e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -69%


Biuro Wszelkiego Pocieszenia

Wojciech Zimiñski
promocja -69%
cena: 31.935483870968 z 9.90 z
Data wydania: 2011-10-10
stron: 248, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
http://biurowszelkiegopocieszenia.pl


Wojciech Zimiñski kocha radio, a radio kocha Wojciecha Zimiñskiego, czyli ta ksi±¿ka jest owocem szczê¶liwej mi³o¶ci. Sam redaktor Zimiñski, niestrudzony komentator naszej rzeczywisto¶ci, jak ma³o kto potrafi wytykaæ ludzkie s³abo¶ci. Na szczê¶cie wszyscy my¶limy, ¿e to nie o nas. Ja te¿. Dlatego jestem jego wielbicielk±.
Magdalena Jethon

Tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Jak powiadaj± starsi wiekiem, kiedy¶ to by³ bo¿y porz±dek. Rok mia³ cztery pory, a dzieci nie mia³y po 40 lat. Z grubsza rzecz ujmuj±c, ¶wiat, mimo rozmaitych mankamentów i paskudztw, by³ doros³y. Cech± cz³owieka doros³ego, odró¿niaj±c± go od dziecka, jest umiejêtno¶æ realistycznej oceny rzeczywisto¶ci wynikaj±cej z do¶wiadczenia. Jako¶ tak siê sta³o, ¿e dzisiaj ka¿dy musi móc wszystko, nie bacz±c na realne mo¿liwo¶ci. Przed laty mê¿czyzna, który mia³ 160 cm wzrostu, nie domaga³ siê mo¿liwo¶ci gry w reprezentacji kraju w koszykówce. Wiedzia³ natomiast, ¿e - w przeciwieñstwie do potencja³u dwumetrowego olbrzyma - otwiera siê przed nim kariera d¿okeja. Dzi¶ ka¿dy musi mieæ prawo do reprezentowania kraju w dru¿ynie koszykówki. Tylko to mo¿e mu daæ szczê¶cie. Grubi musz± wygrywaæ w biegu na 100 metrów, a chudzi pokonaæ mistrza sumo. Bo musz± byæ szczê¶liwi. Cz³owiek doros³y wie, ¿e skoro z ró¿nych wzglêdów nie mo¿e robiæ jednego, to szuka szczê¶cia w innym. Okazuje siê, ¿e umo¿liwienie ³ysemu reklamowania szamponu jest miar± postêpu.


O Wojciechu Zimiñskim bêd± kiedy¶ pisaæ wiersze.
To znaczy - ju¿ pisz±. To znaczy - ja piszê:
Wojciechu Zimiñski,
I Zalew Szczeciñski,
I we wsi Otal±¿
Niechaj Ciebie chwal±¿

Artur Andrus


Patroni medialni:

Cena: 9.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Tao mocy. Ksiêga nieprzemijaj±cej m±dro¶ci (34.90z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Pdf (31.99z)
Fotografia cyfrowa. Dla seniorów (34.90z)
Inteligencja to za ma³o... Jak budowaæ wizerunek wiarygodnego lidera (39.00z)
Era Facebooka. Wykorzystaj sieci spo³eczno¶ciowe do promocji, sprzeda¿y i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II (49.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (12.90z)
Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela (69.00z)
Nigdy wiêcej spó¼nieñ! Przez punktualno¶æ do sukcesu (34.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza. eBook. Epub (19.95z)
¯ycie, piêkna katastrofa. M±dro¶ci± cia³a i umys³u mo¿esz pokonaæ stres, choroby i ból (42.42z)
Sukces tu i teraz. Osi±gniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, ni¿ siê spodziewasz (42.90z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. eBook. Pdf (31.99z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Pdf (27.90z)
Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiêbiorca powinien wiedzieæ o finansach (54.90z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie (13.90z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. ePub (34.90z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. ePub (29.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (52.90z)

Pozostae z serii: Inne

Ósmy nawyk. Od efektywno¶ci do wielko¶ci i odkrycia w³asnego g³osu (27.35z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (42.42z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y (14.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
Sprzeda¿ us³ug (33.92z)
Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego (40.16z)
Proces przedsiêbiorczy Tworzenie nowych przedsiêbiorstw (42.00z)
HRMarketing. Nowe spojrzenie na rolê HR-u w firmie (63.00z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Wska¼niki w analizie dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (83.00z)
Pieni±dze lubi± zarabiaæ. Podrêcznik skutecznego inwestora (49.00z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz±. eBook. Pdf (39.00z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (55.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. Pdf (13.95z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe. Teoria i praktyka (51.30z)
Zakoñczcie ten kryzys! (11.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Poradnik przetrwania w ¿yciu (33.92z)