e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiêbiorca powinien wiedzieæ o finansach

David Frodsham, Heinrich Liechtenstein
cena: 54.90 z
Data wydania: 2012-09-01
stron: 224, oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Bilans w firmie. Cztery rzeczy, ktre przedsibiorca powinien wiedzie o finansach -- spis treci

Przedmowa (5)

Nota od wydawcy polskiego (9)

Podzikowania (10)

Odcinek 1. Zwycizc zostaje... Dom Mody MissInge! (11)

Rozdzia 1. Pienidze to jednak wszystko (15)

Odcinek 2. Bilans Domu Mody MissInge (17)

Rozdzia 2. Pikno bilansu (21)

Odcinek 3. Kryzys i zakopotanie (29)

Rozdzia 3. NFO i kapita obrotowy (31)

Odcinek 4. Marta otrzymuje pomoc (39)

Rozdzia 4. Moliwie szybki wzrost bez nowych inwestycji (41)

Odcinek 5. Pomoc banku (47)

Rozdzia 5. Budowanie firmy ze szczupymi rodkami pieninymi (61)

Odcinek 6. Z powrotem w banku (73)

Rozdzia 6. Struktury udziaw oraz udziaowcy (83)

Odcinek 7. Problem z kapitaem zakadowym MissInge (97)

Rozdzia 7. Opcje i udziay (105)

Odcinek 8. Zatrzyma Jakuba (111)

Rozdzia 8. Wycena firmy (115)

Odcinek 9. Kopoty z umow (127)

Rozdzia 9. Przygotowanie firmy do sprzeday (135)

Odcinek 10. Sprzeda MissInge Fashions (147)

Rozdzia 10. Lekcja Domu Mody MissInge (155)

Zacznik 1. Rachunek zyskw i strat oraz bilans MissInge (159)

Zacznik 2. Wyniki ankiety (167)

Zacznik 3. Rachunek zyskw i strat oraz bilans - okiem ksigowego (201)Cena: 54.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu. eBook. ePub (17.90z)
Mosty zamiast murów Podrêcznik komunikacji interpersonalnej (59.90z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz±. eBook. Pdf (39.00z)
Trudny szef czyli jak siê porozumieæ z prze³o¿onym (26.59z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. Pdf (35.90z)
Gdyby g³upota mia³a skrzyd³a. Najs³ynniejsze katastrofy marketingu hi-tech. Wydanie drugie (45.60z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. eBook. Mobi (31.99z)
Wewnêtrzna blokada. Uwolnij siê od zachowañ, które Ciê ograniczaj± (34.90z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej (37.00z)
My¶lenie strategiczne. Jak zapewniæ sobie przewagê w biznesie, polityce i ¿yciu prywatnym (44.90z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (49.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Mobi (19.90z)
Idealna pani domu. B³yskawiczna organizacja przestrzeni za pomoc± feng shui (21.90z)
My¶lenie przeciw konfliktom. Twórcze metody rozwi±zywania sporów (37.00z)
Jak za³o¿yæ i rozwin±æ w³asn± firmê (33.91z)
Xingu Rzeka wolnych Indian (19.64z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (12.90z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu. eBook. ePub (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Wywieranie wp³ywu przez grupy (33.91z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (29.40z)
Mo¿liwo¶ci i pu³apki pomna¿ania pieniêdzy. Poradnik inwestora (49.00z)
Funkcjonowanie wspó³czesnego rynku pieniê¿nego i kapita³owego (41.65z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. Pdf (27.90z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Marketing w Internecie. Strategie dla ma³ych i du¿ych firm (39.99z)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych. eBook. Mobi (35.90z)
Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie (48.37z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. ePub (79.00z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)
Czarodzieje rynku (72.25z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Szko³a biznesu. Dla ludzi którzy lubi± pomagaæ innym (35.81z)
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III (29.90z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (32.44z)
Podstawy bankowo¶ci z zadaniami (41.07z)
Google+ dla biznesu. eBook. Pdf (29.90z)