e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Bestseller: TOP-3


B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym

Eric Worre
cena: 29.00 z
Data wydania: 2014-03-01
stron: 120, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Otwórz siê na nowe mo¿liwo¶ci zawodowe

Twoja praca Ciê rozczarowuje? Jeste¶ przekonany, ¿e masz talent, potencja³ i mo¿esz osi±gn±æ du¿o wiêcej, a przy tym zarabiaæ znacznie sensowniejsze pieni±dze? W takim razie zostañ marketerem sieciowym! Nie akwizytorem wa³êsaj±cym siê od drzwi do drzwi, tylko profesjonalist± buduj±cym w³asn± sieæ sprzeda¿y i zarabiaj±cym na tej sieci.
Konsumenci coraz skuteczniej uodparniaj± siê na reklamê telewizyjn±, przestaj± zauwa¿aæ billboardy i z irytacj± wy³±czaj± wyskakuj±ce reklamy internetowe. Wspó³cze¶ni specjali¶ci ds. marketingu musz± siê nie¼le nagimnastykowaæ, by wymy¶liæ taki przekaz, który dotrze do ich grupy docelowej. A tymczasem w rzeczywistym ¶wiecie najlepiej sprawdza siê to, co na portalach spo³eczno¶ciowych - bezpo¶redni kontakt z klientem. Dlatego coraz wiêcej firm decyduje siê na marketing sieciowy, poniewa¿ doskonale wpasowuje siê on w obecn± sytuacjê rynkow±. Marketing szeptany dzia³a sprawniej ni¿ jakakolwiek inna forma promocji. Jeszcze siê zastanawiasz? Nie traæ czasu, tylko zostañ marketerem sieciowym, zarz±dzaj samodzielnie swoim czasem i zarabiaj. Zysk czystszy ju¿ nie bêdzie!


Eric Worre jest liderem bran¿y marketingu sieciowego, w której pracuje od ponad æwieræwiecza. Zbudowa³ organizacje sprzeda¿y obejmuj±ce ³±cznie ponad 500 tysiêcy dystrybutorów w ponad 60 krajach oraz pracowa³ na stanowisku prezesa wartej 200 milionów dolarów firmy prowadz±cej sprzeda¿ bezpo¶redni±. Eric jest tak¿e utalentowanym szkoleniowcem. Poprowadzi³ spotkania z 250 tysi±cami ludzi z ca³ego ¶wiata i uczy³ ich, jak odnale¼æ siê w pracy marketera sieciowego. W 2009 roku za³o¿y³ NetworkMarketingPro.com, najczê¶ciej przegl±dany serwis szkoleniowy w bran¿y.


Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Encyklopedyczne podstawy marketingu (54.06z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Marketing dla studentów kierunków technicznych (50.15z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
Badania rynku (32.30z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Zakupy na obcasach (29.67z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Strategia reklamowa (38.17z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Proaktywny telemarketing (37.00z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Cel przez egoizm. Udane ¿ycie w mi³o¶ci do samego siebie (29.00z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (49.00z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
Szkolenia jak je prowadziæ by .... Uczestnicy czuli siê zmotywowani do nauki (20.40z)
Wspó³czesna analiza strategii (79.00z)
NLP Twoich zmys³ów. Wiedza dla wtajemniczonych (27.00z)
Jak mówiæ rozmawiaæ przemawiaæ ' (26.78z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie VI (29.90z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Skazani na biuro. Jak przetrwaæ w cywilizacji biurkowej (33.91z)
Tatry, Pieniny, Orawa i Spisz. Pomys³y na góralsk± przygodê. Wydanie 1 (24.90z)
Business Intelligence (41.07z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to siê robi (39.90z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y. eBook. ePub (37.00z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patañd¼alego (24.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza. eBook. Pdf (19.95z)
Rozmowa kwalifikacyjna (35.49z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. ePub (31.99z)