e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes; Finanse
Seria: Inne
Bestseller: TOP-12


Bitcoin. Z³oto XXI wieku

Karol Kopañko, Mateusz Koz³owski
cena: 31.90 z
Data wydania: 2014-09-01
stron: 0, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Waluta nowych, lepszych czasów

Bitcoin to fenomen. Mówi± o nim media, sprzeczaj± siê o niego politycy, spekulanci upatruj± w nim szansy na b³yskawiczne wzbogacenie siê. Czasem jaka¶ gazeta pochyli siê nad technologicznym geniuszem bitcoina, jednak znacznie czê¶ciej wybierze temat o kradzie¿ach i wykorzystywaniu cyfrowej waluty do nabywania narkotyków lub broni.
Czym tak naprawdê jest bitcoin?
Nie ka¿dy musi anga¿owaæ siê w spo³eczno¶æ bitcoina albo ¶ledziæ na bie¿±co kursy jego wymiany na z³otówki. Jednak ka¿dy, kto nie chce przegapiæ prawdziwej rewolucji, powinien rozumieæ, czym jest i w jaki sposób dzia³a ta wirtualna waluta. Niniejsza ksi±¿ka to kompendium wiedzy o bitcoinie, które pomo¿e poznaæ i zrozumieæ jego istotê osobom spoza bran¿y finansowej czy bran¿y nowoczesnych technologii.
¦wiat bitcoina to dla nas wci±¿ nowo¶æ, mimo ¿e w niektórych krajach ten twór funkcjonuje ju¿ jako waluta. Tak jest np. w Niemczech, w krajach skandynawskich i na Cyprze, gdzie bitcoiny mo¿na wyp³aciæ z bankomatu. W tym tkwi piêkno bitcoina - nie jest on narzucany z góry, a jego zastosowanie to kwestia wolnego wyboru. Bitcoin to jednak nie tylko rewolucja w p³atno¶ciach - to mechanizm, który mo¿e kompletnie wywróciæ nasz± rzeczywisto¶æ i zmieniæ zasady gry. To z³oto XXI wieku!

Karol Kopañko - bloger Antyweb.pl, gdzie pisze o nowych technologiach i ich wp³ywie na nasze ¿ycie. Analityk Mindshare. Wspó³pracownik „Wprost”, „Go¶cia Niedzielnego” i „CD-Action”, szef dzia³u Felieton magazynu „Magiel”, w którym uwielbia bawiæ siê w futurologiê. Student Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, wype³niaj±cy sobie czas szukaniem ciekawostek odrywaj±cych go od nauki. Kocha porywaj±ce dyskusje, ubóstwia ciekawe filmy i wci±gaj±ce gry, lubi zmêczyæ siê, graj±c w siatkówkê, ciê¿ko go oderwaæ od trzymaj±cych w napiêciu ksi±¿ek.
Mateusz Koz³owski - student Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, gdzie pe³ni³ funkcjê przewodnicz±cego Studenckiego Ko³a Naukowego Informatyki. Autor pracy „Zastosowanie kryptowalut w p³atno¶ciach internetowych na przyk³adzie Bitcoina” oraz laureat grantu Centrum Aktywnych Credit Agricole na badanie naukowe o tematyce aukcji groszowych.


Cena: 31.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (23.40z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
E-logistyka (50.92z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (11.90z)
Rewolucja social media (39.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Czym jest Branding' (84.79z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Rewolucja social media (12.90z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
E-konsument na rynku us³ug (37.40z)
Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo (39.90z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (29.67z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (52.40z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Finanse miêdzynarodowe Zbiór zadañ (32.68z)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00z)
Audyt wewnêtrzny i kontrola zarz±dcza (35.70z)
Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko (69.00z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie (49.00z)
Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie (69.00z)
Matematyka finansowa (42.00z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (47.00z)
Kaba³a pieniêdzy. ¯ydowska filozofia bogacenia siê (34.90z)
Prognozowanie w zarz±dzaniu sprzeda¿± i finansami przedsiêbiorstwa (59.00z)
Kiedy nadchodzi kryzys (55.00z)
P³ynno¶æ finansowa w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (41.07z)
Ryzyko w dzia³alno¶ci bankowej (49.00z)
Wstêp do rachunkowo¶ci przedsiêbiorstw (33.92z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym (37.00z)
Windykacja. Tom I. Negocjacje z d³u¿nikami (66.00z)
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA (89.00z)

Pozostae z serii: Inne

Mo¿e (morze) wróci (12.90z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
Zarz±dzanie projektem (51.30z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II poszerzone (59.00z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek. eBook. ePub (25.90z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej (33.92z)
Sprzeda¿ us³ug (33.92z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. Mobi (37.00z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Pdf (44.90z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)
Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwi±zania w biznesie (63.20z)
Xingu Rzeka wolnych Indian (19.64z)
Zarz±dzanie projektami (41.07z)
Sekrety bogacenia siê (21.17z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (59.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. ePub (39.00z)
Zespo³y (37.86z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci . eBook. Mobi (27.00z)