e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne
Promocja: -40%


Czechy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1

Praca zbiorowa
promocja -40%
cena: 42.9 z 25.74 z
Data wydania:
stron: 368, miêkka oprawa, format: 115x240

wicej na stronie onepress.pl
Republikê Czesk± warto zwiedzaæ przez ca³y rok. Nale¿y jednak wzi±æ pod uwagê to, ¿e w lecie znacznie ³atwiej znale¼æ nocleg; mo¿na wtedy korzystaæ m.in. z sezonowej oferty akademików, pól namiotowych oraz o¶rodków wczasowo-wypoczynkowych.
Podczas wakacji zdecydowanie wyd³u¿aj± siê równie¿ godziny zwiedzania zabytków, a w okresie jesienno- zimowym niektóre placówki s± zamkniête. Lato to przede wszystkim okres wielu festiwali i imprez kulturalnych oraz ludowych. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w³a¶nie w tym czasie stolicê Czech oblegaj± tysi±ce turystów z ca³ego ¶wiata. T³umy ludzi, wy¿sze ceny oraz ogólny chaos powinny wiêc sk³oniæ chêtnych do odwiedzenia Pragi do wybrania innego terminu.
Amatorom turystyki winnej proponujemy odkrywanie uroków Moraw Po³udniowych wczesn± jesieni±. Czy dla mi³o¶ników wina mo¿e byæ co¶ piêkniejszego od nabrzmia³ych od s³onecznej k±pieli winnych gron, winobrania, wspólnej popo³udniowej biesiady w winnicy czy wiosek obchodz±cych doroczne ¶wiêto tego szlachetnego trunku?
Je¿eli za¶ jeste¶my zapalonymi narciarzami, to oczywi¶cie przekraczamy czesk± granicê zim±. Warto siê jednak dowiedzieæ, kiedy tamtejsze szko³y planuj± wakacje zimowe, poniewa¿ wielu rodziców zabiera wtedy swoje dzieci na narty. Je¿eli nie lubimy wrzawy i zgie³ku, powinni¶my równie¿ sprawdziæ, czy w wybranym przez nas o¶rodku narciarskim nie odbywa siê akurat kurs jazdy na nartach dla szkó³ podstawowych czy ¶rednich, tzw. lyžák.

Gwiazdki Michelin
Wszystkie przewodniki Michelin zawieraj± prosty i wygodny system oceny miejsc opisywanych w przewodnikach. ¦wietnie sprawdza siê on jako wskazówka dla zwiedzaj±cych.
Trójstopniowa ocena:
*** zobacz koniecznie
** warto odwiedziæ
* godne uwagi
Rzut oka na punktacjê, wystarczy aby zorientowaæ siê, czy dane miejsce nale¿y do "listy obowi±zkowej" punktów, które trzeba zobaczyæ, czy te¿ mo¿emy powróciæ do niego przy kolejnych odwiedzinach danego miasta, regionu lub kraju. Dziêki systemowi gwiazdek turysta otrzymuje cenn±, praktyczn± wskazówkê, na co nale¿y zwróciæ uwagê i co zobaczyæ w pierwszej kolejno¶ci, np. gdy dysponuje siê niewielk± ilo¶ci± czasu na zwiedzanie.
Jak to siê robi?
Wszystkie atrakcje turystyczne polecane w przewodnikach Michelin otrzymuj± ocenê od zera do trzech gwiazdek, przy czym trzy gwiazdki oznaczaj± miejsca unikatowe, które nale¿y koniecznie odwiedziæ. Aby opracowaæ wiarygodne, praktyczne i kompletne przewodniki, ich autorzy co roku wyje¿d¿aj± na kilkudniowe podró¿e studyjne, aby odwiedziæ wszystkie atrakcje, wyszukaæ miejsca noclegowe i restauracje o dobrej jako¶ci i w najlepszych cenach.
Podró¿e studyjne przygotowywane s± z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, tak aby na miejscu nie zapomnieæ o niczym. To w³a¶nie znakomita znajomo¶æ terenu oraz do¶wiadczenie pozwalaj± autorom wybraæ i sklasyfikowaæ ró¿ne atrakcje, a tak¿e wnie¶æ to ma³e "co¶", co sprawia ¿e przewodniki okazuj± siê niezast±pione.
Jedyny taki system.
Aby przewodniki pozosta³y ¿ywe i aktualne, informacje dotycz±ce poszczególnych miejsc s± regularnie weryfikowane w terenie. Godziny otwarcia muzeów, adresy hoteli i restauracji, cenniki, aktualno¶æ polecanych tras, plany... wszytko to jest dok³adnie sprawdzane.
Chodzi o to, by przejrzeæ przewodniki od pierwszej do ostatniej linijki i upewniæ siê aby zawarte tam informacje s± aktualne. Ma to zagwarantowaæ czytelnikowi wiarygodne informacje i pozwoliæ mu unikn±æ nieprzyjemnych niespodzianek w czasie podró¿y. System tak rzetelnie i systematycznie prowadzonej weryfikacji informacji jest charakterystyczny tylko dla przewodników Michelin i zosta³ doceniony przez czytelników w 90 krajach ¶wiata.


Cena: 25.74 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
Lwów, Krzemieniec i Kamieniec Podolski oraz najwiêksze atrakcje Ukrainy Zachodniej. Wydanie 1 (19.92z)
S³owacja. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 3 (39.90z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Riwiera turecka oraz Stambu³ i Pamukkale. Wyd.3 (26.90z)
Toskania. Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (42.90z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Grecja. Ateny i Peloponez. B³êkit morza, biel marmuru. Wydanie 1 (24.90z)
Egipt. Oazy w cieniu piramid (44.90z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (54.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Chorwacja - Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

Bieganie i odchudzanie dla kobiet. Zdrowa i piêkna ka¿dego dnia (9.90z)
Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
Zwalnianie pracownika. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (3.00z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Jak korzystaæ z ¿ycia bez stresu. Od spiêtego do luzaka w 100 dni (23.20z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (24.90z)
Szczê¶cie zaczyna siê w Twojej g³owie! Uwolnij swój potencja³. eBook. Pdf (14.90z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)
Trend jest twoim przyjacielem (35.05z)
Kiedy nadchodzi kryzys (55.00z)
Plan kont z komentarzem wed³ug ustawy o rachunkowo¶ci i MSSF. RFK901 (304.50z)
Kodeks Leonarda da Vinci (4.00z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu. eBook. ePub (17.90z)