e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze. eBook. Mobi

Krzysztof Piotr £abenda
cena: 31.99 z
Data wydania: 2011-10-28
stron: 264, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W gruncie rzeczy okazuje siê, ¿e pilnowanie pieniêdzy jest bardziej k³opotliwe ni¿ ich zdobycie.
Michel Eyquem de Montaigne
Wiêkszo¶æ polskich gospodarstw domowych nie dysponuje ¿adnymi oszczêdno¶ciami. Prawie po³owa z nas ma do sp³acenia kredyt lub po¿yczkê. Co dziesi±ty Polak zalega z op³atami. Poszperaj w swoim finansowym sumieniu i zastanów siê, czy nie nale¿ysz do tej czê¶ci spo³eczeñstwa, która niczym ¶wierszcz z bajki Ezopa ¿yje zbyt beztrosko i nie troszczy siê o przysz³o¶æ?
Co by¶ zrobi³, gdyby¶ straci³ pracê lub pad³ ofiar± d³ugotrwa³ej choroby? A co by siê sta³o, gdyby te nieszczê¶cia spad³y na kogo¶ z Twoich bliskich? Takie rzeczy niestety siê zdarzaj±, a na skrzy¿owaniu ¿yciowego pecha i finansowej lekkomy¶lno¶ci stoi drogowskaz z napisem "katastrofa" Dlatego ka¿dy z nas powinien nauczyæ siê planowaæ swój bud¿et i to nie tylko na najbli¿szy okres, na rok, dwa b±d¼ nawet dekadê, ale wrêcz do koñca ¿ycia. Ta ksi±¿ka ma pomóc Ci w opanowaniu domowych finansów:
  • Jak zredukowaæ swoje wydatki?
  • Kiedy wzi±æ kredyt, a kiedy po¿yczkê?
  • Czy karta kredytowa jest Ci naprawdê potrzebna?
  • Dlaczego warto siê ubezpieczaæ?
  • Co zrobiæ, kiedy zad³u¿ysz siê nadmiernie?Patronem wydania jest:Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces (39.00z)
Negocjacje. Sprawdzone strategie (22.78z)
Sieci Linux. Receptury (69.90z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. Mobi (31.99z)
Kraków's Nowa Huta (32.00z)
Ziemia ¦wiêta. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów. Wydanie 1 (29.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. Mobi (31.99z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. ePub (23.90z)
Totalny Model Sprzeda¿y (39.90z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Mobi (27.90z)
Sieci w gospodarce (47.35z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. PDF (27.90z)
Wprowadzenie do ekonometrii (38.17z)
Giganci. Jak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould i J. P. Morgan stworzyli amerykañsk± supergospodarkê (57.00z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. ePub (47.00z)
Wojownik SEO. Sztuka osi±gania najwy¿szych pozycji w wyszukiwarkach (59.00z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. ePub (13.95z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. ePub (27.00z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ (22.20z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. ePub (26.90z)

Pozostae z serii: Inne

Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Pdf (34.90z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (54.90z)
Gra w ¿ycie (18.85z)
Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych (79.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Pdf (31.99z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. Pdf (39.00z)
Zrozumieæ NLP. Regu³y i praktyka. Wydanie II (39.00z)
Ekonomia dla bystrzaków (34.90z)
Wielka Brytania. Anglia Walia i Szkocja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Mobi (23.90z)
Zachowania w organizacji (59.42z)
Przechytrzyæ Google. Odkryj skuteczn± strategiê SEO i zdob±d¼ szczyty wyszukiwarek (49.00z)
Vademecum Podatnika 2014 VAT w gminach 2014 (67.99z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Excel 2007. Najlepsze sztuczki i chwyty (59.00z)
Perswazja (41.82z)