e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


126 dni na kanapie. Motocyklem dooko³a ¶wiata. Wydanie 1

Tomasz Gorazdowski
cena: 39.90 z
Data wydania: 2010-10-15
stron: 288, miêkka oprawa, format: 150x210

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka jest zapisem 126 dni spêdzonych przez Tomasza Gorazdowskiego - znanego dziennikarza radiowej Trójki - na "kanapie", czyli motocyklowym siodle. Opowiada m.in. o dramatycznych przygodach w Iranie, starciach z indyjsk± rzeczywisto¶ci±, azjatyckim raju, który potrafi byæ piek³em i walce z amerykañsk± biurokracj±...
Podró¿ motocyklem dooko³a ¶wiata sta³a siê przygod± i wielkim wyzwaniem, bo przed wyjazdem do¶wiadczenie motocyklowe autora by³o bliskie zera. A w zasadzie... po prostu zerowe. A jednak siê uda³o! Na dodatek by³a to radiowa podró¿ dooko³a ¶wiata, bo codziennie trzeba by³o znale¼æ co¶ ciekawego, o czym warto by opowiedzieæ s³uchaczom radiowej Trójki, a nie zawsze tematy same siê narzuca³y...
Tomasz Gorazdowski o swojej wyprawie:
"przede wszystkim chcia³bym, by by³a dowodem na to, ¿e jak siê bardzo chce, to mo¿na osi±gn±æ prawie wszystko. Mam nadziejê, ¿e w nasze ¶lady pojedzie wiele osób, którym po przeczytaniu tej ksi±¿ki bêdzie po prostu ³atwiej. Wtedy bêdê mia³ poczucie, ¿e na co¶ siê przyda³em".Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (39.00z)
Wiêcej ni¿ tu i teraz (29.90z)
Zabawa tkwi w NLP. Powa¿na wiedza na weso³o (21.60z)
Podejmowanie decyzji. Co zrobiæ, kiedy nie wiesz, co robiæ (25.41z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. ePub (31.99z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Mobi (23.90z)
Kreatywno¶æ w reklamie (41.07z)
Wprowadzenie do ekonometrii (38.17z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. Pdf (26.90z)
Przewodnik po ¿yciu. Jak spe³niæ swoje marzenia (34.00z)
Haker umys³ów. eBook. Pdf (23.90z)
Radzka radzi: Tobie dobrze w tym! (44.90z)
¯yciowe rozwi±zania, czyli magiczne 30 minut na osi±gniêcie szczê¶cia i równowagi (39.00z)
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomys³ ze wsparciem cyfrowego T³umu (39.90z)
W sercu jogi. Æwiczenia dla cia³a i ducha (39.00z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Pdf (79.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (18.85z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. Grzeczne dziewczynki nie negocjuj±. (51.00z)
Chiny wschodnie. Pekin i Szanghaj. W kraju smoków, jedwabiu i herbaty. Wydanie 1 (69.90z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. ePub (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

GURU KULTU..ry (39.90z)
Zarz±dzanie finansami w przedsiêbiorstwie turystycznym (41.07z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Pdf (19.90z)
Etykieta w biznesie. eBook. Mobi (31.99z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. Mobi (29.90z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
Zarz±dzanie projektami. Kariera w kieszeni (15.92z)
Era Facebooka. Wykorzystaj sieci spo³eczno¶ciowe do promocji, sprzeda¿y i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II (49.00z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (49.00z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. ePub (27.90z)
Zarz±dzanie lud¼mi. Poradnik bez kantów. Wydanie II (34.90z)
Wa³kowanie Ameryki (20.94z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany. Wydanie 5 (42.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. ePub (39.00z)
Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie (48.37z)
Ekonomia (80.15z)
Asertywno¶æ na co dzieñ (22.78z)