e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne


Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1

Szymon Zdzieb³owski
cena: 24.90 z
Data wydania:
stron: 240, miêkka oprawa, format: 120x225

wicej na stronie onepress.pl
Egipt to dla przybysza z pó³nocy "brama Afryki", fascynuj±cy tygiel kultur, kraina egzotycznych zapachów i smaków. To tak¿e kraj wspania³ych zabytków - nekropoli sprzed tysiêcy lat, monumentalnych, pokrytych hieroglifami ¶wi±tyñ, tajemniczych ruin... Na turystów czeka tu zielona Dolina Nilu, zagubione po¶ród bezmiaru piasków oazy Pustyni Zachodniej, ksiê¿ycowe skaliste góry Synaju i kolorowe rafy koralowe Morza Czerwonego. Przewodnik Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe oprowadza po najciekawszych miejscach w Egipcie - zau³kach Kairu, kompleksach piramid w Gizie i Sakkarze, ¶wi±tyniach Luksoru, nadmorskich kurortach i pustynnych oazach. Opisy miejscowo¶ci i zabytków uzupe³niaj± informacje praktyczne, mapy, schematy i zdjêcia. Ca³o¶æ zamyka podrêczny s³owniczek polsko-arabski.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

Czarnogóra, Serbia i Bo¶nia. Zielony Przewodnik. Wyd. 1 (42.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Toskania. Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (42.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Portugalia. Zielony przewodnik. Wydanie 2 (39.90z)
Wybrze¿e Bu³garii i Rumunii. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Polska dla ¿eglarzy. Najciekawsze szlaki ¶ródl±dowe (24.90z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
S³owacja. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Riwiera turecka oraz Stambu³ i Pamukkale. Wyd.3 (26.90z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)
Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
S³owenia. S³oneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2 (26.90z)
Turcja. Kraj czterech mórz. Wydanie 4 (59.90z)
Sycylia. Wydanie 1 (39.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90z)
Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia (26.90z)

Pozostae z serii: Inne

Everest. Góra Gór (25.93z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. Pdf (47.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. ePub (37.00z)
Zarz±dzanie motywacj± pracowników (33.15z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
No, to czego chcesz' Jak podejmowaæ s³uszne decyzje (34.90z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. ePub (39.00z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca (37.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Pdf (31.99z)
Rachunkowo¶æ bud¿etowa (84.15z)
Najpierw rzeczy najwa¿niejsze. Naucz siê okre¶laæ priorytety i skutecznie zarz±dzaæ czasem (39.90z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. Mobi (27.90z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Social Media Marketing. Odkryj potencja³ Facebooka, Twittera i innych portali spo³eczno¶ciowych (49.00z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
USA czê¶æ zachodnia. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. ePub (14.90z)
Trader VIC II. Zasady profesjonalnej spekulacji (50.15z)