e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne


S³owacja zim±. Narty. Kuchnia. K±pieliska termalne. Wydanie 3

praca zbiorowa
cena: 24.90 z
Data wydania: 2008-10-09
stron: 264, miêkka oprawa, format: 120x225

wicej na stronie onepress.pl
S³owacja to jeden z najbardziej górzystych krajów Europy, nic dziwnego zatem, ¿e "ilo¶æ o¶rodków narciarskich na g³owê mieszkañca" jest tu znacznie wy¿sza ni¿ w wiêkszo¶ci krajów europejskich. Du¿ym plusem jest tak¿e du¿a dostêpno¶æ naprawdê nowoczesnych obiektów, zwi±zana z bliskim po³o¿eniem od granicy z Polsk±.
S³owacja to jeden z najbardziej górzystych krajów Europy, a "ilo¶æ o¶rodków narciarskich na g³owê mieszkañca" jest tu znacznie wy¿sza ni¿ w wiêkszo¶ci krajów europejskich, w tym w Polsce. Nic wiêc dziwnego, ¿e S³owacja od lat jest zimowym adresem tysiêcy polskich narciarzy. Blisko, tanio, smacznie i swojsko. Nieco lepsza infrastruktura, góry wy¿sze, ludzie przyja¼ni, i jêzyk prawie jak nasz...
Warto wiêc zapoznaæ siê z najbardziej aktualn± ofert± narciarsk±, tak¿e kulinarn± i zdrowotn±, któr± znajdziemy w tym atlasie narciarskim. Narty, kuchnia, k±pieliska termalne, wydanym przez Wydawnictwo Bezdro¿a. To godna zaufania rekomendacja, dziêki której poznamy o¶rodki, pensjonaty, wyci±gi, karczmy i wypo¿yczalnie sprzêtu, z aktualnymi cenami podanymi w obowi±zuj±cej od niedawna na S³owacji walucie EURO.
Autorzy przewodnika zaprowadz± nas do s³owackich kurortów geotermalnych, w których ³±czyæ mo¿emy relaks z intensywn± rehabilitacj±. A zatem zyskujemy szczegó³ow± wiedzê turystyczn± o Ma³ej i Wielkiej Fatrze, Beskidach Kysuckich, Górach Kremnickich, Magurze Orawskiej i Spiskiej, s³owackim pa¶mie tatrzañskim, wreszcie Górach Czerchowskich i Wo³owskich. W sumie 24 o¶rodki, szczegó³owo opisane pod wzglêdem u¿yteczno¶ci sportowo-turystycznej. Na pewno przyda siê w podró¿y drobiazgowy opis dojazdów, a tak¿e krótkie, ale satysfakcjonuj±ce wyliczenie najwa¿niejszych obiektów godnych zwiedzenia, gdy zmêczy nas ju¿ szusowanie, a uciechy sto³u zaczn± przygniataæ nas ku ziemi. Przewodnik jest nowocze¶nie opracowany, poza kolorowymi fotografiami zawiera sporo map i planów, charakterystykê tras zjazdowych (wraz z cennikami), pomys³owe tabelki z piktogramami, ryciny obiektów zabytkowych, indeksy i minirozmówki polsko-s³owackie.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 3 (39.90z)
Toskania. Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (42.90z)
Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach...oraz Mo³dowa. Wydanie 4 (49.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 3 (39.90z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Skandynawia. ¦ladami wikingów. Wydanie 1 (59.90z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia (26.90z)
Majorka, Minorka, Ibiza oraz Formentera. Archipelag marzeñ. Wydanie 1 (24.90z)
Lwów, Krzemieniec i Kamieniec Podolski oraz najwiêksze atrakcje Ukrainy Zachodniej. Wydanie 1 (19.92z)
Portugalia. Zielony przewodnik. Wydanie 2 (39.90z)
Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia (26.90z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
Zarz±dzanie projektem (40.72z)
Fotografowanie par. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
NLP dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Batman i filozofia. Mroczny rycerz nareszcie bez maski (22.68z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. ePub (27.90z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug. Wydanie II rozszerzone (29.60z)
Umowa o pracê na czas okre¶lony w polskim i unijnym prawie pracy (105.00z)
Cz³owiek w firmie Bez obaw i z ochot± (55.71z)
Pu³apki my¶lenia (33.60z)
G³os wiedzy. Droga do wewnêtrznego spokoju (27.92z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Tajlandia. ¦wi±tynie, p³ywaj±ce targi i rajskie pla¿e. Wydanie 1 (69.90z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. Mobi (27.90z)
Doug Box o fotografii portretowej. Przewodnik (39.90z)
Kapita³ ludzki organizacji (41.07z)
Podejmowanie decyzji. Co zrobiæ, kiedy nie wiesz, co robiæ (25.41z)
Perswazja. Osobisty mentor (24.90z)