e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne


Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2

Patryk Chwastek, Barbara Tworek
cena: 26.90 z
Data wydania: 2011-04-19
stron: 264, miêkka oprawa, format: 120x230

wicej na stronie onepress.pl
Dla wielu Europejczyków Andaluzja jest synonimem Hiszpanii. Rzeczywi¶cie - to tutaj kumuluje siê wszytko, co stereotypowo kojarzy nam siê z tym krajem: s³oñce i morze, pasja flamenco, czerwona ziemia, tapas, oliwa z oliwek, barwni cyganie, pomarañcze, temperament, machismo i krwawa korrida. To wszytko jest jednak tylko czubkiem góry lodowej, bo ka¿da z 8 prowincji, na które pociêty jest ten region, ma do zaoferowania co¶ szczególnego, co na d³ugo zapada w pamiêci.
W Granadzie stoi spektakularna Alhambra, piêtrz± siê o¶nie¿one szczyty Sierra Nevada, a w dolinach Las Alpucharras kryj± siê poarabskie osiedla. Almeria to kraina, w której morze spotyka siê z pustyni±. W Sevillskich upa³ach sk±pane s± zarówno pe³ne przepychu zabytki, jak i bezludne posêpne góry Sierra Morena. Pod skór± Kadyksu wci±¿ pulsuje wspomnienie wypraw Kolumba i Magellana, piaszczyste pla¿e s± ¶wiadkami surferskich popisów, a w tutejszych piwnicach dojrzewaj± cherry i brandy. Malaga uraczy nas s³odkim, gêstym winem, odkryje sekrety bia³ych miast i zaprosi na betonowe Costa del Sol. W Huelvie ujrzymy na w³asne oczy czerwon± rzekê i marsjañski krajobraz kopalni, a na s³onych mokrad³ach narodowego parku Donana, za cenê krwi (wypitej przez komary) zaobserwujemy nietkniêt± przyrodê. Córdoba kryje niesamowit± Mezquitê i zrujnowany pomnik mi³o¶ci, Medinê Azaharê. W Jaén mieszkañcy rozpamiêtuj± legendê jaszczurki - ludojada, a gaje oliwne rosn± a¿ po horyzont.
Sekretem wyj±tkowo¶ci tej krainy jest jej po³o¿enie. Byæ mo¿e najtrafniej uj±³ to jeden z jej mieszkañców, twierdz±c, ¿e nie jest ju¿ ona czê¶ci± Europy i jeszcze nie jest czê¶ci± Afryki - trwa gdzie¶ pomiêdzy. Rzeczywi¶cie ¿adna inna europejska kraina nigdy nie by³a i nie jest tak bliska Afryki (dos³ownie i w przeno¶ni) jak Andaluzja. ¦lady Czarnego Kontynentu mo¿na znale¼æ w 700 latach wspólnej historii, w tutejszych zwyczajach, architekturze, w zabytkach kultury arabskiej rozsianych po ca³ym po³udniu, we wzniesionych na wybrze¿u wie¿ach maj±cych chroniæ kraj przed piratami z Algierii, w tysi±cach imigrantów przybywaj±cych co roku w poszukiwaniu lepszego ¿ycia i odsy³anych z powrotem do domu... Wszystko to jest ¼ród³em egzotyki, która na turystów dzia³a jak magnes.

Bez przesady mo¿na napisaæ, ¿e ka¿dy znajdzie tutaj co¶ dla siebie. Niezale¿nie od tego, jakiego typu wakacji szukamy, trafili¶my we w³a¶ciwe miejsce. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e Andaluzja uzale¿nia i wielce prawdopodobne, ¿e pierwsza przygoda z ni± nie bêdzie ostatni±.


Przewodnik Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Kraina flamenco podpowiada, które zabytki i cuda natury koniecznie trzeba zobaczyæ, jakich miejscowych smako³yków spróbowaæ, co przywie¼æ jako oryginaln± pami±tkê i dok±d pój¶æ, szukaj±c noclegu. Ca³o¶ci dope³niaj± pogl±dowe mapy, kolorowe zdjêcia i minis³owniczek polsko-hiszpañski.

Cena: 26.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 3 (39.90z)
Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach...oraz Mo³dowa. Wydanie 4 (49.90z)
Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90z)
Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu... Wydanie 5 (39.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Polska dla ¿eglarzy. Najciekawsze szlaki ¶ródl±dowe (24.90z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Tunezja. Smak harissy i oliwek. Wydanie 1 (44.90z)
Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
Skandynawia. ¦ladami wikingów. Wydanie 1 (59.90z)
Majorka, Minorka, Ibiza oraz Formentera. Archipelag marzeñ. Wydanie 1 (24.90z)
Krym oraz Odessa, Kijów i Lwów. Wydanie 1 (24.90z)
Toskania. Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (42.90z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)

Pozostae z serii: Inne

Podstawy finansów przedsiêbiorstw. Praktyczny przewodnik po najwa¿niejszych metodach i narzêdziach (39.00z)
Nowe kierunki w organizacji i zarz±dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarz±dzania (79.00z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Mobi (34.90z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Zarz±dzanie instytucjami kredytowymi (50.15z)
Bankowo¶æ (50.57z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Arystoteles, Mozart, Disney i Sherlock Holmes (39.00z)
Zarz±dzanie (Henry Mintzberg) (58.65z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (39.00z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Dziecko w szkole kreatywnego my¶lenia (37.89z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza w przedsiêbiorstwie (40.80z)
Podrêcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego (58.65z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu (39.00z)
Kamyki w brzuchu (25.35z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Wstrêtni mê¿czy¼ni. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
GURU KULTU..ry (39.90z)