e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿
Seria: Inne


Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y. Wydanie II

Jeffrey Gitomer
cena: 67.00 z
Data wydania: 2010-06-18
stron: 416, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka jest wznowionym wydaniem "Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y. Wydanie II"

Sprawdzone techniki zwiêkszania sprzeda¿y i zdobywania lojalnych klientów

  • Rozmowy z klientami i prezentacja towarów
  • Zarz±dzanie kontaktami z klientami
  • Przygotowywanie przekonuj±cych ofert
Sprzeda¿ - podstawa dzia³alno¶ci wiêkszo¶ci istniej±cych dzi¶ firm - nie jest ³atwym procesem. Bardzo czêsto handlowcy s±dz±, ¿e do przekonania klienta wystarczy stos folderów, kilka slajdów i nieprzerwany potok s³ów. W przewa¿aj±cej wiêkszo¶ci przypadków w odpowiedzi us³ysz± jedynie krótkie "nie, dziêkujê". Na proces skutecznej sprzeda¿y sk³ada siê wiele czynników. Ka¿dy z nich nale¿y uwzglêdniæ przygotowuj±c siê do spotkania z klientem i pó¼niejszej wspó³pracy z nim. Handlowanie to sztuka, której opanowanie zapewnia sukces.
Ksi±¿ka "Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y" to poradnik przeznaczony dla wszystkich pracowników dzia³ów sprzeda¿y. Jej autor Jeffrey Gitomer, uznany autorytet w dziedzinie sprzeda¿y i obs³ugi klienta, opisuje najlepsze praktyki prowadz±ce do zwiêkszenia poziomu sprzeda¿y, pozyskiwania nowych klientów i utrzymywania istniej±cych. Czytaj±c tê ksi±¿kê, poznasz sekrety prowadzenia rozmów z klientami, prezentowania towarów i sk³adania ofert. Dowiesz siê, jak rozwiewaæ w±tpliwo¶ci klientów, przekonywaæ ich do zakupu produktów i utrzymywaæ kontakty z tymi, którzy ju¿ siê zdecydowali na dokonanie transakcji.
  • Zasady pracy handlowca
  • Kszta³towanie umiejêtno¶ci zadawania pytañ
  • Sztuka autoprezentacji
  • Przedstawianie oferty
  • Negocjowanie z klientem
  • Obs³uga klienta po procesie sprzeda¿y
  • Nawi±zywanie nowych kontaktów

Je¶li chcesz odnie¶æ sukces w sprzeda¿y, przeczytaj tê ksi±¿kê.Cena: 67.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (8.00z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. W czym s± lepsze od kolegów handlowców' (29.00z)
Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe (37.00z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Sprzedaj swój software (44.25z)

Pozostae z serii: Inne

NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (29.90z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!". eBook. ePub (31.99z)
Sztuka pokoju. eBook (24.00z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. Pdf (29.90z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. ePub (21.99z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Mobi (27.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne (18.99z)
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II (121.54z)
Motywowanie i inspirowanie zespo³u. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Tatry Polskie. Przewodnik - Celownik (29.90z)
Pigu³ka przywództwa. Brakuj±cy element motywuj±cy ludzi (29.90z)
Praga, Czeski Krumlow, Kutna Hora oraz najwiêksze atrakcje Czech. Wydanie 1 (18.67z)
Ryzyko w dzia³alno¶ci bankowej (49.00z)
Podstawy metodologii badañ w naukach o zarz±dzaniu (59.00z)
Przywództwo. Z³ote zasady (49.90z)
Jak na zaufaniu budowaæ dobre relacje z lud¼mi (29.00z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu. Wydanie 7 (29.90z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)