e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Inne


Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem

Tadeusz Niwiñski
cena: 29.90 z
Data wydania:
stron: 168, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Trzy prawdy wiod±ce do prawdziwego bogactwa:
  • Aby MIEÆ, trzeba BYÆ (bardzo dobrym w tym, co siê robi)
  • Aby MIEÆ, trzeba umiejêtnie zarz±dzaæ pieniêdzmi
  • Aby MIEÆ, trzeba patrzeæ bez lêku w oczy finansowej rzeczywisto¶ci
Wygrywa tylko ten, kto ma jasno okre¶lony cel i nieodparte pragnienie, aby go osi±gn±æ.
Napoleon Hill
Czy cz³owieka bogatego od biednego odró¿nia stan konta? Ewentualnie wielko¶æ posiadanego maj±tku? Na pewno tak. Czy cz³owiek, który nie musi martwiæ siê o dzieñ jutrzejszy, zawsze zarabia wiêcej od ton±cego w d³ugach biedaka? Okazuje siê, ¿e niekoniecznie! Po prostu bogaty wydaje mniej i rozs±dniej! Na ¶wiecie ¿yje oko³o 10 milionów milionerów - ludzi, których maj±tek wart jest co najmniej 1 milion dolarów amerykañskich. Wiêkszo¶æ z nich dosz³a do pieniêdzy w³asn± ciê¿k± prac±. I mimo ¿e mogliby pozwoliæ sobie na rozrzutno¶æ, przewa¿nie ¿yj± skromnie. Wiedz± bowiem, ¿e zdobycie maj±tku to dopiero pierwszy etap STAWANIA SIÊ cz³owiekiem bogatym. Aby MIEÆ pieni±dze, trzeba nauczyæ siê nimi zarz±dzaæ.
Autor, milioner mieszkaj±cy od roku 1982 w Kanadzie, napisa³ tê ksi±¿kê po to, by udowodniæ Ci, ¿e ka¿dy mo¿e zostaæ milionerem. Wie o tym, bo sam zaczyna³ od zera. Zauwa¿a, ¿e aby móc my¶leæ o bogactwie, najpierw musisz znale¼æ w³asn± ¶cie¿kê do mistrzostwa. Dopiero wtedy, gdy bêdziesz w czym¶ naprawdê dobry, zaczniesz dobrze zarabiaæ. W kolejnej czê¶ci ksi±¿ki zwraca uwagê na wydatki - podpowiada, jak skutecznie zadbaæ o to, by wiêksze zarobki nie oznacza³y wiêkszych kredytów do sp³acenia. Wreszcie ods³ania przed Tob± prawdê o tym, kto rz±dzi ¶wiatem, i radzi, jak ¿yæ z t± (do¶æ ponur±) ¶wiadomo¶ci±. Na koñcu za¶ daje inspiracjê do dzia³ania i proponuje wspólne poszukiwanie sensu ¿ycia. Oczywi¶cie jest to sens ¿ycia milionera - bo milioner drzemie w ka¿dym z nas!
Milioner wie:
  • na czym polega prawdziwe bogactwo;
  • czym s± pieni±dze, sk±d siê bior± i jak je wydawaæ;
  • jak dzia³a ten ¶wiat i kto nim rz±dzi;
  • co zrobiæ, aby siê szczê¶liwie wzbogaciæ.


Tadeusz Niwiñski - jeden z pierwszych propagatorów wiedzy o sukcesie ¿yciowym w Polsce, znany jako autor ksi±¿ek: Ja, Ty i My, Elementarz ¿ycia, Kluby sukcesu TeTa w XXI wieku oraz Bóg Einsteina. Z wykszta³cenia chemik ze specjalno¶ci± chemia radiacyjna, zawodowo zajmuje siê informatyk±. Jego ksi±¿ka Ja (1993) by³a jednym z pierwszych poradników polskiego autora na temat motywacji, celów i rozwoju osobowo¶ci. Autor mieszka w Kanadzie i na Hawajach (pó³ roku tu, pó³ roku tam).


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Finanse miêdzynarodowe przedsiêbiorstw (55.25z)
Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)
Nowoczesna bankowo¶æ (84.15z)
Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni' (19.90z)
Inwestuj we w³asny etat. Jak zbudowaæ finansow± niezale¿no¶æ pracuj±c na etacie. Wydanie II (32.90z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Ksiêga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)
Jak zarabiaæ na surowcach' Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji (59.00z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych (34.00z)
Inwestycyjny boom. Si³a spokoju i m±drej strategii (35.92z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00z)
Catalyst - odkryj rynek obligacji (23.94z)

Pozostae z serii: Inne

Mackaya MBA sprzeda¿y w prawdziwym ¶wiecie (46.67z)
Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. ePub (26.90z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi. eBook. Pdf (23.90z)
Mów i zwyciê¿aj (30.40z)
Czysta krew i filozofia. Wampiry staj± siê naprawdê niegrzeczne (8.90z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
Wynagrodzenie za pracê (99.00z)
Rewolucja Six Sigma. Jak General Electric i inne przedsiêbiorstwa zmieni³y proces w zyski (69.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Mobi (29.90z)
Studium przypadku w praktyce szkoleniowej (21.17z)
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata (27.00z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Pdf (23.90z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
Umowa o pracê na czas okre¶lony w polskim i unijnym prawie pracy (105.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)