e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Exclusive
Promocja: -20%


Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze

Krzysztof Piotr £abenda
promocja -20%
cena: 39 z 31.20 z
Data wydania: 2011-06-22
stron: 264, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
W gruncie rzeczy okazuje siê, ¿e pilnowanie pieniêdzy jest bardziej k³opotliwe ni¿ ich zdobycie.
Michel Eyquem de Montaigne
Wiêkszo¶æ polskich gospodarstw domowych nie dysponuje ¿adnymi oszczêdno¶ciami. Prawie po³owa z nas ma do sp³acenia kredyt lub po¿yczkê. Co dziesi±ty Polak zalega z op³atami. Poszperaj w swoim finansowym sumieniu i zastanów siê, czy nie nale¿ysz do tej czê¶ci spo³eczeñstwa, która niczym ¶wierszcz z bajki Ezopa ¿yje zbyt beztrosko i nie troszczy siê o przysz³o¶æ?
Co by¶ zrobi³, gdyby¶ straci³ pracê lub pad³ ofiar± d³ugotrwa³ej choroby? A co by siê sta³o, gdyby te nieszczê¶cia spad³y na kogo¶ z Twoich bliskich? Takie rzeczy niestety siê zdarzaj±, a na skrzy¿owaniu ¿yciowego pecha i finansowej lekkomy¶lno¶ci stoi drogowskaz z napisem "katastrofa" Dlatego ka¿dy z nas powinien nauczyæ siê planowaæ swój bud¿et i to nie tylko na najbli¿szy okres, na rok, dwa b±d¼ nawet dekadê, ale wrêcz do koñca ¿ycia. Ta ksi±¿ka ma pomóc Ci w opanowaniu domowych finansów:
  • Jak zredukowaæ swoje wydatki?
  • Kiedy wzi±æ kredyt, a kiedy po¿yczkê?
  • Czy karta kredytowa jest Ci naprawdê potrzebna?
  • Dlaczego warto siê ubezpieczaæ?
  • Co zrobiæ, kiedy zad³u¿ysz siê nadmiernie?Patronem wydania jest:Cena: 31.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. Mobi (39.00z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. ePub (23.90z)
Co Twój pies próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice psiej psychologii (29.90z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia (21.90z)
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wydanie II (47.00z)
Z kredytem pod sufitem. Przewodnik po kredytach hipotecznych (2.00z)
Metoda Pose. Bieganie technik± dr. Romanova (44.90z)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL (79.00z)
Ksi±¿ê. eBook. Mobi (21.99z)
Wino. Praktyczny poradnik (29.00z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. Pdf (26.90z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. Pdf (21.99z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (39.90z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Pdf (37.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. Pdf (29.90z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów (41.30z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Pdf (23.90z)
Kreatywno¶æ w reklamie (41.07z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Mobi (37.00z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. ePub (13.95z)

Pozostae z serii: Exclusive

Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
Atlas strategiczny. Inspiracje dla mened¿era (34.00z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie (49.00z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Zarz±dzanie projektem szkoleniowym (49.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleñ, czyli jak prze¿yæ ka¿de szkolenie (27.00z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Niepokorny umys³. Poznaj klucz do my¶lenia zintegrowanego (29.60z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)