e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne


Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia

Peter Zralek, Maciej Zborowski
cena: 26.90 z
Data wydania: 2011-04-07
stron: 252, miêkka oprawa, format: 120x225

wicej na stronie onepress.pl
Skandynawia to wyj±tkowy pod ka¿dym wzglêdem fragment Europy. Geograficznie nam bliski, a jednocze¶nie nieznany. Wielu kojarzy siê z wieczn± zim±, surowym i niesprzyjaj±cym klimatem, który powoduje, ¿e postrzegamy stereotypowo kraj i jego mieszkañców. W rzeczywisto¶ci podró¿ do Skandynawii stanie siê pocz±tkiem fascynuj±cej przygody, o której bêdziemy pamiêtaæ przez ca³e ¿ycie. Bogactwo mo¿liwo¶ci, jakie otwiera przed nami region, jest niewyobra¿alne. Marz±c o Skandynawii, przenosimy siê do czterech bardzo ró¿nych krajów. Ka¿de z pañstw posiada inne tradycje, zwyczaje, prawo, pozycje w strukturach europejskich i oczywi¶cie specyficzny klimat. W Norwegii koniecznie trzeba zobaczyæ ogromne rozpadliny skalne, przez które morze wcina siê g³êboko w l±d, czyli fiordy nadaj±ce wybrze¿u niepowtarzalny urok. Szwecja s³ynie z Nagrody Nobla, wapiennych formacji skalnych na Gotlandii oraz Stora Alvaret, terenu wpisanego na Listê ¦wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, poniewa¿ krajobrazowo przypomina step, a ro¶linno¶ci± Laponiê.
Odwiedzaj±c Daniê musimy zaplanowaæ wycieczki rowerowe. Dobrze przygotowane trasy miejskie, dostêpno¶æ wypo¿yczali sprawiaj±, ¿e kraj idealnie zwiedza siê jedno¶ladem. Finlandiê natomiast mo¿na odwiedziæ o ka¿dej porze roku, a niskie temperatury nie bêd± nam straszne z powodu sauny, która ma tak¿e w³a¶ciwo¶ci lecznicze.
Norwegiê, Szwecjê, Daniê i Finlandiê ³±czy wiele cech. Wspólne wydarzenia historyczne, stosunek do sportu i zachowana w pierwotnym stanie natura. Skandynawia idealnie nadaje siê na romantyczny wyjazd w dwoje, wyprawê rowerow± ze znajomymi, rejs w gronie najbli¿szych, spokojny urlop z gromadk± ma³ych urwisów czy samotn± podró¿. Tutaj nauczymy siê gry w golfa, zabawimy w krêgielni oraz wyciszymy podczas wêdkowania.
Kraina na pó³nocy jest swoistym magnesem, który sprawia, ¿e pragniemy tam wróciæ. Krwawe opowie¶ci o ³upie¿czych wyprawach wikingów przenosz± nas do ¶wiata sprzed setek lat. Pomoc± w prze¿ywaniu historii s± rewelacyjnie zorganizowane muzea, które s± idealnym przyk³adem, jak mo¿na dbaæ o spu¶ciznê narodow±. Skandynawia obdarowuje turystê wszystkim, co najlepsze i najpiêkniejsze. Eleganckie i pe³ne ¿ycia stolice zadziwiaj± piêknie odrestaurowanymi zabytkami architektonicznymi, dostêpno¶ci± sztuki oraz zadbanymi parkami, w których bezpiecznie pobawi± siê dzieci a doro¶li odpoczn± w zaciszu drzew. Daleko od miast poczujemy si³ê natury. Dziewicza przyroda zachwyci nas ró¿norodno¶ci± barw; górzyste, poprzecinane rw±cymi strumieniami tereny, sprawi±, ¿e bêdziemy chcieli podziwiaæ dzik± naturê z wysoko¶ci.


Cena: 26.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

Egipt. Oazy w cieniu piramid (44.90z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
S³owenia. S³oneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90z)
Kanada. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (54.90z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 3 (39.90z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Chorwacja - Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (49.90z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Wybrze¿e Bu³garii i Rumunii. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Portugalia. Zielony przewodnik. Wydanie 2 (39.90z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2 (26.90z)
Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu... Wydanie 5 (39.90z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)
Majorka, Minorka, Ibiza oraz Formentera. Archipelag marzeñ. Wydanie 1 (24.90z)
Riwiera turecka oraz Stambu³ i Pamukkale. Wyd.3 (26.90z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
S³owenia. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Kompas i GPS dla pocz±tkuj±cych (25.00z)
Sztuka skutecznego porozumiewania siê (33.92z)
Zwi±zane skrzyd³a. Dlaczego polskie samoloty spadaj±. Raport pilota. eBook. Mobi (27.90z)
Essential Business English (31.54z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci (21.99z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (50.15z)
Era po¶piechu, czyli dzisiejsze zabiegane czasy (37.00z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
Wenecja. Przewodnik - Celownik (19.43z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu (23.94z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Testy A/B. Od klikniêcia do klienta (27.93z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc (4.90z)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54z)
Mo¿e (morze) wróci (23.90z)
Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach...oraz Mo³dowa. Wydanie 4 (49.90z)
Sze¶æ ram my¶lowych (18.99z)
Prawo reklamy (50.57z)