e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Inne
Promocja: -56%


Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem

Tadeusz Niwiñski
promocja -56%
cena: 29.318181818182 z 12.90 z
Data wydania: 2012-07-12
stron: 168, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Trzy prawdy wiod±ce do prawdziwego bogactwa:
  • Aby MIEÆ, trzeba BYÆ (bardzo dobrym w tym, co siê robi)
  • Aby MIEÆ, trzeba umiejêtnie zarz±dzaæ pieniêdzmi
  • Aby MIEÆ, trzeba patrzeæ bez lêku w oczy finansowej rzeczywisto¶ci
Wygrywa tylko ten, kto ma jasno okre¶lony cel i nieodparte pragnienie, aby go osi±gn±æ.
Napoleon Hill
Czy cz³owieka bogatego od biednego odró¿nia stan konta? Ewentualnie wielko¶æ posiadanego maj±tku? Na pewno tak. Czy cz³owiek, który nie musi martwiæ siê o dzieñ jutrzejszy, zawsze zarabia wiêcej od ton±cego w d³ugach biedaka? Okazuje siê, ¿e niekoniecznie! Po prostu bogaty wydaje mniej i rozs±dniej! Na ¶wiecie ¿yje oko³o 10 milionów milionerów - ludzi, których maj±tek wart jest co najmniej 1 milion dolarów amerykañskich. Wiêkszo¶æ z nich dosz³a do pieniêdzy w³asn± ciê¿k± prac±. I mimo ¿e mogliby pozwoliæ sobie na rozrzutno¶æ, przewa¿nie ¿yj± skromnie. Wiedz± bowiem, ¿e zdobycie maj±tku to dopiero pierwszy etap STAWANIA SIÊ cz³owiekiem bogatym. Aby MIEÆ pieni±dze, trzeba nauczyæ siê nimi zarz±dzaæ.
Autor, milioner mieszkaj±cy od roku 1982 w Kanadzie, napisa³ tê ksi±¿kê po to, by udowodniæ Ci, ¿e ka¿dy mo¿e zostaæ milionerem. Wie o tym, bo sam zaczyna³ od zera. Zauwa¿a, ¿e aby móc my¶leæ o bogactwie, najpierw musisz znale¼æ w³asn± ¶cie¿kê do mistrzostwa. Dopiero wtedy, gdy bêdziesz w czym¶ naprawdê dobry, zaczniesz dobrze zarabiaæ. W kolejnej czê¶ci ksi±¿ki zwraca uwagê na wydatki - podpowiada, jak skutecznie zadbaæ o to, by wiêksze zarobki nie oznacza³y wiêkszych kredytów do sp³acenia. Wreszcie ods³ania przed Tob± prawdê o tym, kto rz±dzi ¶wiatem, i radzi, jak ¿yæ z t± (do¶æ ponur±) ¶wiadomo¶ci±. Na koñcu za¶ daje inspiracjê do dzia³ania i proponuje wspólne poszukiwanie sensu ¿ycia. Oczywi¶cie jest to sens ¿ycia milionera - bo milioner drzemie w ka¿dym z nas!
Milioner wie:
  • na czym polega prawdziwe bogactwo;
  • czym s± pieni±dze, sk±d siê bior± i jak je wydawaæ;
  • jak dzia³a ten ¶wiat i kto nim rz±dzi;
  • co zrobiæ, aby siê szczê¶liwie wzbogaciæ.


Tadeusz Niwiñski - jeden z pierwszych propagatorów wiedzy o sukcesie ¿yciowym w Polsce, znany jako autor ksi±¿ek: Ja, Ty i My, Elementarz ¿ycia, Kluby sukcesu TeTa w XXI wieku oraz Bóg Einsteina. Z wykszta³cenia chemik ze specjalno¶ci± chemia radiacyjna, zawodowo zajmuje siê informatyk±. Jego ksi±¿ka Ja (1993) by³a jednym z pierwszych poradników polskiego autora na temat motywacji, celów i rozwoju osobowo¶ci. Autor mieszka w Kanadzie i na Hawajach (pó³ roku tu, pó³ roku tam).


Cena: 12.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Fundusze Unii Europejskiej (50.15z)
Catalyst - odkryj rynek obligacji (23.94z)
Jak lepiej zarabiaæ. Metody milionera (37.60z)
Money. Jak pomno¿yæ swój kapita³ czyli prosta droga do sukcesu i dobrobytu (26.59z)
Zbiór zadañ z podstaw rachunkowo¶ci z rozwi±zaniami (35.70z)
Forex dla pocz±tkuj±cych. Pierwsze kroki na rynku walutowym (44.00z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (77.00z)
SAP R/3. Podrêcznik u¿ytkownika (79.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (29.90z)
Podatki 2013/02 czê¶æ 1 (16.92z)
Bankowo¶æ Podrêcznik akademicki (101.92z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Rachunkowo¶æ finansowa w teorii i praktyce (79.00z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka (67.15z)
Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni' (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
NLP w æwiczeniach (22.27z)
Rachunkowo¶æ w rozliczeniach podatkowych (55.17z)
Wprowadzenie do sprawozdawczo¶ci, analizy i informatyki finansowej (66.25z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Dieta Best Life (34.90z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Wyst±pienia publiczne w biznesie. Warsztaty (157.60z)
Marketing (75.43z)
Fotografowanie mê¿czyzn. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (46.67z)
Kroniki Obernewtyn. Tom pierwszy: Obernewtyn (21.39z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. ePub (23.90z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej. eBook. Pdf (31.99z)
Napoleon Hill My¶l i bogaæ siê (34.90z)
Zbyt wielcy by upa¶æ (50.92z)
HRMarketing. Nowe spojrzenie na rolê HR-u w firmie (63.00z)