e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Jak poderwaæ ch³opaka. Od samotnej do kochanej w 100 dni

Elizabeth Clark
cena: 29.00 z
Data wydania: 2007-04-17
stron: 240, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Przewodnik po ¶wiecie randek

Wypróbowa³a¶ ju¿ wszystkie znane Ci sposoby szukania idealnego faceta i wci±¿ jeste¶ sama? Tracisz wiarê w istnienie Twojej drugiej po³owy? Boisz siê, ¿e jeste¶ zbyt nie¶mia³a albo d¼wigasz za du¿y baga¿ emocjonalny, ¿eby znale¼æ kogo¶, kto chcia³by siê z Tob± zwi±zaæ? Nie pozwól, aby negatywne emocje i destrukcyjne przekonania stanê³y na Twojej drodze do szczê¶cia! Nie musisz stawaæ na g³owie, ¿eby znale¼æ wspania³ego partnera. I nie ma znaczenia, czy marzysz o mi³o¶ci na ca³e ¿ycie, czy o burzliwym romansie.
Ksi±¿ka zawiera wskazówki na ka¿dy ze 100 dni, podczas których bêdziesz ¶wietnie siê bawiæ i (przy okazji) na zawsze odmienisz swoje ¿ycie. Zacznij czytaæ ju¿ dzi¶, a za trzy miesi±ce staniesz siê inn± kobiet± - pewn± siebie, radosn±, pozytywnie nastawion± do ¶wiata i promieniuj±c± piêknem, zarówno zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym.
  • Zamieñ kostium szarej myszki na wystrza³ow± szatê gwiazdy wieczoru - proste i efektowne triki gwarantuj±ce poprawê wygl±du
  • Przetestuj nietypowe sposoby poznawania nowych mê¿czyzn i aran¿owania oryginalnych randek
  • Naucz siê podstawowych zasad mowy cia³a i zacznij uwodziæ bez s³ów
  • Zostañ idealn± partnerk± do dyskusji i ¿artów
  • Sprawd¼ siê w sypialni
  • Oczaruj jego rodziców
  • Wprowad¼ w ¿ycie skuteczne strategie na udany zwi±zek


Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Sztuka wojny dla kobiet. Genialne strategie Sun Tzu w s³u¿bie p³ci piêknej (6.00z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
My¶lowa rewolucja. Pozytywny podrêcznik (21.60z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Indie. W poszukiwaniu sacrum. Wydanie 1 (49.90z)
Mistrz sprzeda¿y. eBook. ePub (31.99z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (49.90z)
Rozgrywaj jak mê¿czyzna, zwyciê¿aj jak kobieta (29.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II (8.00z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. eBook. Pdf (29.90z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. Mobi (39.90z)
ABC Excel 2010 PL (29.00z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze (31.20z)
Totalny Model Sprzeda¿y (39.90z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (54.99z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. Pdf (39.00z)
Czas. 52 sposoby na to, by zacz±³ pracowaæ dla Ciebie (27.96z)
Przechytrzyæ Google. Odkryj skuteczn± strategiê SEO i zdob±d¼ szczyty wyszukiwarek (49.00z)
Mount Everest biznesu. eBook. ePub (31.99z)
Zarz±dzanie stresem (25.06z)

Pozostae z serii: Inne

Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (52.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Inny punkt widzenia (3.00z)
Wybij siê (39.90z)
Przemiana. Jak sprawiæ by reszta twojego ¿ycia by³a jeszcze lepsza (34.90z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Rachunek kosztów i wyników w przedsiêbiorstwie. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (48.86z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej. eBook. Pdf (29.90z)
Marketing bez tabu czyli jak to robi± najlepsi (30.40z)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54z)
Jak pokochaæ swój wygl±d' Trening (34.90z)
Haker umys³ów. eBook. ePub (23.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. ePub (26.90z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)
Herosi i filozofia. Ksi±¿ka, która ocali ten ¶wiat (34.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. Mobi (17.00z)
Strategia reklamowa (38.17z)
Windows 7 PL. Biblia (99.00z)
Einstein inwestowania (59.42z)