e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Indie. W poszukiwaniu sacrum. Wydanie 1

Emilia Kubik, Rafa³ Kubik
cena: 49.90 z
Data wydania: 2009-10-31
stron: 212, miêkka oprawa, format: A4

wicej na stronie onepress.pl
Nie ³atwo przekazaæ ducha i atmosferê kraju, w którym ¿ycie codzienne wype³nia poczucie sta³ej obecno¶ci sacrum. Najpe³niej da siê to uczyniæ poprzez zdjêcia: twarze nieznanych osób pe³ne s± emocji, wykonywane w skupieniu modlitewne gesty ujmuj± prostot±, a monumentalne ¶wi±tynie i egzotyczne krajobrazy zapieraj± dech w piersiach. Fotografie s± dope³niane przez s³owa komentarza, które sprawiaj±, ¿e wyj±tkowy kraj i zamieszkuj±cy go ludzie staj± siê bli¿si. Niniejszy album pozwala wkroczyæ w ¶wiat nieogarniony, tajemniczy i pe³en g³êbi. Pozwólmy siê w tê piêkn± podró¿ zaprosiæ.
Indie, obszarowo ponad dziesiêciokrotnie wiêksze od Polski, gromadz± dziedzictwo cywilizacji, której pocz±tki siêgaj± drugiego tysi±clecia przed nasz± er±. W przeci±gu wieków na terenie pó³wyspu egzystowa³y obok siebie lub nastêpowa³y po sobie plemiona i ludy o ca³kowicie odmiennym stopniu rozwoju i sposobie ¿ycia. Wypracowa³y one niezwykle bogat± kulturê, której g³ównym wyznacznikiem jest g³êbokie zaanga¿owanie w ¿ycie religijne. W Indiach sfera ducha przenika ¿ycie ¶wieckie i jest niemal tak samo dostêpna, jak rzeczywisto¶æ materialna. Tutaj narodzi³y siê cztery wielkie religie - hinduizm, buddyzm, d¼inizm oraz sikhizm, a dwie inne - chrze¶cijañstwo i islam - znalaz³y podatny grunt do rozwoju.
Efektowne zdjêcia Emilii i Rafa³a Kubików pod±¿aj± ¶ladami indyjskiego sacrum. Podczas wielu swoich podró¿y Autorzy przemierzyli niemal ca³y pó³wysep, daj±c siê przenikn±æ tamtejsz± atmosfer± i poznaj±c indyjsk± filozofiê ¿ycia. Swoja najd³u¿sz±, siedmiomiesiêczn± wêdrówkê wspominaj± nastêpuj±co: Z du¿± ciekawo¶ci± ch³onêli¶my obrazy, zapachy i smaki odwiedzanych miejsc, z zapartym tchem ogl±dali¶my ceremonie religijne i ¶wiête miejsca, które zawsze przyci±ga³y nas w sposób szczególny. Podró¿owali¶my czêsto w towarzystwie hinduskich pielgrzymów. Wraz z nimi wêdrowali¶my po górskich szlakach pielgrzymkowych, spali¶my we wspólnych namiotach i jedli¶my w polowych hangarach zbudowanych w tym celu na szlaku.
Zamieszczone w albumie fotografie ukazuj± mieszkañców Indii na co dzieñ i od ¶wiêta. Zdjêcia ulic pe³nych zgie³ku, handlarzy na bazarach oraz rolników tworz±cych ziemiê przeplataj± sceny intymnego kontaktu z bóstwem i religijnego uniesienia podczas hucznych festiwali. To Indie autentyczne: pe³ne kontrastów, barw i odcieni, miejsc znanych oraz takich, do których docieraj± tylko nieliczni. Obrazy, które najbardziej zapad³y w pamiêæ, stanowi± tre¶æ niniejszej ksi±¿ki.


Cena: 49.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. ePub (21.99z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. Pdf (37.00z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. Pdf (19.90z)
Word 2007 PL. Pierwsza pomoc (9.69z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. ePub (29.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Pdf (29.90z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów (41.30z)
Pu³apki my¶lenia (33.60z)
Grzeczne dziewczynki marz± o karierze, a niegrzeczne j± planuj± (34.90z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. Mobi (29.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Pdf (29.90z)
Psychologia t³umu. Studium powszechnego umys³u (32.90z)
Dopasowanie w biznesie (84.92z)
Si³a motywacji - jak dopingowaæ siebie i ludzi, z którymi pracujesz (23.90z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych. eBook. Mobi (29.90z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Pdf (31.99z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie. Wydanie II (39.00z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. ePub (31.99z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla (21.99z)

Pozostae z serii: Inne

Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (39.50z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi. eBook. Pdf (21.99z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi. eBook. Mobi (23.90z)
Richard Dawkins. Ewolucja my¶lenia (33.00z)
Podstawy finansów (41.07z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Mobi (39.00z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. ePub (31.99z)
S³owacja. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Dekalog wspó³czesnego zarz±dzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody (38.57z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (50.15z)
NLP dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. ePub (26.90z)
To ja zabra³em Twój ser (33.15z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Mobi (34.90z)
Gospodarka rozwój krach (46.00z)
Podejmowanie decyzji (38.17z)
Paradoks czasu (55.17z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)