e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z




Kategoria: miasto
Seria: Inne


Petersburg. Miasto bia³ych nocy. Wydanie 4

Eliza Ma³ek, El¿bieta Stefanowicz-Maciaszek
cena: 29.90 z
Data wydania: 2009-06-01
stron: 192, miêkka oprawa, format: 120x170

wicej na stronie onepress.pl
Petersburg - Wenecja Pó³nocy, miasto kana³ów, mro¼nych zim i bia³ych nocy, w którego zau³kach odnale¼æ mo¿na jeszcze klimat rodem z powie¶ci To³stoja i Dostojewskiego. Uznany przez UNESCO za "doskona³e wcielenie idei regularnego miasta", z powodzeniem mo¿e konkurowaæ z Pary¿em czy Amsterdamem.
Przewodnik Petersburg. Miasto bia³ych nocy oprowadza po niezwyk³ym miejscu. Z drug±, zaktualizowan± edycj± przewodnika, która zawiera wiele informacji praktycznych, mog± siê Pañstwo wybraæ na spacery po prospektach i ulicach oraz na urocze przeja¿d¿ki po rzekach i kana³ach Wenecji Pó³nocy. Zwiêz³y esej, dotycz±cy historii miasta, jego rozwoju i wspó³czesno¶ci, pozwoli lepiej zrozumieæ mentalno¶æ mieszkañców Petersburga. Jak i przed wiekami, miasto chêtnie zaprasza przyjezdnych w swoje bramy.
Turysta znajdzie w naszym przewodniku wszystko, co w takiej podro¿y najistotniejsze - porady, jak dotrzeæ do Petersburga, jak odnale¼æ siê zaraz po przybyciu na miejsce, gdzie szukaæ schronienia na noc, gdzie zje¶æ, jak korzystaæ z komunikacji miejskiej oraz mo¿liwo¶ci oferowanych w miejscach u¿yteczno¶ci publicznej. Zaproponowane w przewodniku trasy poprowadz± turystê zarówno przez petersburskie ulice, jak i przez historiê miasta. Zajrzymy do wszystkich najistotniejszych zabytków i miejsc. By jak najbardziej u³atwiæ poznawanie miasta, wydawnictwo przygotowa³o wiele mapek i schematów, dziêki którym spacery i zwiedzanie stan± siê bajecznie proste.


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego



Pozostae z kategorii: miasto

Praga. Z³oty hrad nad We³taw±. Wydanie 6 (29.90z)
Berlin. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Londyn. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (20.93z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków. Wydanie 4 (24.90z)
Rzym i Watykan. Miasto cesarzy i papie¿y (26.90z)
Wenecja. Przewodnik - Celownik (19.43z)
Londyn. Udany Weekend Michelin. Wydanie 5 (19.90z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu. Wydanie 7 (29.90z)
Praga, Czeski Krumlow, Kutna Hora oraz najwiêksze atrakcje Czech. Wydanie 1 (18.67z)
Barcelona. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Wenecja. Udany Weekend Michelin. Wydanie 4 (19.90z)
Wiedeñ. Udany Weekend Michelin. Wydanie 3 (19.90z)
Rzym. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Pary¿. Stolica artystów, kuchni i mody. Wydanie 1 (26.90z)
Barcelona. Udany Weekend Michelin. Wydanie 3 (18.90z)
Budapeszt. Stolica-zdrój. Wydanie 2 (29.90z)
Budapeszt. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Berlin. Udany Weekend Michelin. Wydanie 2 (18.90z)
Dublin. Udany Weekend Michelin. Wydanie 2 (18.90z)

Pozostae z serii: Inne

Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. Mobi (47.00z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji. eBook. Pdf (21.99z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
¯ycie, piêkna katastrofa. M±dro¶ci± cia³a i umys³u mo¿esz pokonaæ stres, choroby i ból (42.42z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany. Wydanie 5 (42.90z)
Marketing na rynku miêdzynarodowym (50.57z)
Przeskoczyæ przepa¶æ. Jak trafiæ z nowoczesnym produktem do ka¿dego klienta (37.00z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków. Wydanie 4 (24.90z)
Wybij siê!. Nie czekaj, dzia³aj i przekuj pasjê w bogactwo (25.42z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (12.90z)
13 sekretów ludzi sukcesu (49.90z)
Zaprzyja¼nij siê z klientem (52.00z)
Trader VIC II. Zasady profesjonalnej spekulacji (50.15z)
Wzorcowy plan kont a rachunkowo¶æ finansowa i zarz±dcza podmiotów leczniczych (84.86z)
Jak zostaæ mistrzem. Trening doskona³o¶ci (39.90z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. ePub (31.99z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym. eBook. Pdf (29.90z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. ePub (31.99z)