e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Zjad³em Marco Polo. Kirgistan, Tad¿ykistan, Afganistan, Chiny

Krzysztof Samborski
cena: 39.90 z
Data wydania: 2014-01-16
stron: 240, miêkka oprawa, format: 150x210

wicej na stronie onepress.pl
Dwadzie¶cia lat azjatyckiej w³óczêgi
Krzysztof Samborski zabiera nas w podró¿ do Azji Centralnej, która jest jego mi³o¶ci± i celem wypraw od ponad dwudziestu lat. Pokazuje nam Kirgistan, Tad¿ykistan, Afganistan i Chiny takimi, jakimi je pozna³ i jakie go urzek³y. Dzikie i autentyczne. Warto siêgn±æ po tê ksi±¿kê. Usi±¶æ wygodnie w fotelu i pod±¿yæ szlakiem azjatyckiego stepu, dalej na wschód, w stronê niedostêpnych gór, w odwiedziny do serdecznych ludzi, którzy tam mieszkaj±. Kto wie? Mo¿e autor zachêci nas do wyruszenia we w³asn± podró¿ do Azji – ¶ladami Marco Polo? Dzi¶, teraz, póki jest jeszcze czas. Bo za dwadzie¶cia lat te miejsca zmieni± siê bezpowrotnie. Opisywany w ksi±¿ce ¶wiat przestanie istnieæ.
Film autora z Korytarza Wachañskiego w Afganistanie

Krzysztof Samborski – Dziennikarz; ju¿ nie turysta, ale jeszcze nie podró¿nik. Od lat zauroczony Azj± Centraln±. Latem ³atwiej spotkaæ go w Biszkeku i Kaszgarze ni¿ w Warszawie czy Krakowie. Najczê¶ciej na motocyklu, ale równie¿ w samochodzie. Niespokojny duch: pracowa³ w radiu, prasie i telewizji, ale nigdzie nie zagrza³ zbyt d³ugo miejsca. Z charakterem nomady bardziej pasuje do kirgiskich jurt ni¿ warszawskich korporacji. Preferuje boczne drogi, g³ówne pozostawiaj±c turystom. Lubi±cy przystan±æ przy jurcie, spróbowaæ kumysu czy ajranu. Od lat organizuje wyjazdy motocyklowe do Kirgizji, Afganistanu, Tad¿ykistanu i Chin.

Patroni:Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: ¦wi±teczne prezenty

Przygoda z elektronik± (69.00z)
Jak dbaæ o w³osy. Poradnik dla pocz±tkuj±cej w³osomaniaczki (37.00z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (12.90z)
B±d¼ sob±. Autentyczno¶æ jest w cenie (39.00z)
Bi¿uteria i koraliki dla bystrzaków. Wydanie II (35.40z)
Sezon burz. Wied¼min (35.11z)
Lady Australia (12.90z)
Mo¿e (morze) wróci (23.90z)
Fotografowanie mê¿czyzn. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Fotografowanie kobiet. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Henryka Sytnera Wakacje na Dwóch Kó³kach (39.00z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (39.00z)
Mój pies - paradoks wcielony (5.90z)
Pokusy i ³akocie. Niezbyt grzeczna rzecz o mi³o¶ci (12.90z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (19.90z)
Mo¿e (morze) wróci (12.90z)
Fotografowanie par. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patañd¼alego (12.90z)
Fotografia kulinarna. Od zdjêcia do arcydzie³a (59.00z)
Ujêcia ze smakiem. Kulisy fotografii kulinarnej i stylizacji dañ (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. eBook. ePub (37.00z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. Pdf (27.90z)
Medytacja w ¿yciu codziennym (39.90z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. Mobi (31.99z)
CSR doskonalenie relacji spo³ecznych w firmie (59.00z)
Makro i mikroekonomia (57.82z)
Litwa, £otwa i Estonia. Ba³tycki ³añcuch. Wydanie 4 (39.90z)
Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie (42.42z)
Do roboty! (29.90z)
Gra w manipulacje (39.00z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
My¶leæ efektywnie czyli jak sprawniej rozwi±zywaæ problemy i osi±gaæ cele (25.41z)
Windows 8.1 Krok po kroku (75.20z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (39.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Mobi (27.90z)
Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji (43.55z)
Plan kont z komentarzem wed³ug ustawy o rachunkowo¶ci i MSSF. RFK901 (304.50z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie 3 poszerzone (49.00z)