e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: miasto
Seria: Inne


Rzym i Watykan. Miasto cesarzy i papie¿y

Agnieszka Masternak
cena: 26.90 z
Data wydania: 2011-04-07
stron: 240, miêkka oprawa, format: 120x225

wicej na stronie onepress.pl
Rzym. Wieczne Miasto, które przy zmiennych kolejach losu trwa nieprzerwanie od kilku tysiêcy lat, parokrotnie w swoich dziejach dyktuj±c losy nie tylko europejskiej, ale i ¶wiatowej historii. Staro¿ytna potêga stoj±ca na czele ¶wiata pogañskiego, a nastêpnie wiêcej ni¿ wp³ywowe centrum zachodniego chrze¶cijañstwa.
Miasto mitycznych Siedmiu Wzgórz, które kszta³towa³o kulturê zachodniej Europy (i to nie tylko w czasach staro¿ytnych). Miasto antycznych ruin, renesansowych pa³aców i ¶wi±tyñ, barokowych placów i fontann. Miasto, którego ko¶cio³y kryj± obrazy najwiêkszych mistrzów europejskiego malarstwa i rze¼by: Rafaela, Caravaggia, Micha³a Anio³a, Berniniego. Miasto, w którym blokowisko na przedmie¶ciach s±siaduje z ruinami wiekowego akweduktu. Miasto-muzeum, w którym na obejrzenie ka¿dego eksponatu trzeba by po¶wiêciæ ca³e ¿ycie. Staro¿ytne ruiny i nowoczesna metropolia. Zakurzone zau³ki i najwspanialsze dzie³a sztuki. Miasto jednocz±ce skrajno¶ci. Miasto drapie¿ne, którego surowy charakter najlepiej wyra¿a siê w miejskim folklorze i charakterze mieszkañców: chropowatym i nieco szorstkim, a przy tym ¿ywio³owym i serdecznym, miejscowym dialekcie, a tak¿e tradycyjnej kuchni, nie gardz±cej krwi± i wnêtrzno¶ciami.Caput Mundi, do którego "prowadz± wszystkie drogi“, w którym przez wieki szukali szczê¶cia wybitni arty¶ci, podró¿nicy, pisarze oraz zwykli ludzie. Miasto pielgrzymów. Miasto polskich patriotów. Miasto, którego nie mo¿na chocia¿ raz w swoim ¿yciu nie zobaczyæ.
Dzi¶ Rzym przyci±ga turystów z ca³ego globu, szepc±c o potêdze i chwale, o piêknie zaklêtym w budynkach i obrazach, o fascynacji i magii, które ka¿± wracaæ do Miasta Siedmiu Wzgórz...
"Nie ma spraw obojêtnych ani banalnych w tym mie¶cie, je¶li siê samemu ze sob± nie przynios³o bana³u ani obojêtno¶ci. Ka¿dy ma taki Rzym, na jaki zas³uguje (...)" pisa³ Jan Parandowski w ksi±¿ce o wymownym tytule Mój Rzym. Mamy nadziejê, ¿e przewodnik ten pozwoli ka¿demu czytelnikowi odkryæ Rzym na jego miarê, okazuj±c siê pomocnym w zwiedzaniu takiego Rzymu, jakiego akurat szukaj±.


Cena: 26.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: miasto

Londyn. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (20.93z)
Praga. Z³oty hrad nad We³taw±. Wydanie 6 (29.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków. Wydanie 4 (24.90z)
Pary¿. Stolica artystów, kuchni i mody. Wydanie 1 (26.90z)
Budapeszt. Stolica-zdrój. Wydanie 2 (29.90z)
Budapeszt. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Wiedeñ. Udany Weekend Michelin. Wydanie 3 (19.90z)
Londyn. Udany Weekend Michelin. Wydanie 5 (19.90z)
Petersburg. Miasto bia³ych nocy. Wydanie 4 (29.90z)
Wenecja. Udany Weekend Michelin. Wydanie 4 (19.90z)
Praga, Czeski Krumlow, Kutna Hora oraz najwiêksze atrakcje Czech. Wydanie 1 (18.67z)
Berlin. Udany Weekend Michelin. Wydanie 2 (18.90z)
Barcelona. Udany Weekend Michelin. Wydanie 3 (18.90z)
Rzym. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Berlin. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu. Wydanie 7 (29.90z)
Wenecja. Przewodnik - Celownik (19.43z)
Barcelona. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Dublin. Udany Weekend Michelin. Wydanie 2 (18.90z)

Pozostae z serii: Inne

Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. ePub (39.00z)
Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów (51.00z)
Litwa, £otwa i Estonia. Ba³tycki ³añcuch. Wydanie 4 (39.90z)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00z)
Kierowanie (72.17z)
Uniwersalne zasady spekulacji. Dla wszystkich inwestorów i na wszystkich rynkach (72.25z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (34.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy cia³a w miejscu pracy (33.15z)
Szczê¶cie zaczyna siê w Twojej g³owie! Uwolnij swój potencja³. eBook. Pdf (14.90z)
Sudety. Przewodniki górskie (24.90z)
Bogata kobieta Poradnik inwestycyjny dla kobiet (35.81z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. ePub (29.90z)
Zachód (39.00z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Skuteczne realizowanie projektów (28.95z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. PDF (13.95z)
Wprowadzenie do ekonometrii (38.17z)