e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiêbiorca powinien wiedzieæ o finansach

David Frodsham, Heinrich Liechtenstein
cena: 54.90 z
Data wydania: 2012-09-01
stron: 224, oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl
Jedyna ksi±¿ka w przystêpny sposób przedstawiaj±ca przedsiêbiorcom ¶wiat finansów.
David Darsch,
za³o¿yciel i Dyrektor generalny Collaborative Forum, Hiszpania

Obowi±zkowa lektura dla wszystkich przedsiêbiorców.
Andrew Fisher,
Dyrektor generalny, Shazam Entertainment, Wielka Brytania


Prowadziæ firmê
i nie zwariowaæ

Jak sprawnie prowadziæ firmê przy niewielkich nak³adach pieniê¿nych? Jak szybciej siê rozwijaæ, efektywniej pozyskiwaæ fundusze inwestycyjne i przyci±gaæ do wspó³pracy zdolnych pracowników? Jak zapewniæ sobie wiêkszy zwrot z dzia³alno¶ci?
Przedsiêbiorcy z godnym zaanga¿owaniem samotnie stawiaj± czo³a niezliczonym przeciwno¶ciom losu, jakie staj± przed ka¿d± firm±. Tymczasem odrobina wiedzy o finansach, umiejêtno¶æ wykorzystania tych informacji do podejmowania lepszych decyzji biznesowych, planowanie i podejmowanie dzia³añ we w³a¶ciwym momencie mo¿e zagwarantowaæ firmie solidnego rozwojowego kopa.
O finansowym sukcesie Twojej firmy decyduj± zaledwie cztery czynniki. Jakie? Przeczytaj tê lekkostrawn± ksi±¿kê napisan± dla takich biznesmenów jak Ty przez miêdzynarodowych ekspertów praktyków i zapomnij, ¿e kiedykolwiek samo my¶lenie o finansach wywo³ywa³o u Ciebie dreszcze.


David Frodsham jako przedsiêbiorca przez wiele lat pracowa³ w start-upach i dynamicznie rozwijaj±cych siê m³odych firmach; cz³onek zarz±dów i rad nadzorczych, dyrektor generalny i trener z do¶wiadczeniem zdobytym w Stanach Zjednoczonych i Europie. W krêgu jego zainteresowañ szczególne miejsce zajmuj± inwestycje funduszy VC oraz problematyka dotycz±ca przejêæ i fuzji.
Heinrich Liechtenstein jest profesorem nadzwyczajnym IESE Business School w Barcelonie, specjalist± w dziedzinie zarz±dzania finansami. Jego g³ówne zainteresowania dotycz± tematyki finansowania przedsiêbiorstw oraz rynku private equity. Jest cz³onkiem rad nadzorczych wielu firm i fundacji.


Cena: 54.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Wa³kowanie Ameryki. eBook. ePub (27.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. ePub (35.90z)
¦wiadomo¶æ emocjonalna. ¬ród³o wewnêtrznej równowagi i zrozumienia (34.90z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. ePub (47.00z)
Excel 2007 PL. Biblia (109.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne (18.99z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty (29.00z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (49.00z)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Mobi (23.90z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali (34.90z)
My¶lowa rewolucja. Pozytywny podrêcznik (21.60z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Pdf (39.00z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wystÅ¡pieñ publicznych. eBook. Mobi (21.99z)
Kroniki Obernewtyn. Tom pierwszy: Obernewtyn (21.39z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (59.00z)
Chiny wschodnie. Pekin i Szanghaj. W kraju smoków, jedwabiu i herbaty. Wydanie 1 (69.90z)
Popkultura dla blondynek (19.92z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II (49.00z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro. eBook. Pdf (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

Narciarstwo tourowe, ¶ladowe i biegowe (24.90z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. ePub (35.90z)
Lobbing (26.59z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Pdf (31.99z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Pdf (44.90z)
Jak zostaæ mistrzem. Trening doskona³o¶ci (39.90z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Znajomi na wagê z³ota. Podstawy marketingu w mediach spo³eczno¶ciowych (67.15z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach (23.87z)
Wielka transformacja (49.45z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. Pdf (27.90z)
Jak kreowaæ marki, które pokocha pokolenie Y? (33.91z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Biznes muzyczny (35.05z)
Londyn. Udany Weekend Michelin. Wydanie 5 (19.90z)
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy cia³a w miejscu pracy (33.15z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. ePub (39.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. ePub (79.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Pdf (31.99z)
Ajurweda w praktyce. Jak wspó³cze¶nie stosowaæ staro¿ytn± sztukê leczenia (19.43z)