale tak¿e po Beskidach oraz trekingowo po Alpach, Karpatach rumuñskich, Pirenejach. Pasjonat kolei (szczególnie na terenach górskich) oraz wszystkiego, co z ni± zwi±zane. Oprócz turystyki górskiej zajmuje siê fotografi± i ¿eglarstwem.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Przewodniki

Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)
Krakóws Old Town (29.00z)
Krym. Pó³wysep rozmaito¶ci (wydanie IV) (34.90z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
S³owenia. Po s³onecznej stronie. Wydanie 2 (34.90z)
Kompas i GPS dla pocz±tkuj±cych (25.00z)
Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 2 (37.89z)
Narciarstwo tourowe, ¶ladowe i biegowe (24.90z)
S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 1 (24.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
Subtelna perswazja. Pe³ne porozumienie w pracy i w domu (21.60z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II (49.00z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. ePub (19.90z)
Egipt. Zielony przewodnik (wydanie I) (39.90z)
Psychologia t³umu. Studium powszechnego umys³u (32.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta (39.90z)
Umys³ kreatywny 62 æwiczenia rozwijaj±ce intelekt (29.67z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie (18.99z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. ePub (27.90z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Z legend± w¶ród Orlich Gniazd. Wydanie 2 (24.90z)
Przywództwo dla bystrzaków (34.90z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei (11.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia (21.90z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Rachunkowo¶æ nie tylko dla ksiêgowych (41.57z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie (55.17z)
Coaching czyli przebudzacz neuronów (38.24z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)