e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Boskie Matki

Praca zbiorowa
cena: 49.00 z
Data wydania: 2011-05-26
stron: 80, twarda oprawa, format: 215x305

wicej na stronie onepress.pl

Boskie Matki to tytu³ albumu,
który zosta³ wydany przez fundacjê Rak"n"roll. Wygraj ¿ycie!

Jego bohaterkami s± kobiety, które zdecydowa³y siê na ³±czenie ci±¿y i macierzyñstwa z rakiem. Wygra³y ¿ycie podwójnie! Dokona³y cudu i urodzi³y zdrowe dzieci. Sta³y siê ikonami do na¶ladowania przez inne kobiety w podobnych sytuacjach. Sta³y siê boskie!
Album przedstawia sylwetki kobiet, których historie pokazuj±, ¿e mimo choroby nowotworowej mo¿na ¿yæ pe³ni± ¿ycia, mieæ mnóstwo energii, a przede wszystkim urodziæ zdrowe dziecko i spe³niæ siê w roli matki - boskiej matki! "Boskie matki" to kobiety choruj±ce na raka, ale walcz±ce, radosne i szczê¶liwe. Ich historie ³ami± stereotypy i pokazuj±, ¿e mimo ciê¿kiej choroby mo¿na czuæ siê spe³nion± kobiet± i zostaæ szczê¶liw± matk±.
Konwencja albumu nawi±zuje do ikonografii religijnej. Bohaterki zdjêæ zosta³y przedstawione jednak w zupe³nie zwyczajnych, codziennych sytuacjach. Autorem zdjêæ do albumu jest podobnie, jak w zesz³ym roku, Andrzej ¦wietlik. Konwencja utrzymana jest w charakterze prostych zdjêæ z ukrycia, dlatego te¿ sesje odby³y siê w przestrzeni miejskiej, w parkach, na ulicy, a nie w studiu fotograficznym.
Ale album to nie tylko zdjêcia. To tak¿e cudowne, wzruszaj±ce historie. O Magdzie, która "chcê krzyczeæ do wszystkich, ¿e z rakiem mo¿na urodziæ zdrowe dziecko", o Dorocie, która "Nie czujê siê upowa¿niona do tego okre¶lenia", czy Zosi mówi±cej do swojego dziewiêciomiesiêcznego brzucha:"Synku, bez Ciebie nie da³abym rady". Ich historii wys³ucha³y i opisa³y: Monika Stukonis (Elle), Maria Barcz (Pani), Aleksandra Lubañska (Wysokie Obcasy), Krystyna Pytlakowska (Viva), Alina Mrowiñska (Gala), Marcelina Szumer (Przekrój), Agnieszka Siegert-Litorowicz (Twój Styl), Justyna Sobolewska (Polityka), Violetta Ozmnikowski (Newsweek),Monika Janusz-Lorkowicz (Rzeczpospolita). Dodatkowo Renata Kin (Wprost) przeprowadzi³a rozmowê z dr. Geremkiem -"ojcem-lekarzem "dzieci boskich matek.


Sprzeda¿ albumu pozwoli fundacji Rak"n"Roll. Wygraj ¿ycie! zdobyæ ¶rodki na odnowienie poczekalni onkologicznych. To smutne i przyt³aczaj±ce miejsca, gdzie chorzy spêdzaj± d³ugie godziny w kolejce do specjalisty. Telewizory emituj±ce edukacyjne i terapeutyczne tre¶ci, g³o¶niki z muzyk±, dystrybutory z wod±, kolorowe ¶ciany i wygodniejsze fotele to tylko niektóre z elementów, które bêd± uprzyjemniaæ pacjentom godziny oczekiwañ i odwróc± choæ trochê uwagê od problemu, z którym tu przychodz±.


Fundacja zmienia schematy my¶lenia na temat raka, pomaga dostrzec pozytywne strony i zara¿a optymizmem. W zesz³ym roku fundacja wyda³a Kalendarz Gwiazd, którego sprzeda¿ pozwoli³a zdobyæ fundusze na odnowienie poczekalni onkologicznej w Katowicach.


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. ePub (31.99z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. Mobi (31.99z)
12 sekretów sukcesu w biznesie (37.00z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. eBook. ePub (29.90z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. ePub (21.99z)
Anatomia trendu. Co ³±czy jeansy z ³y¿worolkami i iPodem (63.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. ePub (27.00z)
Word 2007 PL. Pierwsza pomoc (9.69z)
Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi (23.92z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Mobi (34.90z)
Audyt funkcji personalnej w przedsiêbiorstwie (63.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. Mobi (39.90z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. Mobi (37.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak uwodziæ mê¿czyzn z klas± i skutecznie (19.00z)
Inwestowanie w oparciu o analizê wolumenu (69.00z)
Ku doskona³o¶ci. 30 dni pracy nad sob± (25.41z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. Mobi (14.90z)
M±dro¶æ t³umu. Wiêkszo¶æ ma racjê w ekonomii, biznesie i polityce (30.31z)

Pozostae z serii: Inne

Miêdzyrynkowa analiza rynków walutowych (62.48z)
My¶li przewodnie (57.14z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Salesbook. Rewolucyjny trening sprzeda¿owy gwarantuj±cy wzrost efektywno¶ci (32.68z)
Trening umys³u dla bystrzaków (39.00z)
Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podrêcznik (8.90z)
Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (12.90z)
Idealna pani domu. B³yskawiczna organizacja przestrzeni za pomoc± feng shui (21.90z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. eBook. Mobi (29.90z)
W krzy¿owym ogniu pytañ. Sztuka odpowiedzi na trudne pytania (29.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (49.00z)
Lean accounting. integralny element lean management (84.15z)
Jak zdobyæ pracê i negocjowaæ zarobki (39.90z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. ePub (27.90z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Pdf (35.90z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (39.90z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
Sztuka roztropno¶ci. Podrêczna wyrocznia (22.68z)
Wielka transformacja (49.45z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)