e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne


Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1

Peter Zralek, Mateusz Gêd¼ba
cena: 54.90 z
Data wydania: 2010-05-24
stron: 560, miêkka oprawa, format: 125x175

wicej na stronie onepress.pl
Najwa¿niejszym przystankiem na trasie turysty s± Ateny - stolica kraju i kolebka europejskiej cywilizacji, pe³na pozosta³o¶ci kultury klasycznej. Zajrzeæ tu warto zarówno na ateñski Akropol, gdzie znajduj± siê takie symbole Grecji jak Partenon i Erechtejon, jak i do Muzeum Archeologicznego, które kryje najwiêksz± na ¶wiecie kolekcjê staro¿ytnej sztuki greckiej. Na pewno warto te¿ odwiedziæ Peloponez - prawdziw± krainê rozmaito¶ci, w której ka¿dy znajdzie co¶ dla siebie. Piaszczyste pla¿e, kurorty zimowe i góry to g³ówne atrakcje tego regionu. Grecja centralna i zachodnia to obszar, który na rozleg³ej przestrzeni ukrywa prawdziwe pere³ki, jak Delfy czy Meteory. Z kolei w Macedonii i Tracji atrakcji jest co niemiara. S± tu znane kurorty turystyczne, jak pas Riwiery Olimpijskiej, a tak¿e miejsca atrakcyjne dla wielbicieli aktywnego spêdzania czasu na ³onie natury - masyw Olimp i górzyste obszary jezior Prespa. W tym regionie znajdziemy te¿ pó³wysep Chakidiki, na którym wznosz± siê klasztory ¦wiêtej Góry Athos - miejsce tym bardziej atrakcyjne, ¿e trudno dostêpne.


Cena: 54.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2 (26.90z)
Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 3 (39.90z)
Riwiera turecka oraz Stambu³ i Pamukkale. Wyd.3 (26.90z)
K±pieliska termalne i mineralne. S³owacja, Wêgry oraz Polska. Wydanie 2 (24.90z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
Czechy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (25.74z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany. Wydanie 5 (42.90z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Egipt. Oazy w cieniu piramid (44.90z)
Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90z)
Lwów, Krzemieniec i Kamieniec Podolski oraz najwiêksze atrakcje Ukrainy Zachodniej. Wydanie 1 (19.92z)
Polska dla ¿eglarzy. Najciekawsze szlaki ¶ródl±dowe (24.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach...oraz Mo³dowa. Wydanie 4 (49.90z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

NLP w 21 dni (33.45z)
Pracownicy Praktyczny poradnik dla pracodawcy (37.60z)
Podstawy finansów przedsiêbiorstw. Praktyczny przewodnik po najwa¿niejszych metodach i narzêdziach (39.00z)
Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika (59.00z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Pdf (37.00z)
Mount Everest biznesu. eBook. Pdf (31.99z)
Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrañ (9.90z)
Podstawowe zagadnienia wspó³czesnej logistyki (41.65z)
Jak stworzyli¶my demona (50.92z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Mobi (29.90z)
Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów (51.00z)
Skuteczne doradztwo strategiczne (42.42z)
Szczê¶cie m³odego umys³u. Nauki Dalajlamy (16.18z)
Realizacja strategii (50.92z)
Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach (16.90z)
Superakcje (58.65z)
Zarz±dzanie kontraktem psychologicznym. Zaanga¿owanie pracowników w zwiêkszenie wydajno¶ci firmy (67.15z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90z)