e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Quick


B±d¼ asertywny. Jak doj¶æ do g³osu i zaznaczyæ swoj± obecno¶æ

Kathy Rooney
cena: 19.90 z
Data wydania: 2006-03-07
stron: 80, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Naucz siê mówiæ "nie"

  • Dowiedz siê, czym jest asertywno¶æ
  • Przekonaj siê, w jakim stopniu jeste¶ asertywny
  • Zmieñ swój sposób zachowania i zrozum innych ludzi
Czy masz czasem wra¿enie, ¿e inni nie traktuj± Ciê tak, jak powinni? Czujesz, ¿e wykorzystuj± Twoje dobre chêci? Robisz rzeczy, na które nie masz ochoty, tylko dlatego, ¿e nie potrafisz odmówiæ? Trudno Ci wyraziæ swoje pogl±dy i okre¶liæ, czego chcesz? Rozwi±zaniem Twoich problemów mo¿e byæ asertywno¶æ. Asertywno¶æ to nie agresja i narzucanie w³asnego zdania - to umiejêtno¶æ s³uchania, przekonywania innych, ¿e my równie¿ mo¿emy mieæ racjê i w³asne zdanie oraz doprowadzania do sytuacji, w której ka¿dy czuje siê zwyciêzc±.
Z ksi±¿ki "B±d¼ asertywny. Jak doj¶æ do g³osu i zaznaczyæ swoj± obecno¶æ" dowiesz siê, jak zerwaæ z niedobrymi przyzwyczajeniami i jak odmawiaæ wtedy, gdy masz na to ochotê. Dowiesz siê, co naprawdê oznacza bycie asertywnym, nauczysz siê rozumieæ siebie oraz innych i podniesiesz swoje morale. Okre¶lisz swój poziom asertywno¶ci i dowiesz siê, nad jakimi cechami charakteru musisz jeszcze popracowaæ, aby zmieniæ sposób my¶lenia i dzia³ania. Poznasz sekrety mowy cia³a, programowania neurolingwistycznego i rozwiniesz swoje umiejêtno¶ci przywódcze.
  • Komunikacja w miejscu pracy
  • Budowanie w³asnego wizerunku
  • Rozumienie innych ludzi
  • Wykorzystywanie komunikacji niewerbalnej
  • Rozmawianie z trudnymi lud¼mi
  • Doskonalenie umiejêtno¶ci przywódczych
  • Umiejêtne negocjowanie

B±d¼ asertywny i poka¿ innym ludziom, ¿e masz w³asne zdanie.Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Komunikacja interpersonalna

Mowa cia³a. Praktyczne wprowadzenie (29.00z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Oni nic nie rozumiej±! Jak przekszta³caæ opór w zrozumienie (29.90z)
Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania w³asnego szefa (27.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie decyzji (55.20z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
Diablica w pracy. Grzeczne dziewczynki chc± mieæ dobrego szefa, niegrzeczne s± szefami (3.00z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Excel w biurze i nie tylko (29.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Zakazana retoryka. Podrêcznik manipulacji (25.35z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)
Zdrowe my¶lenie. Jak przekuwaæ pora¿ki w sukcesy i zarabiaæ na tym miliony (24.90z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Praca z Tob± mnie niszczy. Jak wyzwoliæ siê z emocjonalnych pu³apek w miejscu pracy (37.00z)
Motywacja bez granic (29.90z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Kompendium small businessu (89.00z)
Teksty i pisma biznesowe. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)

Pozostae z serii: Quick

Techniki pokonywania problemów (19.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)
Jak rozwijaæ potencja³ Twoich pracowników (19.90z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Rozmowa kwalifikacyjna (29.90z)
Realizacja. Droga do wykonania planów (5.00z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni' (19.90z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Jak wykorzystaæ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z)
Jak kontrolowaæ swoje finanse (22.90z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów (17.90z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
Sposoby na szefa. Wychowaj swojego prze³o¿onego (19.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)