e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -30%


Biznesplan w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane

Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown
promocja -30%
cena: 39 z 27.30 z
Data wydania: 2009-03-10
stron: 376, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Sztab doradców ds. biznesplanu:
  • zaprezentuje Ci procedury niezbêdne do stworzenia doskona³ego biznesplanu
  • przeprowadzi z Tob± badania rynku
  • opracuje strategiê przewagi konkurencyjnej
  • pomo¿e Ci w prognozowaniu przysz³ych dzia³añ i ich skutków
  • podpowie, jak na bie¿±co ¶ledziæ wyniki finansowe firmy
  • udzieli wskazówek na temat mistrzowskiego prezentowania biznesplanu inwestorom

Genialnie zarz±dzana ma³a firma!

Ca³y dzia³ wiedzy i do¶wiadczenia w jednym tomie
Przygotowanie solidnego i budz±cego zaufanie biznesplanu to podstawa sukcesu Twojego przedsiêbiorstwa. Bêdzie on Twoim orê¿em w walce o kredyt bankowy, kart± przetargow± w negocjacjach z inwestorami i sposobem na pozyskanie ¶rodków finansowych na dalszy rozwój. Musi byæ doskona³y w swej formie i tre¶ci - odpowiednio napisany, zawieraj±cy szczegó³owe informacje na tematy dotycz±ce Twojej dzia³alno¶ci i w dodatku mistrzowsko przedstawiony na zewn±trz. Skorzystaj z rad swojego dzia³u wiedzy i do¶wiadczenia - wyp³yñ na szerokie wody biznesu.
Tytu³y wchodz±ce w sk³ad serii "Ma³a firma" dedykowane s± w³a¶cicielom niewielkich przedsiêbiorstw. Czytelnik znajdzie w nich profesjonaln± wiedzê z zakresu zarz±dzania przedsiêbiorstwem w ró¿nych jego aspektach, zawsze dostosowan± do realiów ma³ej firmy. Autorzy ilustruj± poruszane tematy czytelnymi przyk³adami, pochodz±cymi z praktyki small biznesu. Drugie wydanie serii zosta³o uaktualnione zgodnie z bie¿±cymi realiami rynkowymi i walutowymi oraz obecnym stanem prawnym.
  • Bezb³êdne kierowanie ma³± firm±.
  • Wykorzystywanie zalet small biznesu.
  • Skuteczne taktyki rozwoju przedsiêbiorstwa.
  • Unikanie pu³apek w prowadzeniu dzia³alno¶ci gospodarczej.
Przeczyta³em w ¿yciu setki, a mo¿e i tysi±ce studenckich opracowañ, których za³o¿eniem by³o opracowanie biznesplanu na dzia³alno¶æ gospodarcz± - ka¿da by³a inna. Z moich do¶wiadczeñ wynika, ¿e nie ma gotowej recepty na biznesplan ani sukces, a przedsiêbiorczo¶ci nie mo¿na nauczyæ - mo¿na co najwy¿ej inspirowaæ i pobudzaæ postawy przedsiêbiorcze. Dlatego te¿ z pe³n± satysfakcj± polecam moim studentom tê ksi±¿kê, która poprzez liczne studia przypadków, przyk³ady oraz wyja¶nienia inspiruje i pobudza do tworzenia w³asnego biznesplanu.
dr Artur Kwasek
wyk³adowca, kierownik Zak³adu Systemów Informacyjnych i E-learningu Polish Open University
Pozyskanie ¶rodków unijnych na otworzenie mojej w³asnej dzia³alno¶ci gospodarczej wymaga³o stworzenia do¶æ szczegó³owego biznesplanu ca³ego przedsiêwziêcia. Z zawodu jestem biologiem i nigdy wcze¶niej nie mia³em do czynienia z analiz± mo¿liwo¶ci rynkowych czy opisywaniem zasobów, które zamierzam wykorzystaæ, aby osi±gn±æ swoje cele w okre¶lonych warunkach konkurencji. Ta ksi±¿ka przeprowadzi³a mnie przez ca³y proces tworzenia dokumentu niczym najlepszy doradca biznesowy!
Adam Jurkiewicz
mgr biologii, w³a¶ciciel firmy ogrodniczej, subsydent ¶rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Zasobów Ludzkich

Patron medialny:


Cena: 27.30 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej (39.00z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu (39.00z)
Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian (27.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
Sze¶æ pikseli oddalenia. Zarabiaj dziêki sieci Web 2.0 (23.40z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Badania marketingowe w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Sztuka zarz±dzania projektami (69.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Marketing (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wiedz± (69.00z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
Sztuka wojny w biznesie (24.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)

Pozostae z serii: Inne

Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook. Mobi (7.90z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Gie³da papierów warto¶ciowych. Poradnik bez kantów (34.90z)
Przedmiot po¿±dania. Jak byæ silnym mê¿czyzn±, którego pragn± kobiety (29.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. Mobi (31.99z)
Mo¿e (morze) wróci (12.90z)
Jak szybko nauczyæ siê jêzyków obcych (18.99z)
The Power to Be Your Best! Jak odnale¼æ to, czego naprawdê w ¿yciu pragniesz... i dostaæ to (44.90z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2 (26.90z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (39.00z)
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko (14.90z)
Kl±twa gruziñskiego tortu (11.90z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Finanse miêdzynarodowe Zbiór zadañ (32.68z)
Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespe³nionymi obietnicami i odk³adaniem spraw na pó¼niej (32.90z)
Pokusy i ³akocie. Niezbyt grzeczna rzecz o mi³o¶ci (12.90z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Mobi (19.90z)
Przywództwo w ¶wiecie biznesu. Teoria i praktyka dla mened¿erów (41.65z)