e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Metoda Pose. Bieganie technik± dr. Romanova

Nicholas Romanov, John Robson
cena: 44.90 z
Data wydania: 2012-04-27
stron: 344, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Stosowa³em metodê Pose wobec sportowców, których trenowa³em, i uda³o mi siê odnie¶æ ogromny sukces w doskonaleniu ich biegowych osi±gów. W porównaniu z bieganiem o intensywniejszym kilometra¿u albo z robieniem interwa³ów dla wiêkszo¶ci biegaczy jest to najszybszy sposób na poprawê prêdko¶ci. Opanowanie metody Pose jest jak zdobycie darmowej szybko¶ci.
Joe Friel,
autor ksi±¿ki Triathlete’s Training Bible, by³y przewodnicz±cy Krajowego Komitetu Treningowego USAT

Jestem zawodowym triatlonist± od o¶miu lat i nieustannie poszukujê sposobów na poprawê moich wyników, by staæ siê tak dobrym sportowcem, jak tylko pozwala mój potencja³. Dlatego te¿ zdecydowa³em, ¿e moim trenerem bêdzie dr Romanov. Jego wiedza i bieg³o¶æ (wliczaj±c w to metodê Pose) s± niezrównane w tej dyscyplinie sportu.
Andrew Johns

Niezale¿nie od tego, na jakim poziomie biegasz, metoda Pose na pewno Ci siê przyda. Choæ jest ona wykorzystywana przez sportowców profesjonalnych, jest nieoceniona dla wszystkich biegaczy, od rekreacyjnych do zapalonych amatorów i od sprinterów po maratoñczyków.
dr Nicholas Romanov
 

Doprowad¼ swoj± formê do mistrzowskiego poziomu!

Wiêkszo¶æ ksi±¿ek o bieganiu skupia siê na udzielaniu cennych porad treningowych, ale nie poruszaj± one g³ównego zagadnienia: "JAK BIEGAÆ?". Informacje dotycz±ce têtna, tempa, taktyki, odpoczynku i diety s± wa¿ne, jednak zanim zaczniesz je studiowaæ, rozpocznij skuteczny trening, zaprojektowany po to, by zamieniæ Ciê w biegacza wydajnego, szybszego i mniej nara¿onego na ryzyko kontuzji. Ten podrêcznik zawiera innowacyjne æwiczenia poprawiaj±ce elastyczno¶æ, koordynacjê i si³ê oraz rozwijaj±ce indywidualne talenty ka¿dego zawodnika. Kiedy ju¿ bêdziesz wiedzia³, JAK biegaæ, przekonasz siê, ¿e ca³a reszta przyjdzie Ci bardzo ³atwo i naturalnie.
  • Wyeliminuj kontuzje!
  • Zwiêksz swoj± prêdko¶æ!
  • Wzmocnij wytrzyma³o¶æ!
  • Popraw koordynacjê!

Dr Nicholas S. Romanov by³ dyrektorem Wydzia³u Dyscyplin Sportowych, Naczelnym Trenerem Lekkoatletyki oraz wyk³adowc± w dziedzinie biomechaniki sportu, teorii i praktyki wychowania fizycznego, a tak¿e lekkoatletycznego treningu. W po³owie lat 70. stworzy³ metodê Pose, która zwiêksza wydajno¶æ i umo¿liwia uzyskiwanie lepszych wyników w bieganiu, lekkoatletyce, p³ywaniu, kolarstwie, gimnastyce, ³y¿wiarstwie szybkim oraz narciarstwie prze³ajowym. Obecnie prowadzi wyk³ady i szkolenia w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Anglii i Afryce Po³udniowej, we wspó³pracy z klubami, krajowymi organami rz±dowymi oraz uniwersytetami. John Robson jest mi³o¶nikiem surfingu, p³ywania, kolarstwa, biegania i skateboardingu. Z zawodu dziennikarz, jest autorem licznych artyku³ów do gazet "Florida Sports Magazine", "Miami Herald", "New York Daily News", "Outside Magazine", "Billboard Magazine" i wielu innych.


Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Sukces tu i teraz. Osi±gniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, ni¿ siê spodziewasz (42.90z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. ePub (14.90z)
Menad¿er z charyzm± (25.41z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Mobi (39.00z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Pdf (23.90z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej. eBook. Pdf (29.90z)
Kodeks Leonarda da Vinci (4.00z)
Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr± strategiê e-marketingow± (89.00z)
Zarz±dzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka (39.00z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. ePub (26.90z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBook. Mobi (22.90z)
Nieoficjalny przewodnik dla budowniczego LEGO (34.90z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. ePub (31.99z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Mê¿czy¼ni wol± uwodzicielki. Jak ich zdobywaæ' (39.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Wewnêtrzna blokada. Uwolnij siê od zachowañ, które Ciê ograniczaj± (34.90z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji (27.90z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Coaching (42.42z)
FitMind. Schudnij bez diet (49.00z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ finansowa (49.00z)
GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II (69.00z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (12.90z)
Grecja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (39.50z)
Si³a motywacji - jak dopingowaæ siebie i ludzi, z którymi pracujesz (23.90z)
Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom (27.92z)
Dopasowanie w biznesie (84.92z)
Do kina, na lody, do ³ó¿ka. Przewodnik dla niezale¿nych kobiet (27.00z)
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla mened¿erów i nie tylko (44.90z)
Chorwacja - Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (49.90z)
Trudne ¿ycie synowej. Jak przetrwaæ w zwi±zku z te¶ciow± (24.00z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Pdf (23.90z)
Finanse miêdzynarodowe Zbiór zadañ (32.68z)
Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie (16.92z)
P³ytki umys³. Jak internet wp³ywa na nasz mózg (23.94z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)