e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne


Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3

Praca zbiorowa
cena: 26.90 z
Data wydania: 2011-03-28
stron: 252, miêkka oprawa, format: 120×225

wicej na stronie onepress.pl
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry - to wspania³e, lazurowe morze, ton±ce w gajach oliwnych tereny pe³ne malowniczych zatok, wysp i pó³wyspów, wreszcie niepowtarzalne stare portowe miasta o niezwykle barwnej i intryguj±cej historii. Opisywany w przewodniku obszar wybrze¿a adriatyckiego przedstawia najbardziej znane polskiemu tury¶cie nadmorskie regiony Chorwacji, jednocze¶nie podpowiadaj±c, ¿e to, z czego s³ynie Adriatyk, znajdziemy równie¿ w S³owenii oraz w nieodkrytej jeszcze Czarnogórze. Potraktowanie w niniejszym opracowaniu wybrze¿a adriatyckiego jako jednego, spójnego regionu otwiera nowe mo¿liwo¶ci jego poznania, ukazuj±c wspóln± historiê oraz niezwykle bogate zwi±zki kulturalne i handlowe tych trzech pañstw.
Przewodnik Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry to niezbêdny partner w podró¿y dla tych wszystkich, którzy poszukuj± informacji zarówno o pla¿owych atrakcjach i innych formach aktywnego wypoczynku, jak i o dorobku architektoniczno-kulturowym nadmorskich miejscowo¶ci. Przewodnik podpowiada, gdzie zatrzymaæ siê na nocleg, czym uraczyæ podniebienie i co przywie¼æ na pami±tkê.


Cena: 26.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Czechy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (25.74z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (54.90z)
Portugalia. Zielony przewodnik. Wydanie 2 (39.90z)
Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90z)
Kanada. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
S³owacja zim±. Narty. Kuchnia. K±pieliska termalne. Wydanie 3 (24.90z)
Budapeszt i Balaton oraz najwiêksze atrakcje Wêgier. Wydanie 1 (24.90z)
Egipt. Oazy w cieniu piramid (44.90z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 3 (39.90z)
Krym oraz Odessa, Kijów i Lwów. Wydanie 1 (24.90z)
Skandynawia. ¦ladami wikingów. Wydanie 1 (59.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu... Wydanie 5 (39.90z)
Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia (26.90z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
Tunezja. Smak harissy i oliwek. Wydanie 1 (44.90z)
Riwiera turecka oraz Stambu³ i Pamukkale. Wyd.3 (26.90z)

Pozostae z serii: Inne

Kliknij tu! Wykorzystaj neuromarketing w projektowaniu WWW (39.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza. eBook. Mobi (19.95z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook. Mobi (29.90z)
Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu. Wydanie II (29.90z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
Modele karier (34.00z)
Nieoczywisto¶ci. Ekonomiczna teoria wszystkiego (37.34z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. ePub (27.00z)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale¿no¶ci przez telefon (20.94z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. ePub (29.90z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Coaching kadry kierowniczej (42.42z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. ePub (27.90z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic (49.00z)
Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile (79.00z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Mobi (39.00z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (99.00z)
Profesjonalna obs³uga klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzêdzie (49.00z)
Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie (69.00z)