e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne


Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany. Wydanie 5

Robert Sendek
cena: 42.90 z
Data wydania: 2011-05-04
stron: 528, miêkka oprawa, format: 125x175

wicej na stronie onepress.pl
W Bu³garii lato kusi ciep³ym morzem, s³oñcem i smakowitymi owocami, zima - kurortami dla narciarzy, a przez ca³y rok czeka doskona³e wino, mocna s³odka kawa i... serdeczno¶æ mieszkañców! Poza dobrze znan± Warn±, Z³otymi Piaskami, czy monasterem Bilskim w Bu³garii mo¿na zwiedziæ wiele arcyciekawych zabytków.

Przewodnik Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany. zosta³ tak napisany by u³atwiæ zaplanowanie podró¿y, dojazd i sam pobyt w Bu³garii. Przybli¿a on tury¶cie pasjonuj±c± historiê Bu³garii, zaznajamia z jej kultur±, tradycjami, kuchni± i muzyk±, ale przede wszystkim zawiera wiele praktycznych informacji, niezbêdnych dla podró¿nika: jak dotrzeæ do Bu³garii, jak podró¿owaæ po kraju, gdzie znale¼æ noclegi i co braæ pod uwagê podczas planowanej podró¿y.


Cena: 42.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

S³owenia. S³oneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Kanada. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
S³owacja zim±. Narty. Kuchnia. K±pieliska termalne. Wydanie 3 (24.90z)
Chorwacja - Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (49.90z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90z)
Krym oraz Odessa, Kijów i Lwów. Wydanie 1 (24.90z)
Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu... Wydanie 5 (39.90z)
Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Majorka, Minorka, Ibiza oraz Formentera. Archipelag marzeñ. Wydanie 1 (24.90z)
Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
Wybrze¿e Bu³garii i Rumunii. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
Wybij siê!. Nie czekaj, dzia³aj i przekuj pasjê w bogactwo (25.42z)
Pe³na partycypacja w zarz±dzaniu. Tajemnica sukcesu najwiêkszych eksperymentów mened¿erskich ¶wiata (59.00z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (69.30z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. Pdf (39.00z)
Etykieta w biznesie. eBook. Mobi (31.99z)
Mistrzowskie prezentacje –slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Pdf (27.90z)
Linie uskoku (50.92z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach (23.87z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. Mobi (27.90z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej (33.92z)
ECDL Modu³ 7 Przegl±danie stron internetowych i komunikacja (30.44z)
Milionerzy z wyboru. 21 tajemnic sukcesu (18.97z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)
Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej (39.90z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. Pdf (39.00z)
Mount Everest biznesu. eBook. ePub (31.99z)
Gie³da papierów warto¶ciowych. Poradnik bez kantów (34.90z)